אב"י הנחל - מכתב קא'

ב"ה ג' ניסן תשכ"ו
לכבוד נשיא ישראל, מחמד עיני, מר ש.ז.שזר, אשר לגודל גדולת רוממות נשמתו, זכה לבטל דעתו נגד דעת הצדיק החכם האמת שהוא שורש נשמת משיח, שמשבר ומבטל הדעת של חכמת הטבע, ומאיר הדעת של אמונת ההשגחה למעלה מן הטבע. שלום וברכה ובריאות לאורך ימים.

קולות גדולות של שבחים אנכי שומע בכל העולמות, על שזוכה למסור נפשו על קדושת ה' ולרומם דגל התורה לעיני כל העולם בכל פעם, בכל נסיעותיו ופגישותיו עם מלכי וגדולי האומות.

ביאת נשמתך לזה העולם היתה רק לצורך טובת העולם, שעל ידך יתפאר ויתפרסם שם הצדיק האמת שבונה קומתה של האמונה בדורותינו אלה עד שיתשלם שיעור קומתה בשלימות, שכל באי עולם יראו וידעו כי ה' הוא האלקים השליט ומושל ומנהיג הכל ברוצונו.

העיקר מה שזכית להיות נשיא על ישראל הוא גם כן אך ורק בשביל זה לבד כדי שיהיה לך כח ביותר לשמש את הצדיק המלך האמת, לגלות ולהודיע בעולם שנמצא עכשיו בזמנינו אלה אור חדש פלא נורא כזה אשר בחכמתו הנוראה יהפוך כל העולם מרע לטוב ויתקן הכל בשלימות.

אנחנו צריכים לשמור עצמנו מאד מפגם וקלקול האהבה ומפירוד לבבות, רק אדרבא להשתדל להרבות אהבה ואחדות זה לזה, כגוף אחד ממש, שנוכל להתחבר ולהצטרף יחד תמיד, כדי שעל ידנו יתגדל ויתרבה מאד מאד בלי קץ בניני הבתים הנפלאים שבונה הצדיק האמת, עד שכל ישראל יתקבצו ויתאספו יחד לכנוס בהם ואפילו אומות העולם, יתקבצו ויכנסו לתוכם.

זה זמן רב, שאני מתגעגע ומשתדל וחותר לבוא לפני הדרת פניך הנעים, ולא נותנים לי רשות לזה. אני סובל צער ועגמת נפש מזה לאין שיעור, כי זהו נזק והפסד גדול....

אוהבך הנאמן המתפלל תמיד בכל לב בעדך שלומך ובריאותך והצלחתך בזה ובבא.
בברכת חג כשר ושמח
ישראל דב אודסר
{אב"י הנחל השלם - מכתב קא'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה