אב"י הנחל - מכתב צא'

ב"ה, ר"ח תמוז תשכ"ד

לכבוד נשיא ישראל ליבי וחיותי מר ש.ז.שזר אשר מסר את ליבו אל הצדיק הרועה נאמן ורחמן שמקבץ כל הנדחים והאבודים שתעו כשה אובד במדבר שמם ומחזירם לאביהם שבשמים ברכה ושלום וכל טוב לאורך ימים.

את המענק מיום 31.5.64 בסך מאה ל"י קבלתי ונהנתי מאד מאהבתך וחסדך הגדול עלי שהרבית להטיב עמדי כל כך, ואני עיני אל ה' תלויות ומבקש ומתחנן שברחמיו וחסדיו המרובים יהיה בעזרך ויתן לך מתנה מאוצר מתנת חינם החיים ארוכים של הבעטליר הזקן שבזקנים דקדושה. ויגמור ישועתך הגדולה והנפלאה אשר התחיל להפליא עמך לקרבך לנקודת האמת לא בשביל שום פנייה וכבוד של עולם הזה רק למען האמת לאמיתו ושיהיה לך חלק גדול בבנין בית המקדש שבונה הצדיק. שהוא התגלות דעתו הקדוש בעולם שמביא לידי קיום התורה ומבטל מצח הנחש שורש חכמת הטבע. ומחזק אמונת הרצון שידעו כולם שהכל מתנהג רק ברצון הבורא ועל ידי זה ממילא מתחזק הרצון של אדם שירצה ויכסוף רק לעשות רצון השם יתברך, מי יתן שנזכה להגיע מהרה אל התכלית הטוב אשר הצדיק רוצה להביאנו אליו אשר רק בשביל זה באנו לעולם.

אוהבך באמת לנצח המצפה תמיד לישועתך והצלחתך.

המעתיק. ישראל דב אודסר

אם יתדבק עצמו לדברי התורה היוצאים מפי הצדיק, תמה אני איך אפשר אחר כך לסבול ולחפוץ חיי העולם הזה, וזהו "כל הנהנה מדברי תורה, נוטל חייו מן העולם", והבן היטב.

תפלה
אנא אדון יחיד, המלמד תורה לעמו ישראל, רחם עלינו למען שמך וזכני להתדבק בתורתך הקדושה, ותפתח את ליבי ודעתי עד שאזכה לשמוע ולהבין היטב בלבבי את כל דברי תורתך הקדושה והטהורה והתמימה המשיבת נפש ומחכימת פתי ומשמחת לב ומאירת עינים ועומדת לעד, ואזכה להרגיש היטב נפלאות נעימת ערבת מתיקת חידושי התורה הקדושים והנוראים מאד, תורת ה' ממש שגילה הצדיק האמת המחיין כל העולמות, ואזכה להנות ולהתענג בדברי תורתו הקדושה עד אשר אקוץ ואמאס בחיי עולם הזה ובתאוותיו והבליו, ויתבטלו כל חיי עולם הזה אצלי לגמרי על ידי עוצם ההנאה והתענוג והשעשוע שאזכה להנות ולהענג ולהתענג מדברי תורתו הקדושה והנוראה אשר כל דבריו חיים וקיימים נאמנים ונחמדים לעד, ונחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, כי באמת מרחוק נראה לי בדעתי נעימת עמקות דברי תורתו, אשר כל דיבור ודיבור עולה עד אין סוף ויורד עד אין תכלית ומקשר ומחבר וכולל כל העולמות יחד, ונותן עצות נפלאות לכל דרי מעלה ודרי מטה איך לזכות להכיר אותך תתברך ולהתדבק בך באמת. מה גדלו מעשיך ה' מאד עמקו מחשבותיך, ואם היינו זוכים לשמוע ולהטות אזנינו וליבנו היטב לדיבור אחד מתורתך הקדושה אשר גלית לנו על ידי הצדיק האמת בחינת משה, היינו מתבטלים לגמרי. אך בעוונותינו הרבים אין אנו זוכים להכניס הדעת בלב ולבטל תאות הלב על ידי זה, כי ליבנו מלא מחשבות חוץ, תאוות ובלבולים והרהורים ועקמימיות שבלב, עד אשר ליבנו רחוק מאד מדברי תורתך הקדושה, על כן אין אנו מרגישים נעימות מתיקות אמרותיה הטהורים. רחם עלינו וזכנו להתדבק בך ובתורתך ובמצותיך הקדושים לעולם ועד, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו מעתה ועד עולם אמן סלה.   המעתיק

(אב"י הנחל השלם - מכתב צא')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושליםאין תגובות:

הוסף רשומת תגובה