אב"י הנחל - מכתב קל'

ב"ה יום א' כ"ו אלול תשל"ג

לכבוד נשיא ישראל השלישי מחמד עיני ולבי מר ש.ז.שזר אשר זכה להבין ולטעום נועם סוד נוראות גדולת אדונינו נחל נובע ההולך לפנינו להצילנו מפח יוקשים ולתקן ולרפאות נפשנו בשלימות, שנה טובה ומבורכה ממקור הברכה בכל הישועות בגוף ונפש לחיים טובים וארוכים ולשלום אין קץ.

מן המצר הרימותי קולי ואקרא אליך, מעמקי לב נמס ונשבר וכל עצמותי צועקים אליך, אנא אחי עוררה נא מחדש אהבתך החזקה אשר אהבתני באמת בכל חיבה ואחוה ועשית עמדי חסדים נפלאים במסירת נפש עצום בלי שיעור ובלי גבול זה שש עשרה שנה. ובכן אבקש ואתחנן מכבוד מעלתו הרם שיתנהג עמי גם עכשיו במידת טובו וענותנותו לפנים משורת הדין וידין אותי לכף זכות וימחול ויסלח לי מחילה גמורה על כל אשמותי ולא ירע בעיניו ולא יחרה אפו עלי כלל על שום דבר אשמה, רק לקיים בי ברוגז רחם תזכור, כי אין אדם נתפס על צערו, כי מעת שעברתי הניתוח אני חולה גדול ביותר בכל גופי, בכל אברי, ומיוסר ביסורים וכאבים קשים ומרים ומרורים בלי שיעור לא עליך. אני שוכב כמעט תמיד במיטה ואין לי שום קשר עם העולם, רק אני שופך את לבי לפני השם יתברך בהתבודדות בדיבורים חמים שירחם עלינו ויושיענו בתוך כלל ישראל.

נא ונא התגבר בכח חכמתך ושכלך הישר ללחום עם השטן ולהכניעו שלא יוכל לקטרג ולמשול עלינו להפריד בינינו חס ושלום כי זה נזק גדול לנו וכו', כי כל תיקוננו ותקותנו ותיקון הרבה נפשות תלוי בזה.

{אב"י הנחל השלם - מכתב קל'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל - מכתב קכט'

ב"ה ו" אדר א, תשל"ג

לכבוד נשיא ישראל בת עיני ולבי מר ש.ז.שזר אשר לב נבון נתן לו ה" להבין סוד נוראות גדולת הנחל נובע שגילה חדשות פלאות גדולות עד אין חקר אשר בהם יוציאינו מתוך עומק הירידה וההסתרה ויתקן הכל בשלימות.
ישא ברכה וישועה מאת ה" אמן

אש אהבתי אליך הבוער בלבי תמיד תוקד ולא תכבה לעולם, מים רבים אדירים לא יוכלו לכבותה ח"ו, אנחנו צריכים להיות תמיד ביחד אפילו שאין אנו רואים זה את זה, כי הגופים רחוקים אבל הנפשות קרובים מאד, כי אנחנו קשורים יחד בהאמת האמתי הנחל נובע שהוא כל תקותינו וחיותינו לדור דור לנצח. גודל הצער שיש לי מצערך ממחלת רעייתך היקרה אין לשער כי צערך הוא צערי ממש, בלב מר אני שופך דמעות הרבה בתפלתי ובקשתי לפני ה" השומע תפלת כל פה שברחמיו הגדולים ירחם עלינו ויסיר ממנה מחלתה ישלח דברו וירפא אותה ותשוב לאיתנה בשלימות מהרה אמן

עלז לבי ושש ושמח להודיעך כי ביום ראשון ב" אדר א" זכיתי לקבל על ידי שליחו המיוחד את תרומתו הגדולה על סך שלוש מאות לירות י" מאד החיה את נפשי בזה, כי עכשיו אחרי הנתוחים אני זקוק להבראה, גם אשמח להודיעו כי ביום ערב חג הסוכות העבר הגיע לידי תרומתו הכפול ומשולש ומרובע על סך ארבע מאות לירות ישראליות, ומפאת מחלתי הקשה לא יכולתי לכתוב קבלה ולא יכולתי לקיים מצות סוכה כראוי, בחודש חשון נכנסתי לבי"ח הדסה תחת פקוח פרופ" זאלץ, ועברתי שלש נתוחים והייתי בסכנה גדולה ובגודל חסדי ה" בנס ופלא יצאתי בשלום. שמור בלבי כל הטובות אשר היטבת עמדי מאז ומקדם עד הנה ושמור וחתום באוצר המלך לנצח נצחים, אלפי תודות ותשואות חן מעמקי לבבי ישלם ה" פעלו הטוב ויתנהו לחסד ולרחמים לפניו תמיד וימלא כל חפצו לטובה וירחם ויתן מהרה רפואה שלימה לרעייתו היקרה רחל בת זלדה אמן כן יהי רצון.

הרבה עולמות רועשים ומזדעזין מפעולתו הפליאה בהוצאתו הספר הקדוש "אבי הנחל" גדולי תורה מצויינים נתקרבו על ידו ועשה בעלי תשובה אמתיים הרבה. יש לנו לשמוח מאד בזה, אשריך ואשרי חלקך שזכית לכך.

אוהבך הנאמן המתפלל תמיד על שלומך וטובתך בזה ובבא.

ישראל בר אודיסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב קכט'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל - מכתב קכח'

ב"ה כ"ו אלול תשל"ב

לכבוד נשיא ישראל נפשי ולבי מר ש.ז.שזר אשר ה" שמח בו ומתפאר בו ונתן כתר מלכות בראשו והמליכו על ישראל בשביל כדי שירחם עליהם וישתדל בכל כוחו במסירת נפש לשדך ולחבר עם ישראל עם הנחל נובע אור החדש הפלא הנורא שמוריד עצמו עד עמקי תהום להציל ולהוציא כל הנפשות משם ומעלה אותם למעלה משמי השמים. שנה טובה ומבורכה בחיים וברכה ושלום ורפואה אמן.

שיר אהבים שיר ידידות שיר של תודות אשירה לך נפשי ולבי באהבה וחיבה יתירה על שמצאתי חן וחסד בלבו הטוב, על שהפליא עמדי פלאות גדולות ביגיעות עצומות ובמלחמה ארוכה חזקה וקשה עם חבר הכנסת מ" פרוש עד שזכה להכניעו שיהי' לי מקום מנוחה מקום קדוש לעסוק בו לעבודת ה" תורה ותפלה והתבודדות והשתפכות נפשי לפני ה", אשרי חלקו שזכה לזה (לדבר) גדול ונורא כזה בוודאי חלק כחלק יהי' לו עמדי בעבודתי את ה" בעולם הזה ובעולם הבא.

מה מאד צר לי עליך אחי חביבי על גודל צערך ממחלת אשתך היקרה שתחי'. אני מרגיש צערך בעמקי לבבי כי צרתך היא צרתי, אני מתפלל תמיד בכל תפלה ובכל עת רצון על שלומכם וטובתכם בגוף ובנפש, ובפרט עכשיו בשמעי מיום ששמעתי מממחלת אשתך היקרה אני מתאמץ בכל כוחי להתפלל על רפואתה במהרה, בעל הרחמים ירחם על רחל בת זלדה, וישלח דברו וירפא אותה מהרה ויוסיף עליכם שנות חיים טובים ובריאים ותזכו לראות מהרה בתפארת התגלות אור האמת אור החדש נ"נ העולה על כל האורות הגדולים שהיו ושיהיו.

{אב"י הנחל השלם - מכתב קכח'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל - מכתב קכז'

ב"ה כ"ד סיון תשל"ב

לאהובי אחי יקירי וחביבי לבי ונשמתי אשר ה" משתעשע בו ומתפאר בו בכל העולמות. כ"מר שמשון אפרתי שליט"א ה" ישמרהו מכל רע מכל מחלה וכאב וירפא אותו ואת ביתו מהרה בשלימות לאורך ימים ושנים טובים אמתיים אמן

נא ונא לדון אותי לכף זכות ולא יהי' לך עלי קפידא וטינא כלל על זה שלא השבתי לך על כל מכתביך היקרים והנעימים לי מאד בלי שיעור והנה אחרי חג הפסח העבר באתי לביתי ומצאתי שני מכתביך היקר לי מכל הון. וקראתי אותם באהבה ובשמחה רבה ועצומה, ותיכף התפללתי עליך ועל ביתך שירחם ה" עליכם וימתיק ויבטל מכם כל הצער והיסורים העוברים עליכם ויתן לכם רפואה וישועה בכל הענינים בגוף ובנפש. ודע אחי חביבי כי יש לי נחת גדול בכל פעם שאני זוכה לראות כתב ידך כי כל דיבוריך יוצאים מלבך באמת. ואני רואה בהם כי השי"ת חנן אותך ונתן לך לב מבין דבר מתוך דבר וכלים יפים יקרים מפז כדי שתוכל לקבל בהם האור הגנוז והצפון שנמצא עכשיו בימינו בעולם העולה על כל האורות הפלאות שהיו מעת מיום בריאת העולם הוא רבינו הנורא נחל נובע שהודיע לנו כי הוא המנהיג האמתי בדורינו זה ובכל הדורות הבאים, והוא יכול להוציאינו ולהעלות כל העולם מכל הירידות והחשכות והטומאות והזוהמות ולתקן כל העולם ולהחזיר כולם לה" ותורתו אפילו הרחוקים לגמרי מקדושת התורה ואפילו אומות העולם שידעו כולם את ה" ולעבדו שכם אחד.

כל דיבור ודיבור שיצא מפי רבינו הנורא יורדים למטה למטה עד עמקי תהום תחתית ומעלה הכל למעלה למעלה משמי השמים מי יערוך שבחם מי יספר נוראות גדולתם אין דוגמתם.

{אב"י הנחל השלם - מכתב קכז'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל - מכתב קכו'

ב"ה ז.ניסן תשל"ב ירושלים

לכבוד נשיא ישראל עטרת ראשי ועטרת האמת עטר לראשו מר ש.ז.שזר אשר בו בחר ה" מכל ישראל והעיר את רוחו והבעיר את לבבו כאש בוערת להבעיר ולהדליק לב ישראל אל הנחל נובע אשר בגודל כחו כל ישראל יתתקנו בשלימות ויתהפכו כולם להש"ית אפילו הרחוקים לגמרי ידעו את ה" ויתנו לו כתר מלוכה. ברכה ושלום וחיים אין קץ.

כל ימי חיי לא יספיקו לרננן ולזמר ולהלל לה" על גודל נוראות חסדו ונפלאותיו שעשה עמדי, אשר נתן לי חן אמת ואהבת אמת ורחמים גדולים בלבו החם והנעים לעמוד בעזרי וללחום בעדי בחירוף נפש מלחמה חזקה עם חבר הכנסת מ" פרוש. עד שעזרו ה" לנצחו ולהכניעו שיהיה לי מקום מקדש לעבוד בו עבודת הקודש תורה ותפלה והתבודדות ושיחה ביני לבין קוני וכו'. ועתה אחרי כל הטוב והחסד הנורא הזה אשר עשית עמדי, אשמחה ואעלצה לבשרך בשורה טובה ומזל טוב מהישועה החדשה והפליאה מאד שנולדה לנו בטבריא בליל פורים לפני קריאת המגילה, כי הרב הראשי מטבריא חכם מאיר וועקנין עשה בקשתו ורצונו בשלימות ובלב שמח, הוא הזמין אותי לביתו וכיבד אותי ביותר, ואמר לי דע שאני נותן לך מתנה לכל ימי חייך חדר הכי נאה ויפה בקומה ג" בבנין החדש של הישיבה על ציון התנא רמבע"הנ, גם מטה ומזרון חדש וארון ספרים, והוא ברך את כבוד הנשיא יר"ה בהתעוררות והתלהבות גדול על שזיכה אותו בטוב כזה ואמר ברתת הפסוק "אשרי העם שככה לו" שיש להם נשיא איש חסד כזה בעל נשמה נעימה וחסידה כזאת.

מי יוכל למלל ולבאר גודל הפלגת ערך מצוה אצילה ונחמדה זו שעל ידה נתגדל ונתייקר כבוד ה" ונעשה ממנה שעשועים נוראים ונחת גדול להשי"ת בכל העולמות. אלמלא לא באת לעלמא אלא בשביל זה די. הדבר הפלא הזה נתוודע ונתפרסם ועשה רעש גדול בכל העיר טבריא, וכולם מפליאים ומברכים את כבוד הנשיא יר"ה בכל לב

זה עכשיו הגיע לידי תרומת לבו הטוב הסך מאה לירות ישראליות והיה לי לנחת ושמחה גדולה תשואת חן חן הרבה ורב תודות וברכות מעומקא דלבאי על החסד הזה ועל כל הטובות והחסדים הרבים הגומל עמי בכל כחו בכל פעם בכל עת ישלם ה" פעלו הטוב וימשיך עליו ועל ביתו ישועה ורחמים ושלום וחיים טובים ארוכים של הבעטלירס הקדושים ונוראים מאד. אם היית יודע מעט מזעיר כמה וכמה החיית אותי עם הבתים הקדושים האלו אשר יגעת וטרחת עליהם כל כך כדי שאוכל לעבוד ה" באמת בלב שלם, בוודאי היית שמח וחזק לרוץ בכל כחך אל המנהיג האמת נחל נובע שהוא משה משיח שעוסק גם עכשיו להעלותינו אפילו משמד לרצון.
והשי"ת יתן לכם פסח כשר ושמח ונגילה ונשמחה בו.

עבדו ואוהבו הנאמן הקשור תמיד במוחי ולבי ומתפלל על שלומו ועל ישועתו בזה ובבא.
ישראל בר אודיסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב קכו'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל - מכתב קכה'

ב"ה כ"ג אלול תשל"א

לכבוד נשיא ישראל חמדת לבי ועטרת ראשי מר ש.ז.שזר.
הנושא את נפשו אל החכמה הגנוזה של הנחל נובע מקור חכמה אשר הבטיח לנו שעל ידו לא תשתכח תורה מישראל. יברכך ה" מציון בשנה טובה ומבורכה בחיים טובים ארוכים

אהובי אחי לבי ונשמתי חזק ואמץ ושמח תשמח בכל עוז בשמחה שאין לה קץ בגדולת חסדי ה" אשר גמל עליך שזכית למתנה טובה כזאת לידע ולהאמין בהמנהיג האמת נחל נובע אשר בזכותו וכוחו הנורא מאד בוודאי לא יעזוב ה" אותך לא בעולם הזה ולא בעלמא דאתי, כי הוא הולך לפנינו ואמר קודם הסתלקותו אז איך גייא פאר אייך וואס האט איר צו זאנרגין {מאחר שאני הולך לפניכם מה לכם לדאוג}.
ודע כי הילד הפלא שלנו אִבֶי הנחל כבר עושה פעולות גדולות בעולם ועתיד להיות חביב וחשוב מאד בדורות הבאים אחרינו.

אשרינו מה טוב חלקינו שבאנו לעולם בעת כזאת שנתגלה בו אור האורות צח הצחצחות פלא פלאות כזה שהוא כל עיקר יסוד ושורש חיותינו ותקותינו ונחמותינו;

חרדה וחלחלה אחזתני ונדכיתי עד מאד מרוב צער ומרירות לבי אשר עד לב שמים יגיע, בראותי כי אחרי כל הטובות ופלאות גדולות ונוראות אשר הפליא עמנו אדון הנפלאות להודיענו מאור חדש כזה נ"נ שהוא פלא נורא עלאה דעלאה העולה על כל הפלאות של כל הדורות שהיו מיום בריאת עולם, אעפ"כ אחרי כל זה חדר לתוך תחומינו רוח סערה וענן גדול שהוא הוא השטן שר הטבחים שחותר ואורב לטבוח ולשחוט את האדם משני העולמות ורוצה להפר ברית אהבתינו ולקלקל ולבטל ח"ו, קשר חזק ונצחי כזה אשר שם ה" בינינו (לטובתינו ולטובת כל ישראל בכל מקום שהם) כי הוא לוטש עיניו וחורק שיניו על כל מי שרוצה ליכנס בהיכלא דמלכא מלך ישראל וגואלו לדור דור נחל נובע. ודע אחי שאנחנו צריכים רחמים רבים שנזכה לעמוד על נפשינו ללחום עם השטן המקטרג בכח וגבורה גדולה להכניעו לשברו ולבטלו בתכלית הביטול. מי יתן עיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה על עונותינו ופשעינו הרבים והעצומים שגרמו הצרה המרה הזאת הנוגע לנו ולכל ישראל עד שיתהפכו עונותינו לזכיות בכח רבינו הנורא נ"נ, ונזכה מחדש להתאחז ולהתאחד יחד באהבה באמת ובלב שלם בהמנהיג האמת הגנוז והצפון

{אב"י הנחל השלם - מכתב קכה'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל - מכתב קכד'ב"ה ח"י אלול תשל"א

לכבוד נשיא ישראל מחמד עיני השוכן בלבי תמיד מר ש.ז.שזר החפץ לדרוך בנתיבי החכמה של הנחל נובע אב לכל החכמים המאיר עיני ישראל איך לצאת משטף מימי המבול של כפירות ואמונות של שטות והבל ושוא ושקר, בעבור זה חפץ בו ה" וסבב סבות פלאות עד שנתבסס ונתבסם החבור והיחוד שלנו אשר מזה נולד לנו ילד פלא
אִבֵי הנחל שהכל מתפלאים משתאים ומשתומים עליו ומקבלין אותו באהבה ובחיבה וחדוה רבה כי הוא משקה את ישראל מימי אמת הנובעים מהנחל נובע ה" יכתוב ויחתום אותך בשנה טובה ומתוקה ויקשרך וייחדך בהמנהיג האמת לחיים טובים ארוכים בריאים ורעננים אמן.
ברוך הטוב והמטיב ברוך הגומל חסדים טובים לעמו ישראל, אנחנו חייבים להודות ולהלל לה" על כל הטוב אשר גמל עמך ועם כל ישראל אשר שם נפשך בחיים ולא נתן למוט רגליך. ה" יודע תעלומות לב הוא יודע כמה וכמה אני מצטער בצערך ואת התפלות והבכיות אשר אני שופך עליך לפני בעל הרחמים שיחוס וירחם עליך ועל עמו ישראל וישלח דברו וירפאך ויבריאך בשלימות לחיים טובים ארוכים חיים של אמונה ותשובה שלימה בכח וזכות כל הצדיקים ובראשם המנהיג האמת של דור הזה וכל הדורות הוא רבינו הנורא רבי נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן.

אני סומך עצמי על מדת טובך ורחמי לבך הטוב לבקש חנינה וסליחה על שלא כתבתי עד הנה כי אני חולה וסובל כאבים ויסורים עצומים קשים ומרים מאד, ואני סגור בביתי ואין לי שום קשר עם העולם ה" ירחם ויאמר לצרותינו די. התרומה סך מאה ל"י עזר לחג הפסח העבר קבלתי ביום י"ג ניסן תשל"א. גם התרומה סך מאתיים וחמישים ל"י ששלחת לי ע"י חתני חיים קבלתי במועדו ובזמנו, ישלם ה" פעלו הטוב רפואה וישועה בגוף ובנפש וחיים בריאים ונעימים לאורך ימים. צריך להתגבר בכל הכחות להרחיק העצבות ולהיות אך שמח תמיד בזה שזכה לידע מסוד גדולת רבינו אור האורות הפלא הנורא הגנוז ונעלם מכל העולמות נ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה שהוא רפואה לכל מיני חולאת בגוף ובנפש.

אני מתגעגע בכלות הנפש לראות נועם פניו, ובפרט בערב ראש השנה כמנהגי בכל שנה. דברי עבדך ואוהבך בכל לב המתפלל תמיד על שלומך ובריאותך וטובתך בזה ובבא.
ישראל דֹב אודיסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב קכד'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושליםאב"י הנחל - מכתב קכג'

ב"ה כ"ז אלול תש"ל

לכבוד נשיא ישראל מר ש.ז.שזר המושל בגנזי המדע והחכמה של החכם האמת נחל נובע אשר בחכמתו יכבוש כל העולם ויוציאם מהחושך ויאיר בליבם נועם אור ה".
כתיבה וחתימה טובה לחיים טובים וארוכים

ימי הזיקנה קפצו עלי בחוזק יד וכוחי ומוחי חלש ודל, ותחלואות ותלאות על תלאות אשר סבבוני לא יתנוני לבא בכתובים כראוי הגופים רחוקים אבל הנפשות קרובים מאד כי אנחנו קשורים יחד ביחודא חדא בשורש נשמת המנהיג האמת נחל נובע שהוא שורש יהדותינו וכל חיותינו ותקוותינו, הוא פודינו ומצילינו מכל שונאינו לדור דור לנצח. אש אהבתינו לא תכבה ולא תמוש לעולם, ה" יודע תעלומות לבבי כי אש אהבתי אליך תוקד בלבי עד אין סוף, ויום ולילה כל מחשובתי עליך על טובתך וישועתך בגוף ובנפש, ומתפלל תמיד שיאיר ה" בלבך אור האמת אור החדש פלא הפלאות אור האורות אשר אתה חפץ בו ומשתוקק וחומד בכלות הנפש שיתגלה ויתפרסם בכל העולם, כי תיקון העולם תלוי רק בזה.

אהבה הפליאה שעשה ה" בינינו נולדה בטבריא ביום ט"ו בשבט תשי"ז, מאהבה והיחוד הקדוש הזה נולד לנו בן למזל טוב וקראת שמו בישראל אִבֵי הנחל על שם הנחל נובע מקור חכמה, הבן היקר הזה הוא חשוב וחביב מאד בעיני אלקים ואדם, מהבן הזה נולד המתקות וישועות גדולות לישראל, כידוע לך קצת כמה וכמה חביב וחמוד הבן שלנו אצל גודולי התורה והיראה אשר משבחים ומפליאים אותו בלי שיעור, וכולם מתפלאים על ענין הקשר שלנו ואומרים אצבע אלקים הוא. אחי חביבי חמדת לבבי הוד לבי ונפשי, אינני יכול להזיז אהבתי ותשוקתי וגעגעי מאתך אפילו שעה אחת כי תלוי בזה דברים עליונים נעלמים ונוראים מאד שעי"ז נתגדל ונתקדש כבוד ה" ושם הצדיק האמת בכל העולמות.

דע כי כל דיבור ודיבור שיצא מפי רבינו ז"ל עולים עד אין סוף ויורדים עד תהום רבה להרים ולהגביה כל העולם להשי"ת אפילו הרחוקים שנתרחקו מקדושת התורה לגמרי וירדו פלאים לתכלית הירידה שאין ירידה למטה ממנה, גם עליהם הגיע רחמיו בדור העני הזה לעוררם ולהקיצם לתומכם ולסעדם להחלימם ולרפואתם ולהעלותם לתכלית העליה. אשרינו שזכינו בדורותינו אלה יותר מכל הדורות הקודמים שהיו מעת שברא ה" את עולמו. אשרי אזניך ואשרי עיניך אשר ראית ושמעת והבנת את כל זה, ויותר מזה נזכה לידע לעתיד בעת שאמת מארץ תצמח.

זה עכשיו בא אלי מכתבו וברכתו הלבבי בצירוף צ'ק על סך מאה לירות ישראליות ונתוסף לי שמחה על שמחתי שיש מכתיבת דיבורים קדושים כאלו שהם נעלמים ונסתרים כל כך מהעולם. מעמקי לבבי אביע לכבוד מעלתו הרם רב תודות ותשואת חן על הטוב והחסד אשר גמל עלי ישלם ה" פעלו הטוב ותהי משכורתו שלימה ישא ברכה מאת ה" שנה טובה ומאושרה לו ולביתו ויזכו לראות התגלות האמת בעולם ויאריכו ימים ושנים על ממלכתו ברוב טוב
דברי עבדו ואוהבו הנאמן המשרתו במסירות בכל לב ונפש
ישראל בר אודיסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב קכג'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל - מכתב קכב'

ב"ה חוה"מ פה סח תש"ל

לכבוד נשיא ישראל אשר כל ישראל אוהבים וחובבים אותו ומפליגים ומפליאים נועם עדינות ואצילות נפשו הנהדרה וגבוה מאד שנחצבה ממקור עליון קדוש ונורא. מר ש.ז.שזר הכואב נפשו על עם ישראל ומוסר נפשו עליהם להכניסם בהיכלא דמלכא משיחא נחל נובע ישועות ונפלאות פלאי פלאי פלאות עד אין סוף אשר בהם הוא רופא כל הנגעים והצרעת של דור הזה וכל הדורות הבאים אשרי חלקך שזכית לכך. ה" ישמרהו ויחיהו לנצח

עלינו לברך ברכת שהחיינו בשמחה רבה ונעימה בלי שיעור ברוך את ה" אלקינו מלך העולם שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה אשר זכה להוציא לפועל תשוקתו ותאוותו הגדולה לרחם על ישראל בהדפסת הספר אִבֵי הנחל שנולד מהאהבה והחיבור והקשר האמתי אשר עשה ה" בינינו בנס ופלא נפלא ונורא בהשגחתו וחמלתו לטובתינו ולטובת כלל ישראל להצילם מפח מוקשים, ממעמקי מים ממצולות ים מיון מצולה ואין מעמד.

{אב"י הנחל השלם - מכתב קכב'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אב"י הנחל - מכתב קכא'

ב"ה, ח ניסן תש"ל, ירושלים עה"ק 

לכבוד נשיא ישראל חמדת לבי מר ש.ז.שזר אשר בחר בחיים אמתיים הנוראים מאד שגילה הנחל נובע מקור חיים שהוא שורש חיותינו הוא ינחמינו ממעשינו ומעצבון לבינו בכל דיבור ודיבור שיצא מפיו ה"ק כלול בו כל התיקונים והישועות מה שצריך לכל אחד בכל יום ובכל רגע בכל דור.
חיים וברכה ושלום וחג כשר ושמח.

בשמחה וחדוה עצומה קבלתי זה עכשיו התרומה לחג ה"ק הבע"ל על סך מאה לירות ישראליות. רב תודות ותשואות חן מעמקי הלב על כל החסד והטוב שגומל עמדי תמיד בכל לב ונפש. ישלם ה" פעלו הטוב ויאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים ובנחת רב. ויזכה להכניס ראשו בתורתו של הנחל נובע שהוא עיקר רפואתינו וישועתינו ותקותינו בגוף ובנפש לנו ולדורותינו ולכל דורות זרע ישראל לנצח. ויזכה לזרז ולמהר להודיע ולפרסם ולגלות הסוד הנפלא והנורא מי הוא הרועה ישראל האמתי שנמצא עכשיו בעולם שהוא יתקן העולם בשלימות וימלא כל הארץ דעה את ה".

כל מה שנעשה מה שנעשה בתוקף חשכת אפילתינו באחרית הימים האלה שהוא סוף הגלות, הוא רק בשביל שנבקש ונחפש את המנהיג החכם האמת שהוא החיות והקיום של ישראל, והוא יעלה את ישראל לעליה גדולה בתכלית העליה ויגלה ויכניס האמונה בשלימות בכל באי עולם. הצדיק המנהיג האמת בחינת משה משיח הוא עוסק תמיד וביותר אחר הסתלקותו בתיקון נפשות ישראל לעוררם משינתם ע"י הנקודות טובות שמוצא בכל אחד, ומאיר בלב כל אחד מישראל לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו נקודות טובות תמיד איך שהוא כדי להתעורר משינתו ונפילתו, והעיקר בעת שכמעט כמעט יפול לגמרי ח"ו אז דייקא יאיר בו בחסדו להצילו ולהחיותו. הצדיק האמת כלול מכל נשמות ישראל והוא שורש כולם, וע"י תורתו מגיע הארה לכל אחד משורש נשמתו עד שעי"ז נעשה בעלי תשובה וגרים.

עבדו ואוהבו הנאמן לעד ולנצח המתפלל תמיד על שלומו וטובתו
כותב מתוך יסורים וכאבים במעים ל"ע ה" ירחם עלי וירפאיני מהרה בזכות הצדיק שהוא רופא נאמן ורחמן של כל ישראל אמן.
ישראל בר אודיסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב קכא'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים