אב"י הנחל - מכתב קכד'ב"ה ח"י אלול תשל"א

לכבוד נשיא ישראל מחמד עיני השוכן בלבי תמיד מר ש.ז.שזר החפץ לדרוך בנתיבי החכמה של הנחל נובע אב לכל החכמים המאיר עיני ישראל איך לצאת משטף מימי המבול של כפירות ואמונות של שטות והבל ושוא ושקר, בעבור זה חפץ בו ה" וסבב סבות פלאות עד שנתבסס ונתבסם החבור והיחוד שלנו אשר מזה נולד לנו ילד פלא
אִבֵי הנחל שהכל מתפלאים משתאים ומשתומים עליו ומקבלין אותו באהבה ובחיבה וחדוה רבה כי הוא משקה את ישראל מימי אמת הנובעים מהנחל נובע ה" יכתוב ויחתום אותך בשנה טובה ומתוקה ויקשרך וייחדך בהמנהיג האמת לחיים טובים ארוכים בריאים ורעננים אמן.
ברוך הטוב והמטיב ברוך הגומל חסדים טובים לעמו ישראל, אנחנו חייבים להודות ולהלל לה" על כל הטוב אשר גמל עמך ועם כל ישראל אשר שם נפשך בחיים ולא נתן למוט רגליך. ה" יודע תעלומות לב הוא יודע כמה וכמה אני מצטער בצערך ואת התפלות והבכיות אשר אני שופך עליך לפני בעל הרחמים שיחוס וירחם עליך ועל עמו ישראל וישלח דברו וירפאך ויבריאך בשלימות לחיים טובים ארוכים חיים של אמונה ותשובה שלימה בכח וזכות כל הצדיקים ובראשם המנהיג האמת של דור הזה וכל הדורות הוא רבינו הנורא רבי נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן.

אני סומך עצמי על מדת טובך ורחמי לבך הטוב לבקש חנינה וסליחה על שלא כתבתי עד הנה כי אני חולה וסובל כאבים ויסורים עצומים קשים ומרים מאד, ואני סגור בביתי ואין לי שום קשר עם העולם ה" ירחם ויאמר לצרותינו די. התרומה סך מאה ל"י עזר לחג הפסח העבר קבלתי ביום י"ג ניסן תשל"א. גם התרומה סך מאתיים וחמישים ל"י ששלחת לי ע"י חתני חיים קבלתי במועדו ובזמנו, ישלם ה" פעלו הטוב רפואה וישועה בגוף ובנפש וחיים בריאים ונעימים לאורך ימים. צריך להתגבר בכל הכחות להרחיק העצבות ולהיות אך שמח תמיד בזה שזכה לידע מסוד גדולת רבינו אור האורות הפלא הנורא הגנוז ונעלם מכל העולמות נ'חל נ'ובע מ'קור ח'כמה שהוא רפואה לכל מיני חולאת בגוף ובנפש.

אני מתגעגע בכלות הנפש לראות נועם פניו, ובפרט בערב ראש השנה כמנהגי בכל שנה. דברי עבדך ואוהבך בכל לב המתפלל תמיד על שלומך ובריאותך וטובתך בזה ובבא.
ישראל דֹב אודיסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב קכד'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושליםאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה