אב"י הנחל - מכתב ל'

ב"ה, חצות ליל שלישי כ"ה תשרי תש"כ. תל-אביב
ליבי ונפשי, מר ז.שזר, המזכך ומצחצח את נפשו באור הצחצחות העליונות החדשות לגמרי שנתגלו בדורותינו, שלום וחיים וכל טוב.

אפילו מי שזוכה למצוא לעצמו חבר אמיתי, שקיבל מהצדיק האמיתי דברי אמת המועילים לנפשו באמת, אף על פי כן עדיין צריך יגיעה גדולה וחיפוש הרבה עד שיוכל למצוא ולהשיג נעימות אמיתת עצותיו הקדושות, שעיקר יהדותו תלוי בהם, כי לבעל בחירה קשה מאד לעזור, כי אם בחסדי ה' הנפלאים מאד מאד שממשיך הצדיק האמיתי בכל עת, אבל צריכין לזה על כל פנים איזו אתערותא דלתתא, ועל כן זה העסק, לעסוק עם בני אדם לקרבם אל האמת לאמיתו, עמוק מאד מאד, עמוק עמוק מי ימצאנו, וצריכין לזה חיפוש ובקשה הרבה, הן מהחבר הן מהתלמיד, ואז אם יחפש באמת, בוודאי ימצא!

הרב ר' יודל, ז"ל, ממדווידבקא, בתחילת התקרבותו אמר לו רבנו, זכר צדיק לברכה: כשרצונו להתקרב אל האמת אז מתגבר השקר, וכשמתגברין על המניעות ומשברין אותם, אז נעשה מ"שקר" "קשר" - וועסטו שוין זיין מקושר צו מיר כל ימי חייך! (אתה כבר מובטח שתהיה מקושר עימי כל ימי חייך).

הרב הצדיק ר' יקותיאל, המגיד מטירהוביצה, ז"ל, הוא אשר זכה ביותר מכל המפורסמים שבדורו להכניע את עצמו תחת רבינו, זצ"ל, ולעמוד לפני הדרת קדושתו באימה ופחד, וגם אנשי מקורביו יוצאי חלציו נתקרבו על ידו לרבנו זכרונו לברכה!

הצדיק ר' יצחק אייזיק, גם הוא היה מאנשי המגיד הנ"ל, והיה עוסק במשא ומתן, בעסק חילוף מטבע, ובבואו לרבינו זצ"ל, הלהיב את לבבו לעבודת ה' כלבת- אש ממש וציוה עליו הנהגות מיוחדות כפי שורש נשמתו. והנהגה אחת ציוה עליו, שהיתה כבדה וקשה מכולם, היינו - שנה תמימה לא ידבר עם שום אדם אפילו תבה אחת, ואחר כך נסע לביתו. ומיד בבואו לביתו, הפריש את עצמו מעסקי העולם הזה לגמרי ולא דיבר עם שום אדם, כאשר ציוה עליו, ומקומו עד שוכבו לא משו שפתיו מתורה ותפילה. ומיד נתעורר עליו מריבות ורדיפות גדולות מאד מכל משפחתו, ובפרט מחותנו ואשתו, והרבו לדבר ולבטא כנגדו בביטויים, כמדקרות חרב ממש, וכינו אותו בשם יוצא מהדעת ועוד כיוצא בכינויים כאלה ורבנו, ז"ל, הביט ברוח קדשו את גודל מרירות לבבו מדבריהם הרעים ונתיירא מאד, שלא יפול מעבודתו, חס ושלום, על ידי זה. ומיד קרא בזריזות לאחד מאנשיו וציוה לו שישכור בעבורו תכף עגלה לטירהוביצה, ורץ לשם במהירות והגיע לשם בלילה, והעמיד את עצמו עם העגלה אצל בית חותנו של ר' יצחק אייזיק, זכרונו לברכה, שישב עימו ביחד. והקיש על הדלת שיפתח לו, ונכנס לשם. וישא חותנו את עיניו וירא והנה רבינו, זצ"ל, בא לביתו, ויתפלא וישתומם מאד על זה. ור' יצחק אייזיק, ז"ל, היה בחדרו וקרא אז קריאת שמע לפני השינה, בכח הגדול, בדבקות עצום ונפלא מאד, ורבינו, זצ"ל, שמע, ולא רצה לכנס בחדרו ולהתראות בפניו, כדי שלא יבלבלו ויפסיקהו באמצע קריאתו. ובתוך כך התחיל רבינו, ז"ל, להוכיח את חותנו על דרכו הרע, על שהוא מיסר את חתנו ביסורים קשים כאלה. גם שאל אותו רבינו, ז"ל: "הלא בבוקר כשאתה מניח תפילין, ובידך אתה מכריך את עצמך ברצועות של עור בהמה, ובפיך אתה מחשה ודומם ואינך רוצה לדבר אז שום דיבור אם יעמוד אז לנגדך איזה ערל, שלא ראה ושמע כזאת מעולם, האם לא היה אומר עליך שאתה יוצא מהדעת. כן גם אמרי פיך האלה, שאתה אומר על חתנך שהוא יוצא מדעת על שעושה רצון הבורא יתברך, כפי תעלומות דרכיו אשר יודיענו על ידי עבדיו הנאמנים". ועוד כיוצא בדברים כאלה דיבר והוכיחו, עד שנתחרט מאד חותנו על זה, וקיבל על עצמו לבל יוסיף עוד לייסרו מהיום ההוא והלאה. ואחר שגמר ר' יצחק אייזיק, ז"ל, קריאתו את "שמע", נתראה בפניו, ונתמלא מאד לבבו בגילה ושמחה עד שהחיה אותו ממש. ובבוקר השכים רבינו, ז"ל, ושב לביתו, ומאז והלאה עסק רבי יצחק אייזיק, ז"ל, בעבודתו בלי מונע וחולק!

ר' יצחק יהודה, ז"ל, מטפליק, קודם התקרבותו לרבינו, זצ"ל, היה מפורסם גדול בעיירות רבות והיו נותנים לו פדיונות. ואחר-כך, כשהכיר אמיתתו של רבינו, ז"ל, עזר והרחיק מעל עצמו הנהגת פרסומו, וקיבל על עצמו עול עבודתו יתברך בתמימות ופשיטות, ולא הסב את פניו גם מכל החרפות והבושות שהיו לו מחמת זה, וישוב אל ה' בכל ליבו ונפשו, כשאר אנשי רבינו, ז"ל!

האמונה לבדה, שמאמין בהצדיק ומקרב עצמו אליו, אפילו אם לא יקבל ממנו כלל - זה בעצמו טוב מאד, כי על ידי האמונה וההתקרבות לבד נאכל הרע שלו ונתהפך למהות הצדיק, ובלבד שיהיה כוונתו לשמים. רבינו, ז"ל, הוכיח את אחד שהיה מקורב ונתרחק, ואחר-כך חזר ובא אליו. ענה ואמר: אפילו אם עוברים כמה שנים ואינו נעתק ועולה ממדרגתו, רק הוא עומד במדרגתו הראשונה כבתחילה, ואפילו אם הוא גרוע יותר מבתחילה - אם הוא מקורב לצדיק האמיתי, ההתקרבות בעצמו הוא טובה מאד בלי שיעור וערך. הלא יש אצלי אנשים, שאיני יודע אם השאול תחתיות היה די לפניהם, שאם היה אפשר להם לחתור תחת השאול תחתיות היו חותרים ועל ידי נתקרבו להשם יתברך וכו'.

רבי נתן ז"ל ביום הסתלקותו אמר לאנשיו בזה הלשון: "אפילו מען זאל זיין דער ערגסטער בעל עברה, אביא מען האלט זיך אין רבין וועט מען בודאי תשובה טאן און מען וועט האבין א תיקון!" { אפילו אם האדם הוא בעל עברה הכי גרוע, אבל הוא מחזיק את עצמו ברבי, בוודאי יעשה תשובה ויקבל תיקון}.

המעתיק והמסדר, הדורש שלומו והצלחתו באהבה עזה, בכל לב ונפש. ישראל דב אודעסר (אב"י הנחל השלם מכתב ל')

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה