אב"י הנחל - מכתב ק'

ב"ה י"ב כסליו תשכ"ו
לכבוד נשיא ישראל לבי ובשרי מר ש.ז.שזר שיש לו נשמה גדולה גזורה ממקום גבוה אמד. והיא יקרה מאד בעיני ה' ונתן לה לחפש בגנזי החכמה עילאה דעילאה בתכלית המעלה שגילה הצדיק החכם האמת להחזיר כל העולם למוטב.
ברכה ושלום וחיים ארוכים.

אל תשכח לקיים המצוה הגדולה להיות בשמחה תמיד ולהודות ולהלל לה' על כל החסדים ונסים ונפלאות שעשה עמך. אשר נשא אותך על כנפי נשרים והביא אותך לאמת פלא נורא כזה שלא נתגלה כמוהו מיום בריאת העולם. והרים קרנך על כל העם ובחר בך להיות נשיא על ישראל בדור עני כזה שעל ידי זה אתה כלול מכל ישראל. וכולם תלוים בך כעובר במעי אמו, כי הגוף קשור ודבוק עם הראש ונמשך והולך אחריו בכל מקום.
ובכן יש עליך אחריות גדול, וחל עליך חוב גדול וקדוש לרחם על ישראל, להפקיר את חייך ולבטל כבודך בתכלית תכלית הביטול, ולסבול כל מיני בזיונות וחרפות בשביל טובת וישועת ישראל, להשתדל בכל הכח אשר בידך להודיע בכל העולם גודל עוצם נוראות כחו של החכם המנהיג האמת החי וקיים לעד. שהוא מלך אחד יחיד ומיוחד על כל ישראל לדורות עולם. והוא הלב של העולם שבו תלוי חיות וקיום כל הבריאה כולה. וכל העולם לא נברא אלא בשבילו שימלא כל העולם אור החכמה והמדע לדעת ולהכיר את ה' ולעבדו שכם אחד!

עתיד הקדוש ברוך הוא לנקום נקמת עמו מאותם נביאי השקר המנחשים וקוסמים שמחציפים פניהם ככלבים כנגד הצדיק האמת וממלאים בטנם בכבוד וגיאות וכל התאוות רעות. ומראים עצמם כצדיקי ומנהיגי הדור ודורסים וטורפים נפשות ישראל היקרים ברגל גאוה ושקר עד שבאים על ידם לכפירות ואפיקורוסות ומעוורים עיניהם של ישראל מלראות אור הצדיק האמת שמאיר ומגלה ידיעת אלקותו יתברך בהתגלות נפלא ונורא.

שבע מדורים יש בגיהנם, וכל מדור יש בו שבע אלפי חור, וכל חור שבע אלפים סדקים, וכל סדק שבע אלפים עקרבים, וכל עקרב שבע אלפים חוליות, וכל חוליה שבע אלפים כדים של רעל תלויים בה, וכולם מזומנים לרשעים והשקרנים הדוברים על הצדיק בגאוה ובוז ומתלוצצים ומבזים ספריו ותלמידיו הקדושים!

אמונת חידוש העולם אי אפשר להשיג בשום שכל ומופת שכלי של הגיון, כי אם על ידי רוח הקודש של הצדיק האמת.
עבדך הנאמן המתפלל תמיד בעד שלומך וטובתך.
המעתיק ישראל דב אודסר
{אב"י הנחל השלם- מכתב ק'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה