אב"י הנחל - מכתב קיח'

ב"ה, כ"ה אלול תשכ"ט
לכבוד נשיא ישראל החביב וחשוב מאד בעיני ה" ובעיני כל ישראל מר ש.ז.שזר אשר שזר את לבו בהנחל נובע המנחם ומתקן ומשמח את הכל. עושה חדשות יחדש עליך ועל ביתך שנה טובה לחיים טובים ארוכים בריאים ורעננים.

חזק וחזק אחי חביבי ותגיל ותשיש ותשמח נפשך בהמתנה טובה אשר נתן לך ה" בגודל אהבתו וחמלתו עליך מה שזכית לרחם לרחם על ישראל להוציא לאור הספר ה"ק אִבֵיִ הנחל אשר כמעט כולו הוא דברי רבינו ז"ל שיכול להפוך כל העולם מרע לטוב, מחושך לאור. ספר זה כבר עושה פעולות גדולות בעולם והוא המתקה וישועה גודלה לישראל. ומפלה גדולה לכל שונאינו. בדורות הבאים יספרו הרבה על זה הספר.

התיצב וראה הדבר הגדול נורא ונשגב הזה אשר הפליא ה" עמך פלא פלאות וטעם טעמך נעימת דבש החכמה של הצדיק האמת נחל נובע שכל גאולתינו תלוי בזה. השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיני שכלך ואשר שמעו אוזניך מיום שזכינו להתקשר באהבה בהצדיק האמת ביום ט"ו שבט תשי"ז עד היום הזה. אשרינו שזכינו לידע מעט דמעט מחידוש שבחידושים פלא נורא נשגב כזה שלא היה לעולמים שהוא נחמה ורפואה על כל מה שעובר עלינו עכשיו שהוא סוף הגלות. אשרינו שאנחנו יודעים מהעוסק בתיקון נפשותינו ונפשות כל ישראל לדור דור. ה" יושיע לנו להתחיל מעתה התחלה חדשה להתקשר ולהתדבק בהצדיק האמת בלב שלם עד שנזכה להבין גדולתו הנוראה ולהכניסו בלב כל ישראל ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלב שלם.

הנה כל העולם יודע כי ארץ ישראל ניתנה מאת ה" לעם ישראל. ובתחילה היה ארץ ישראל בידינו ורשותינו, ובימינו אלה עשה ה" תשועה גדולה לישראל ונתן לנו את הארץ ואת ירושלים השלימה הקדושה בששת ימים בנסים ומופתים גדולים ונוראים. ויך את הארי הגדול רוסיה מכה גדולה ואת סוריה וירדן ומצרים ושאר מדינות ערביות אשר סבבוני מכל צד לכלותינו ולהשמידינו ח"ו.

ועתה אחרי הדברים הנוראים האלה אשר עשה ה" עם ישראל, כל הגויים ואפילו האומות שמראים עצמם כאוהבים וידידים מקנטרים ומקטרגים עלינו וחושבים רעתינו חרקו שינם עלינו ושננו לשונם כמו נחש ואומרים לנו גזלנים אתם שכבשתם את הארץ ואת עיר הקודש ירושלים השלימה עיר הבירה שלנו מידי חוסיין ונאצר הרוצים להשמידינו ח"ו. ישמידם ה" עדי עד ויבושו ויכלמו מבקשי נפשינו, ימטיר עליהם אש מן השמים עד כלותם ויכרת מן הארץ זכרם.

אסיים בברכת שנה טובה שנת שלום וישועה וגאולה בדרישת לבבית ישראל דוב אודיסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב קיח'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה