אב"י הנחל - מכתב נד'

ב"ה. ז' אדר תשכ"א. טבריא

ליבי וגעגועי, מר ז.שזר, השוטט בשדה הצדיק, לחפש וללקוט שיחותיו ותורותיו, שהם שבילים ומסילות ודרכים רחבים להשיג ולהכיר את הבורא יתברך, ברכה ושלום לחיים ארוכים.

צריך לשים לב לזכור היטב להאמין בעצמו, ששורש נשמתו גדולה וגבוה מאד, והוא משורש בן המלך האמת, רק שירדה לארציות וגשמיות זה העולם, כדי שעל ידי זה דייקא ירצה וישתוקק להמלט ולברוח בכל כוחו להצדיק שכבש דרכי התשובה, ומרחיב אותם, וממשיך עצות אמיתיות ונכונות ותיקונים נפלאים, עד שיבוא למקור נשמתו ויזכה לשוב אל ה' וירחמהו!

אפילו כשהאדם עבר מה שעבר, ונפל לתהום תחתיות עד אין תכלית, גם שם השם יתברך נמצא, ומצמצם את עצמו ומסתיר את עצמו בדרכי נפלאותיו העצומים, ומזכיר אותו בכל פעם בכמה וכמה רמזים שונים שישתדל בכל עוז להתקשר לצדיק, כדי שיזכה על ידו לאמונה שלמה, שהיא כלל ועיקר כלל התורה כולה!

בוודאי מאת ה' היתה זאת, שהזמין לך בהשגחה נפלאה, בכמה מיני רמזים וסיבות את הצדיק דער גרויסער מאן, דער אמת'ער איש חסד {האדם הגדול, איש החסד האמיתי}, שבתורתו יכולים למצוא כל מבוקש. אך גם תשוקתך העצומה ותבערת ליבך הטוב אל האמת, זיכה אותך לזה. הסתכל בעין האמת ושים ליבך לזה היטב, עד שיאירו עליך כל האורות והתיקונים של הצדיק, אשריך מה טוב חלקך ומה נעים גורלך. עיקר בריאת שמים וארץ היה רק בשביל זה, שיתחיל האדם בכל פעם מראשית, כאילו נולד היום, וכאילו היום הוא ראשית התחלתו!

רבינו ז"ל הזהיר מאד, שאסור להיות זקן היינו, להתחיל בכל פעם מחדש, ולחשוב בכל פעם, שעדיין אין לו שום הוויה כאילו עדיין לא נתהווה בעולם וצריך להתחיל להכין את עצמו שיהיה לו הוויה בעולם. ואפילו מי שהוא זקן גדול ועדיין לא התחיל כלל לעשות תשובה, והוא רחוק מאד מקדושת התורה כמו שהוא רחוק, אף על פי כן אסור להחזיק עצמו לזקן, ואל יפול בדעתו כאילו אין לו עוד תקוה, חס ושלום, ולא יאמר בליבו שכבר נזקן במעשיו עד שאי אפשר לו להשתנות, רק כל הימים אשר הוא חי על פני האדמה עד יום מותו, כל זמן שהנשמה בקירבו, כל זמן שיוכל לזוז עוד באיבר אחד, יתגבר לחנך עצמו בכל פעם, ויתחיל בכל פעם מחדש להכין את עצמו שיהיה לו הוויה בעולם, ויתחזק להתחיל איזה התחלה כל מה דאפשר, דבר קטן או דבר גדול, ויחייה את עצמו במעט דמעט שזוכה עדיין ליגע  בקדושת ישראל, כי שום תנועה קלה או אנחה וצעקה וכיסופים דקדושה, אפילו בשאול תחתיות, אינו נאבד לעולם. וכשיהיה חזק בזה, בוודאי יעזרו השם יתברך להתקרב ולשוב אליו יתברך, וכל ההכנות והרצונות והתשוקות והכיסופים וקצת היגיעות שהיה לו להתקרב להשם יתברך, כולם יתקבצו לעזרתו!

כל התאוות ומידות רעות של האדם, ממררים חיי האדם, שעל ידי זה האדם כמו תועה במדבר ממש, במקום תוהו ובוהו וחושך. וכל זה אי אפשר לתקן, רק על ידי הצדיק האמת, שהוא יסוד העולם!

לב איש הישראלי בפנימיותו, בוודאי הוא בוער תמיד להשם יתברך ולתורתו באמת, אך השטן והחכמות רעות מתגבר בכל פעם נגד הטוב שבאדם, ורוצה להטרידו משני עולמות על ידי תאוותיו והבליו. וכל מה שחותר כנגדו, הוא מתגבר יותר, על כן הוא מלחמה גדולה וארוכה מאד. אבל אף על פי כן בוודאי היה האדם מתגבר על הרע, אך המניעה הגדולה ביותר הוא המלך זקן וכסיל, הטמא, החכם להרע, בחינת קליפת בלעם, שמחמת ריבוי זוהמת תאוותיו הרעות, בפרט תאות ניאוף, היה לו גס רוח גבוה ועין רעה וכו', שזה בחינת קנאה ותאוה וכבוד. ולא די לו בכל זה שנתעה כל כך וטימא את עצמו כל כך, עוד הסית והדיח אותו יצרו הרע והטמא, עד שעמד נגד הצדיק האמת, בחינת משה רבינו, והתקנא בו מאד, ורצה להסתיר ולהעלים אורו לגמרי מישראל, וממנו משתלשלים כל צרות וגלות ישראל וכל הקילקולים וכל הפגמים, מאז ועד עתה, שאנו בדור החשוך המר הזה. אבל רבות מחשבות בלב איש, ועצת ה' היא תקום, ולעולם ידו על העליונה וגומר ומנצח תמיד, ושפת אמת תיכון לעד.

המעתיק, המעתיר ומתפלל תמיד על הצלחתו וישועתו בזה ובבא.

דורש שלומו באהבה וגעגועים להתראות בפורים בשמחה וריקודים בהניגון: שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד אור הצדיק.
ישראל אודעסר
(אב"י הנחל השלם מכתב נד')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה