אב"י הנחל - מכתב צ'

ב"ה כ"ח סיון תשכ"ד

לכבוד נשיא ישראל, נעימת חיותי מר ש.ז.שזר אשר נשאו ה' והעלהו לשמי מרום כדי לזכותו לתכלית המעלה הרמה שאין למעלה הימנה, שינשא ויגדיל ויאדיר את שם הצדיק המלך האמת, שיכבוש כל העולם בלי מלחמה כלל, רק על ידי החכמה שמגלה בקולמוס שלו, שעל ידי זה הוא מגלה ומאיר אלקותו יתברך לעיני כל באי עולם עד שכל הרחוקים ואומות העולם יבואו ויתגיירו ויקבלו עול מלכותו לעבדו שכם אחד, שלום וכל טוב

אחרי אשר עיניך רואות את מעשי ה' הגדול והנורא אשר עשה עימך גדולות ונוראות לאין שיעור, זכית לשמוע ולהבין ולטעום דברי אמת כאלה הגנוזים וצפונים כל כך מעיני העולם, חלילה לך מחדול מלהודיע ולפרסם בקולי קולות עד לב השמים אמיתת הצדיק האמת לכל בני ישראל, להלהיב ולחמם לבבם בתבערת אש הקודש שלו, עד שכולם יכירו וידעו נפלאות גבורת כוחו ותקפו ותפארתו של הצדיק החכם האמת שהוא עיקר מקור ושורש חיותם ותקותם וגואלם לדורי דורות לנצח!

דע אחי, כי הצדיק אינו צריך כלל להעולם בשביל עצמו, כי אדרבא ממנו כל ההשפעות וכל העשירות, ועל כן כל מה שנותנים לו מקבלין ממנו אלפי אלפים ורבי רבבות יותר בעולם הזה ובעולם הבא. ועל כן גם כל מי שטורח בגופו לשמשו ולהתקרב אליו גם זה נקרא צדקה, כי הצדיק נתעלה ומתגדל מאד על ידי התעוררות של ישראל הטורחים להתקרב אליו ונחשב להם צדקה!

האדם כל מה שמזקין צריך שיתוסף עליו דעת גבוה יותר, כי כל מה שמזקין יותר הוא צריך להתקרב לשורשו ותיקונו יותר שהוא השגת החכמה הגבוה שעל ידה באים להשגת אלוקות שהיא שורש הכל.

עיקר שם תלמיד חכם הוא מי שמקורב להחכם והצדיק האמת, כי הוא תלמיד של החכם והצדיק האמת. ולהיפך מי שאינו מקורב להחכם והצדיק האמת הוא בכלל עם הארץ, כי אין לו כוח לקבל חכמה שהוא השגת אלוקות, אפילו אם הוא למדן וחכם ואפילו אם יש לו מעשים טובים. כי אל התכלית הנצחי שהוא השגת אלוקות אי אפשר לבוא כי אם על ידי הצדיק האמת ותלמידיו ותלמידי תלמידיו וכו'.

אוהבך ועבדך הנאמן, המתפלל תמיד על ישועתך וטובתך בזה ובבא.
המעתיק ישראל.ד.אדסר

(אב"י הנחל השלם מכתב צ')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה