אב"י הנחל - מכתב פז'

ב"ה כ"ו אדר תשכ"ד

לכבוד נשיא ישראל בת עיני וליבי מר ש.ז.שזר
העומד בראש המאמינים בהצדיק האמת שהוא השליט ומושל על כל ישראל לדור דור. הנובע ושופך עליהם מימי חכמתו שהם רפואות ותחבושות יקרות ונפלאות שלא נתגלו עדיין מעולם. וחותר במסירות ביגיעות ותחבולות רבות לפרסם ולפאר ולכבד ולגדל את שם הצדיק האמת בכל העולמות. אשריך שזכית לכך לברוח ולהמלט מכפירות והתנגדות וחקירות וקושיות על הצדיק שכל זה נמשך מהבעלי כבוד וגאוה הצבועים והשקרנים המתנגדים וחולקים ומדברים שקרים על הצדיק בגאוה ובוז. וכל עסקם ומגמתם להרחיק את ישראל מהצדיק האמת בחינת משה משיח שעל ידי זה הם מחריבים ומאבדים את העולם שנברא בשביל הצדיק שיכול לקרב כל העולם להשם יתברך את ישראל לאביהם שבשמים שלום וכל טוב

שזכה למשרה גבוה, שזכה להיות פקיד בכיר במשרד האוצר של הצדיק החכם האמת וחותר ביגיעות עצומות ותחבולות רבות להודיע ולגלות אוצרו הטוב לכל העולמות עד שידעו כולם את ה'.

ותחבולות רבות לפרסם ולפאר ולגדל ולכבוד את שם הצדיק שעל ידי הצדיק שזה על ידי רוח נבואה ורוח הקודש של הצדיק האמת זוכין לאמונת חידוש העולם ונתבטל הנהגת חכמת הטבע ומנהיג העולם על ידי השגחה ונפלאות דייקא עכשיו בדורותינו אלה שהתגבר כל כך אבי אבות הטומאה של כפירות ומינות ואמונות כוזביות של הבעלי כבוד וגאוה עד שהגיעו ישראל לתכלית הירידה וההסתרה אזי תיכף לעומת זה כבר התחיל לצמוח אור הצדיק ועל ידי זה הם גורמים כל הכפירות ואפיקורסות והצרות והחורבנות.

המעדן ומענג את נפשו בפלאי אורות הצחצחות העליונות מאד, המחיים, המרפאים את גופו ונפשו, ומטהרים מאבי אבות הטומאה של המינות ואמונות כזביות ושטות של השקרנים הרודפים אחר כבוד עצמן, ולוחמים בעזות מצח להרחיק ולהפריד את ישראל מהצדיק הרועה האמיתי, שהוא עיקר מקור ושורש חיותם ומושיעם לדורי דורות לנצח.

(אב"י הנחל השלם מכתב פז')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה