אב"י הנחל - מכתב קכג'

ב"ה כ"ז אלול תש"ל

לכבוד נשיא ישראל מר ש.ז.שזר המושל בגנזי המדע והחכמה של החכם האמת נחל נובע אשר בחכמתו יכבוש כל העולם ויוציאם מהחושך ויאיר בליבם נועם אור ה".
כתיבה וחתימה טובה לחיים טובים וארוכים

ימי הזיקנה קפצו עלי בחוזק יד וכוחי ומוחי חלש ודל, ותחלואות ותלאות על תלאות אשר סבבוני לא יתנוני לבא בכתובים כראוי הגופים רחוקים אבל הנפשות קרובים מאד כי אנחנו קשורים יחד ביחודא חדא בשורש נשמת המנהיג האמת נחל נובע שהוא שורש יהדותינו וכל חיותינו ותקוותינו, הוא פודינו ומצילינו מכל שונאינו לדור דור לנצח. אש אהבתינו לא תכבה ולא תמוש לעולם, ה" יודע תעלומות לבבי כי אש אהבתי אליך תוקד בלבי עד אין סוף, ויום ולילה כל מחשובתי עליך על טובתך וישועתך בגוף ובנפש, ומתפלל תמיד שיאיר ה" בלבך אור האמת אור החדש פלא הפלאות אור האורות אשר אתה חפץ בו ומשתוקק וחומד בכלות הנפש שיתגלה ויתפרסם בכל העולם, כי תיקון העולם תלוי רק בזה.

אהבה הפליאה שעשה ה" בינינו נולדה בטבריא ביום ט"ו בשבט תשי"ז, מאהבה והיחוד הקדוש הזה נולד לנו בן למזל טוב וקראת שמו בישראל אִבֵי הנחל על שם הנחל נובע מקור חכמה, הבן היקר הזה הוא חשוב וחביב מאד בעיני אלקים ואדם, מהבן הזה נולד המתקות וישועות גדולות לישראל, כידוע לך קצת כמה וכמה חביב וחמוד הבן שלנו אצל גודולי התורה והיראה אשר משבחים ומפליאים אותו בלי שיעור, וכולם מתפלאים על ענין הקשר שלנו ואומרים אצבע אלקים הוא. אחי חביבי חמדת לבבי הוד לבי ונפשי, אינני יכול להזיז אהבתי ותשוקתי וגעגעי מאתך אפילו שעה אחת כי תלוי בזה דברים עליונים נעלמים ונוראים מאד שעי"ז נתגדל ונתקדש כבוד ה" ושם הצדיק האמת בכל העולמות.

דע כי כל דיבור ודיבור שיצא מפי רבינו ז"ל עולים עד אין סוף ויורדים עד תהום רבה להרים ולהגביה כל העולם להשי"ת אפילו הרחוקים שנתרחקו מקדושת התורה לגמרי וירדו פלאים לתכלית הירידה שאין ירידה למטה ממנה, גם עליהם הגיע רחמיו בדור העני הזה לעוררם ולהקיצם לתומכם ולסעדם להחלימם ולרפואתם ולהעלותם לתכלית העליה. אשרינו שזכינו בדורותינו אלה יותר מכל הדורות הקודמים שהיו מעת שברא ה" את עולמו. אשרי אזניך ואשרי עיניך אשר ראית ושמעת והבנת את כל זה, ויותר מזה נזכה לידע לעתיד בעת שאמת מארץ תצמח.

זה עכשיו בא אלי מכתבו וברכתו הלבבי בצירוף צ'ק על סך מאה לירות ישראליות ונתוסף לי שמחה על שמחתי שיש מכתיבת דיבורים קדושים כאלו שהם נעלמים ונסתרים כל כך מהעולם. מעמקי לבבי אביע לכבוד מעלתו הרם רב תודות ותשואת חן על הטוב והחסד אשר גמל עלי ישלם ה" פעלו הטוב ותהי משכורתו שלימה ישא ברכה מאת ה" שנה טובה ומאושרה לו ולביתו ויזכו לראות התגלות האמת בעולם ויאריכו ימים ושנים על ממלכתו ברוב טוב
דברי עבדו ואוהבו הנאמן המשרתו במסירות בכל לב ונפש
ישראל בר אודיסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב קכג'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה