אב"י הנחל - מכתב פח'

ב"ה אור ליום ט"ו אייר תשכ"ד

לכבוד נשיא ישראל חמדת ליבי מר ש.ז.שזר המשתוקק ומתגעגע אחר ה"בעטליר" הנורא בעל כתפים רחבים הנושא אותנו מכל המקומות שנפלנו בהם לבחינת למעלה מן המקום.
אשריך שזכית לזה ברחמים וניסים גדולים שלום וחיים טובים.

דע אחי כי הצדיק האמת הגדול במעלה עצומה וגבוה מאד מאד בתכלית המעלה שאין מעלה אחריו יכול להוריד את עצמו מאד מאד להגביה אפילו את הרחוקים בתכלית הריחוק המונחים בשפל המדרגה התחתונה ביותר עד שירדו לבחינת מיתה ממש וזהו עיקר שלמות מעלתו הגבוה כי אי אפשר לעלות למעלה למעלה כי אם כשיכולים לירד למטה למטה להעלות ולקבץ גם כל הנדחים והרחוקים ביותר ולקשר גם אותם להשם יתברך בשלמות.

עכשיו בדורותינו אלה שהגיעו ישראל לתכלית הירידה וההסתרה, עד שירדנו למקומות רחוקים כאלה שלא ירדו ישראל לתוכם מעולם, כל זה נמשך מקליפת עמלק שהוא המלך זקן וכסיל, אבי אבות הטומאה של אפיקורסות וכפירות ואמונות כזביות של אלופי השקר, הרודפים אחר כבוד והתנשאות ולוחמים בחוצפא ועזות מצח להרחיק ולהפריד נפשות ישראל מהצדיק האמיתי, שהוא עיקר מקור ושורש חיותם וישועתם לדורי דורות לנצח, שזהו עון פלילי מאד, יותר מכל עברות החמורות שבתורה, כי רק על ידי זה הם גרמו כל האפיקורסות והכפירות וכל הצרות והחורבנות שבא על ישראל, והם מעכבים את הגאולה, כי כל עיקר הגאולה השלמה תלויה אך ורק בזה, שיתגלה ויזרח אור הצדיק האמיתי בכל הארץ ולהרים את דגל הצדיק בכל העולמות עד שיתקרבו ויתקשרו אל הצדיק כל נפשות ישראל, כי בהתקרבות אמיתי אל הצדיק האמת, מאירים כל האורות הנפלאות אשר עתידים להאיר על ידי משיח צדקינו במהרה בימינו.

אוהבך ועבדך הנאמן המשרתך במסירות נפש ממש. מתפלל תמיד בעד שלומך וישועת נפשך בזה ובבא.
המעתיק
ישראל דב אודסר

(אב"י הנחל מכתב פח')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה