אב"י הנחל - מכתב נב'

ב"ה, כ"ג שבט תשכ"א. טבריא
ידידות ליבי, מר ז.שזר, בעל שכל בהיר, ישר וזך, לבחון ולברר האמת האמיתי, הפודה מכל הצרות. בעל הישועות יושיע אותך, שתברח מכל מה שעובר עליך להצדיק, המהפך הכל לטובה.

אגרת שלנו הם רפואות יקרות, כי הן מים חיים, נוזלים ממעין החכמה של הבעטליר העיור, שהוא הזקן שבזקנים, שאמר: "אני זקן מאד, ואני תינוק ויניק לגמרי" וכו', אשר הוא רפואתנו וחיינו לדור דור. יראו עיניך וישמח ליבך, וראוי לך לתת לב לקבל מזה רמזים נפלאים להבין פעולות ה' וגדולתו עד אין חקר שעדיין רחמי השם יתברך עליך ועלי, ובוודאי לא יעזוב אותך לעולם, ואיך שיהיה, איך שיהיה, יהיה אחריתך לטובה. רק חזק ואמץ מאד להתגבר בכל עוז לשמח נפשך תמיד בכל עת, ולהפוך כל מיני מרירות דמרירות וכל מיני יגון ואנחה לשמחה. כי מה היינו עושים, אם במרירות ויגון ואנחה כזאת, היינו מתנגדים על אור האורות כזה, שהוא מקור חיינו וכל תקוותנו לנצח חס ושלום, חס ושלום, היה נאבד תקוותנו לגמרי, חלילה. עתה עתה יש ויש תקוה טובה ונפלאה גם לי גם לך בלי ספק. קוה לה' ויושע לך!

הכלל, שצריכין הרבי הגדול ביותר, כדי לזכות להשגות אלוקות. ומי שמקרב עצמו לקטן במעלה, לא די שאינו מועיל לו, אף גם מקלקלו הרבה. מכל שכן כשזה הקטן במעלה הוא בעל מחלוקת, וחולק על הצדיק האמת, הגדול במעלה מופלגת מאד, שהוא יגע כל ימיו להמשיך השגת וידיעת אלקותו יתברך בדרכים נפלאים, בשכליות עמוקים ונפלאים, נוראים ועצומים ונשגבים מאד מאד, עד אשר בגודל כוחו וחכמתו הרמה יכול להכניס השגת וידיעת אלקותו יתברך אפילו בכל הרחוקים מאד, ובעוצם כוחו השאיר אחריו ברכה ספרים נוראים כאלה, והתגלות חידושים חדשים כאלה, ותלמידים יקרים שממשכין הארת דעתו הקדושה לדורות. וזה הקטן במעלה, אשר אינו יודע שום דרך ונתיב ושביל בהמשכת השגות אלוקות לעולם, כי גם בעצמו עדיין לא התחיל להשיג שום השגה קלה. וכשהוא חולק על צדיק כזה, ותורה כזאת, ועל אנשים העוסקים בספריו הקדושים, שעל ידם יכולים לרפאות גם החולה הגדול ביותר ועדיין הוא עוסק אחר הסתלקותו להמשיך ולהאיר השגות אלוקות גם בהרחוקים והחולים ביותר, על ידי ספריו ותלמידיו היקרים וזה חולק עליהם בוודאי הוא מקלקל הרבה מאד להשומעים אליו להתרחק ממקור חיים כאלה!

יש מנהיגים שנקראים בשם רבי, ובוודאי אינם יכולים להנהיג אפילו את עצמן, מכל שכן אחרים, ואף על פי כן הם נוטלים גדולה לעצמן ורודפים אחר ההתנשאות להנהיג העולם. צריך כל אחד לראות שלא להסמיך אותם שלא ליתן להם שום תוקף ועוז, כי הם עצמן אינם חייבים כל כך כי יש להם יצר הרע גדול להנהיג העולם, אך אלו הנותנים להם תוקף ועוז נסמכים על ידם שיהיו נקראים בשם רבי, הם עתידים ליתן דין וחשבון!

בזה הזמן אין בנמצא שירצה אחד התנשאות לשם שמים, על כן עכשיו אסור לרדוף אחר ההתנשאות, אלא יברח מן הכבוד וההתנשאות בתכלית באמת! אם היה לאדם ישוב הדעת, היה רואה שכל ענייני העולם הזה הכל שטות והבל, ובפרט התאווה של כבוד ומנהיגות להיות מפורסם ולנסוע על פני המדינה, הכל הבל ורעות רוח, והוא שטות גדול באמת!

הרשעים והחולקים על הצדיק הם בחייהם קרואים מתים, כי אין להם רוח חיים דקדושה שנמשך רק על ידי הצדיק האמת!

עיקר שם תלמיד חכם הוא מי שמקורב להחכם והצדיק האמת, כי על שם זה נקרא תלמיד חכם, שהוא תלמיד של החכם שהוא הצדיק האמת. ולהיפוך, עם הארץ נקרא מי שלא שימש תלמיד חכם כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי כשאינו מקורב להחכם ולהצדיק האמת הוא בכלל עם הארץ, כי אין לו כוח לקבל חכמה שהוא השגת אלוקות, אפילו אם הוא למדן וחכם, ואפילו אם יש לו מעשים טובים, כי אל התכלית הנצחי שהוא השגת אלוקות אי אפשר לבוא כי אם על ידי הצדיק האמת ותלמידיו ותלמידי תלמידיו וכו'.

המעתיק הדורש ומעתיר בעדו תמיד.
ישראל אודעסר

חוס וחמול עלי אבי, אב הרחמן, עשה עימי פלאות ושמרנו והצילנו ברחמיך הרבים ממנהיגים של שקר, ותשמרנו שלא נתקרב אליהם, ולא ניתן להם תוקף ולא נסמוך אותם בשם רבי, ונתרחק מהם בכל מיני התרחקות, ולא יזיקו לנו בשום דבר לא בגשמיות ולא ברוחניות, כי אתה יודע את עוצם הפגמים והקילקולים שגורמים בעולם אלו המפורסמים והמנהיגים של שקר הנקראים בשם רבי ונסמכו שלא כדין, כי הם בעצמם אינם יכולים לתת עצה לנפשם, ואינם יודעים להוציא משפטי אמת והנהגות ישרות להם בעצמן, ואיך יוכלו להנהיג אחרים!
הנ"ל
(אב"י הנחל השלם מכתב נב')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים סבא המלך המשיח האמיתי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה