אב"י הנחל - מכתב נא'

ב"ה, כ' שבט תשכ"א, טבריא
נפשי וליבי, מר ז.שזר, המשוטט בכל השערים לחפש ולבקש את קול השיר והניגון הנורא של הצדיק, שעל ידו עיקר החיות והקיום של כל ישראל, אשרי חלקו. שלום רב.

מרוב אהבתך יומם ולילה לא אשכחך להתפלל על שלומך וטובתך!

על ידי השלום והאהבה, מתועדין אחד עם חברו, ומסבירין זה לזה התכלית האמיתי, וממשיכין השגות אלוקות להכיר ולידע את הבורא יתברך, עד שעל ידי זה נתבטל דעת המינים שאומרים אין עולם אלא אחד!

שלום בא על ידי אמת, ועיקר תיקון ובירור האמת הוא על ידי הצדיק האמת שהוא בחינת עצם  נקודת האמת שבישראל, אך השקר התגבר כל כך על שהכניס הבעל דבר ערבוביא גדולה בין ישראל, עד שנעשה האמת עדרים עדרים, וכל אחד אומר שאצלו האמת, והקים בעולם ראשים ומנהיגים של שקר בחינת נביאי השקר, והם חולקים על נקודת האמת ורוצים להסתיר ולהעלים אותו לגמרי, ומזה עיקר אריכת הגלות. ועליהם נאמר "שריך סוררים וחברי גנבים" וכו', כי הם עיקר הגנבים שגונבים דעת ההמון, ומסתירין אור נקודת האמת כל כך עד שאי אפשר לעמוד עליהם. אבל אף על פי כן "ואתה מרום לעולם ה'", כי ניצוץ אחד מקדושת האמת של הצדיק האמת ומקדושת אור תורתו האמיתיית שמאיר ומתנוצץ בלב איש הישראלי החפץ באמת, ומטה דעתו ולבבו אל האמת לאמיתו, והניצוץ הזה הוא שורף ומכלה כל השקרים וההטעאות שלהם וכיוצא בהם, כי "שפת אמת תיכון לעד", וקושטא קאי!

עיקר השלום הוא לחבר שני הפכים, וכשאתה רואה שני אנשים שהם שני הפכים ממש, כגון... אל תאמר שאי אפשר לעשות שלום ביניהם כי אדרבא זהו עיקר שלימות השלום, להשתדל שיהיה שלום בין שני הפכים, ולזכות לשלום הוא ע"י הצדיק המאיר האמת בלב כל אחד, ומרבה שלום בעולם, וגם עושה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים.

אם היו בן גוריון ולבון וכל החברים חותרים בכל כוחם לטעום צוף דבש נועם החכמה של הצדיק החכם האמיתי, החופר בארות ומעיינות חדשות, מעיינות החכמה שאינם פוסקים, הנובעים שמן אפרסמון וכל מיני ריחות טובים יקרים ונפלאים שמטהרים ומנקים מכל הלכלוכים והתועבות ומכל הטומאות שבעולם, אזי בוודאי היה נעשה שלום נפלא ואהבה ואחדות גדול ביניהם!

המעתיק הקשור לך בקשרי אהבה בל ימוט לעולם.

ישראל אודעסר
(אב"י הנחל השלם מכתב נא')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה