אב"י הנחל - מכתב צח'

ב"ה, כ"ב אלול תשכ"ה
לכבוד נשיא ישראל, בת עיני וליבי, מר ש.ז.שזר, אשר נשאו ליבו לדבק עצמו בהחכם האמת המגן על ישראל לדורות עולם, להעלותם מעמקי תהום, ובונה בנינים נפלאים להכניס בהם כל הנדחים והאבודים המתגוללים בתוך שטף מים הזדונים, ומכניס בהם דעת להכיר את הבורא יתברך. שנה טובה ומבורכה בחיים טובים ארוכים, בריאים ונעימים.

עיקר כבוד וגדולת המלכות הוא על ידי ענוה דיקא. וכל מה שיש להמלך ענוה ביותר מתפשט מלכותו ביותר. כי כן דרך המלכות בכל פעם, שצריך שיקדים ענוה לכבודו וגדולתו. במקום גדולתך שם אני מוצא ענותנותך לבוא ולדבר לפניך את אשר ישים ה' בליבי.

נשברתי לשברי שברים ונהפך ליבי בקירבי ונחרב ונהרס עד היסוד ואני נאנח ובוכה בדמעות רותחות בלי הפוגות על האבדה הגדולה שאבדתי עם פטירת אשתי הצדקת עליה השלום. אין לי מילים לספר בשבחה ולתאר גודל אצילות נשמתה הקדושה. אני מנחם את עצמי בצדקתה ומעשיה הטובים שזכתה כל ימי חייה לעשות במסירת נפש וקידשה שם ה' ושם הצדיק האמת ברבים מתוך עניות ודחקות וצרות ותלאות רבות ומרות, בלי שיעור שאין דוגמתם בעולם, כמו שידוע לך קצת מזה.

מעומק הלב אברך אתכם ואת אחיך ובנו ומשפחתו הנאהבים והנעימים ברכת ברוך הבא אשר זכה לבוא ולהתאבק בעפר אדמת קודש בארץ אבותינו ארץ מנוחתנו ונחמתנו ארץ חיותנו ותקותנו. מקום האמונה והחכמה דקדושה להתחכם לדעת את ה' ישא ברכה מאת ה' ויצליחו בכל אשר יפנה לאורך ימים ושנים טובים.

ה' ברוב מצפוני סתרי דרכיו והנהגותיו הסתומים ונעלמים מכל רעיון ומכל חקר, המטיר על הארץ גשם שוטף וזרם מים כבירים של כפירות ואמונות כזביות באחרית הימים האלה, וברוב חמלתו הקדים רפואה והצלה, ושלח לנו איש כלבבו אשר מצא חן בעיניו ויקרא שמו נחמן, לאמור זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו, וצוה לו לבנות תיבת האמת והאמונה, אשר כל  מי שרוצה להנצל בוא יבוא בחדריו ויסגר בדלתותיו ויחבא בצל חכמתו הנוראה. כי מי יהלל ומי ימלל עוצם נשגבות גבורותיו אשר הפליא בפלאות נפלאותיו להכין ולהזמין מזון וחיות לכל נפשות ישראל לכל דור, שיתענגו ויתעדנו בהדר תפארת נעימת תורותיו ומעשיותיו הנוראים הנלקחים משדה החכמה עלאה דעלאה אשר לא נתגלה עדיין מעולם, הקיימים ונאמנים ומועילים לעד ולנצח.

עבדך הנאמן המשרתך בכל לב ונפש, ועומד ומתפלל תמיד מאת ה' שירחם על עמו וירפא ויבריא אותך מהרה בכל רמ"ח איברים ושס"ה גידים, ויאריך ימיך ושנותך בטוב ובנעימים, בזכות הצדיק נ.נח.נחמ.נחמן.מאומן.
המעתיק ישראל דב אודסר
{אב"י הנחל השלם - מכתב צח'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה