אב"י הנחל - מכתב קי'

ב"ה י"א אדר א' תשכ"ז
לכבוד נשיא ישראל חמדת לבי מר ש.ז.שזר אשר העמיק ברוממות חכמתו ובינתו לדעת ולהתבונן היכן המנהיג האמת להתאחז ולהתאחד בו באמת וחומד וחותר להמשיך כל ישראל אל המנהיג הזה שיכול להאיר ידיעת והשגת אלקותו אפילו בנו בגודל עוצם החושך שבדור הזה. שלום ובריאות וכל טוב.

אתמול זכיתי לבקר את אחותך היקרה מרים האצילה ה' ירפא ויבריא אותה מהרה בזכות רבינו הקדוש והנורא. והנה היה בינינו שמחה גדולה כנהוג, ולכבודי אכלה כל המאכלים של ארוחת צהרים.

אני חלוש כח מאד ואינני בקו הבריאות, ובעבור זה עוד לא סדרתי את ההקדמה להספר הקדוש, ועיני תלויות ומצפות להשם יתברך שיזכני להתגבר על כל המכשולים בקרוב ולהתחיל ולגמור הדבר בכי טוב כרצון לבו. ענין הקשר שלנו שהוא כולו רק אמת זך וצח בלי שום מחשבה פגומה של כבוד והתפארות או כסף וכדומה חס ושלום. רק באמת לשם שמים בלבד לרחם על ישראל ברחמנות אמיתי לפרסם ולהודיע לכולם מי הוא מלך הכבוד מי הוא המנהיג האמת שבדור הזה שהוא עיקר כל חיותינו ותקוותינו הוא נחמתינו וגואלינו לדור דור לנצח, אוהבך הנאמן המתגעגע יומם ולילה בכלות הנפש לבריאותך וטובתך ומתפלל תמיד על רפואתך השלימה בגוף ונפש שזהו טובת עם ישראל.
ישראל בר אודיסר
מחבר אִבֵי הנחל

{ אב"י הנחל השלם - מכתב קי'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה