אב"י הנחל - מכתב צז'

ב"ה. אור ליום כ"ד אייר תשכ"ה
לכבוד מלך ישראל, עטרת ראשי, מר ש.ז.שזר, החביב בעיני ה' כאישה לבעלה, בגלל גודל תוקף תאותו, שמתאוה בכל ליבו אל המנהיג החכם האמת, המשפיל גאים ומגביה שפלים, ומאסף ומקבל כל האובדים והנדחים ומחזירם לה' ותורתו, שכולם יכירו וידעו את ה' ויתנו לה' כתר מלוכה.
יהי ה' מגן בעדך, בגין הצדיק, שממשיך עליך חסדים ורחמים גדולים, חדשים לגמרי, להאריך ימיך ושנותיך בלי שום מחסור.

דע, אחי, והאמין מאד, כי בעת התחלת הויתך בבטן אימך, נגזר עליך מאת הבורא שתהיה מלך על ישראל, בתנאי שבסגולת שכלך הרחב והישר ולשונך הצח והמפואר תלמד העם דרך האמת הנורא, שהופיע ה' לנגד עיניך בדרך נס ופלא זה שבע שנים.

ותפתח עיניהם וליבם של ישראל, שכולם יראו ויכירו האמת האמיתי הגנוז וצפון ונעלם מעין כל, אשר בו תלוי גאולתנו ופדות נפשנו ותיקון כל העולם בשלמות.

עיקר כבוד וגדולת המלכות הוא על ידי ענוה דייקא, וכל מה שיש להמלך ענוה ביותר, מתפשט מלכותו ביותר, כי כן דרך המלכות בכל פעם, שצריך שיקדים ענוה לכבודו וגדולתו. כמו שבכל יום בשעה שקם ממיטתו, שאזי עדיין הוא בקטנות, שמלובש במלבושים פשוטים, וגם פניו אינו בצחות וזכות עדין קודם הרחיצה, ואחר כך מיפה עצמו ומתלבש בבגדי כבוד, ומתפשט בגדולתו כדרך המלך!

ברוך מחיה מתים ברחמים רבים. אספר לך בקיצור הנס הנפלא שעשה ה' עמדי בחסדו הגדול, לפני שבועיים חלתה אשתי חולי גדול לא ישוער, ומחלתה גברה מאד מיום ליום. והרופא הגדול, פרופסור אליקים, אמר שמצבה קשה מאד והיא זקוקה לבית חולים תכף ומיד. ולקחנו אותה לבית חולים הדסה. והרופאים אמרו נואש, כי אין שום תקוה לחייה, כי היתה גוססת, בלי שום הרגש וחושים כלל. והודענו לכל הילדים והקרובים, שיבואו ויהיו על יד מיטתה, וכולנו בכינו וזלגו עינינו דמעות רותחות בלי הפוגות. אולם בכל זאת, אנכי התגברתי בכל, במחשבה חזקה, באמונה ובטחון בה', שאפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים, ואפילו עכשיו במצב כזה יכול השם יתברך להחיותה ולרפאותה. והתחזקתי מאד בתפילה ותשובה על ידה מיטתה כמעט כל יום שישי. ובליל שבת קודש נתעוררה ופתחה עיניה קצת, ומאז התחיל איזה שינוי לטובה, ולאט לאט השתפר מצבה קצת, אך עדין היתה בסכנה גדולה, עד יום חמישי העבר. ועכשיו מצבה הולך וטוב מיום אל יום, והרופאים אומרים: נס גדול היה כאן, למעלה מגדר הטבע.

מעמקי לבבי אני נותן תודה והלל לאל ההודאות רופא נאמן ורחמן שהחזיר לה נשמתה ברחמיו הגדולים. והפליא חסדו עמדי ונתן לי מתנה מאוצר מתנת חנם בנסים ונפלאות גדולות בזכות רבינו הקדוש ז"ל. ובזכות תפילתך והשתתפותך בצערי בכל לבך ונפשך. שהרגשתי זאת היטב בליבי. כן גם אני עומד על המשמר ומתפלל תמיד על שלומך ושלום רעייתך היקרה ואחותך האצילה שירפא אתכם בשלימות בגוף ונפש ויתן לכם חיים ארוכים חיים טובים בזכות רבינו נחל נובע זי"ע המעתיק המצפה תמיד לישועתך וטובתך
ישראל דב אודסר

רצ"פ מכתב מאוהבינו ר' לוי יצחק בנדר הבעל תפילה דראש השנה.

{אב"י הנחל - השלם מכתב צז'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה