אב"י הנחל - מכתב נג'

ב"ה, ערב ראש חודש אדר תשכ"א, טבריא

יקירי, מר ז.שזר, החותר חתירות למצוא המים עמוקים שמהם גדלה האמונה, וניצולים ממימי המבול והחושך שהם אמונות כוזביות של הצבועים והשקרנים מנהיגי שקר, והכפירות של חכמי הטבע, שלום וישע רב! אשרי חלקו וגורלו.

יום הולך ויום בא, וכבר באנו בימים, והזמן רץ ופורח ואינו עומד אפילו רגע אחת, ובכל יום ויום הולכים ומתקרבים ליום האחרון, ואם לא עכשיו אימתי, גיוואלד ברודער {אהה, אחי}, היכן אנחנו בעולם. מה אנו שותקים, ומה אנו עושים בזה העולם. הלא ה' יתברך עימנו ועומד עלינו בכל רגע, ורואה במעשינו, ומי לא יתבייש ולא יירא ויפחוד מפניו. אין לנו שום עצה ונחמה ותקוה והצלה, רק לנוס ולברוח אל הצדיק האמת המובחר, שראוי להאמין בו, ולהתדבק ולהתקשר אליו, הממשיך ומגלה עצות חדשות פלאי פלאות בלי גבול, הנמשכים מבחינת משיח, שאי אפשר לסתרן בשום אופן, שעל ידם מגלה האמונה בשלמות לעין כל, וישוב ויקרב כל ישראל לה' יתברך, וימלא הארץ דעה לדעת את ה', לקיים את התורה המסורה בידינו מפי משה רבינו עליו השלום. אשרי הזוכה למצוא צדיק כזה ולהכלל בתוך הקיבוץ הקדוש הנקראים על שמו והולכים בדרכיו!

צריך האדם להסתכל מאד על דרכיו, ולהגדיל דעתו ושכלו להסתכל ולהתבונן היטב על כל הסיבות והעניינים שה' יתברך מזמין לו ומתגלגל עימו בכל יום, להבין מהם הרמזים שה' יתברך מרמז לו בהם, להתקרב אליו בכל פעם מכל מקום שהוא, על ידי הצדיק המשתדל בתקנתו!

ה' יתברך מרחם עלינו ומאיר לנו גם בתוך עומק החושך הארת העצות העמוקות הנוראות להציל נפשנו מיני שחת, אבל צריכים לזה הבחנה גדולה, שלא יטעה מן האמת על ידי המסיתים והמדיחים בעצות שקרים ובדברים בדויים שלהם, המאבדים את האדם משני עולמות. ומי שחפץ באמת לאמיתו זוכה להבחין בין יום ובין לילה, דהיינו בין עצות טובות אל ההפך!

צריך לזה זכיה גדולה שיזכה לישב עצמו שעה אחת ביום, ושיהיה לו חרטה על מה שצריכים להתחרט, כי לאו כל אדם זוכה לישוב הדעת. על כן צריכים להתגבר מאד לראות לישב עצמו היטב על כל מעשיו והנהגותיו אם כך ראוי לו לבלות ימיו במעשים כאלה!

לדבר עם חברו ולקרבו אל האמת לאמיתו, ויקבלו דין מן דין זה העסק יקר וחשוב מאד אצל ה' יתברך יותר מכל העבודות, כי זה עיקר גדולתו וכבודו יתברך כשהרחוקים ביותר מתקרבים אליו יתברך!

עיקר ההתפארות והשעשועים של ה' יתברך הוא על ידי חידושים דייקא, דהיינו כשעולה התפארות חדש למעלה על ידי התקרבות הרחוקים, וכל ההתפארות שה' יתברך מתפאר בישראל אינו עולה כלל נגד אור ההתפארות החדש שעולה למעלה כשמתקרב אחד מהרחוקים מחדש אליו יתברך ורוצה לעבדו באמת. כי זה עיקר גדולתו והתפארותו יתברך כשמתקרבים הרחוקים אליו יתברך, כי אין המלך מתפאר בלבוש מלכות שיש לו מכבר, אפילו הם יקרים וחשובים מאד, כמו שמתפאר בלבוש חדש וגון חדש שעולה למעלה על ידי שנתקרב הרחוק לה' יתברך, שזה עיקר שעשועיו והתפארותו וכבודו וגדלו יתברך!

עיקר שלמות העצה כשהיא בבחינת "כולה זרע אמת" שתהיה אמת גמור וברור מתחילה ועד סוף, ואין בה שום נפתל ועיקש כלל.

עיקר הילוך האדם בדרכי התורה הוא על ידי עצות טובות, אך צריכים שמירה גדולה שלא יגוף באבן רגלו, שלא יהיה נכשל בעצות רעות של המנהיגים הרודפים אחר הממון וכבוד ושאר תאוות עולם הזה, כי רוב עצותיהם מקולקלות וכמה אנשים נלכדו בהם כציפורים האחוזות בפח רחמנא ליצלן. כי כמו שעל ידי עצות דקדושה נתגדלה האמונה, כמו כן להיפך, על ידי עצות רעות חס ושלום נחלשה האמונה דקדושה, ונמשכים אמונות כוזביות, וכפירות ואפיקורסות רחמנא ליצלן.

הצדיק מכניע ומבטל חכמת הטבע ומגלה שהכל מתנהג רק ברצונו יתברך, ועל ידי זה נתבטל כל מיני רוגז וכעס ומחלוקת, ונתרבה בחינת רצון ואהבה ושלום בעולם.

המעתיק הדורש שלומו וישועתו בכל לב.
ישראל אודעסר
(אב"י הנחל השלם מכתב נג')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה