אב"י הנחל - מכתב כז'

ב"ה, אור ליום ער"ח אלול תשי"ט, טבריא

מחמד עיני החרות על זכרוני תמיד, מר ז.שזר, המתאבק ומתייגע ומגעגע וחושק לטעום מהחיים טובים של הצדיק האמת, שהכין כלים למשיח צדקנו, והמשיח ילחום בהם לתקן את העולם. שלומו והצלחתו יאיר כשמש לאורך ימים נעימים ורעננים.

יש צדיק אמיתי שזוכה לחיות חיים טובים שאין בהם שום חסרון, והוא דייקא נקרא חרש מחמת שאינו שומע כלל שום קול של זה העולם, כי כל הקולות של זה העולם כולם הם חסרונות, כי כל אחד צועק על חסרונו, ואפילו כל השמחות שבעולם הוא רק מחמת החסרון שחסר לו ונתמלא לו.

ואצל החרש הזה, כל העולם כולו אינו עולה אצלו לכלום שישמע החסרון שלהם, כי הוא חי חיים טובים שאין בהם שום חסרון כלל, וחיים טובים שלו הם לחם ומים, אבל בהלחם ומים שלו יכולין להרגיש כל הטעמים וכל הריחות וכל מיני עונג שבעולם, עד שיחיו כל העולם על ידם חיים טובים באמת.

העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו אל הצדיק האמת ולקבל דבריו ולהשליך מאיתו כל החכמות ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל בלעדי אשר יקבל מהצדיק!

הצדיק האמת הוא בחינת משיח, שעוסק תמיד בתיקון נפשות ישראל לעוררם משנתם על ידי הנקודות טובות שמוצא בכל אחד, ומאיר בלב כל אחד מישראל לחפש ולבקש ולמצוא בעצמו נקודות טובות תמיד כדי לעוררו משנתו ונפילתו שלא יפול לגמרי חס ושלום. והעיקר בעת שמתגבר תוקף השנה על נפש הישראלי על ידי ריבוי עוונותיו וקילקוליו עד שכמעט כמעט יכול ליפול לגמרי חס ושלום, אזי דייקא יאיר בו בחסדו להתעורר ולהתחזק לחפש נקודתו הטובה להצילו ולעוררו. ובזה תלוי הגאולה בכלל ובפרט! ההתקרבות להצדיק עולה על הכל, והוא בחינת תחיית המתים, כי כל מעשה בלתי טהור מכונה בשם מיתה, כאמור "והנפש החוטאת תמות", והצדיק מחייה מתים כי על ידו זוכין לתשובה וזדונות נתהפכין לזכויות.

כל עבודת הצדיק לגלות אלוקותו לכל באי עולם עד שישמעו רחוקים ויבואו ויתגיירו כולם ויתקרבו לה' יתברך!

הצדיק מקבץ ומקרב כל האובדים והנדחים שהם הרחוקים מהתורה הבאים להתקרב אליו באמת! הצדיק האמת שהוא עיקר הפאר והחן והיופי האמת של העולם עושה בעלי תשובה וגרים על ידי בחינת שמו לבד, כי יש כמה נפשות שמתקרבין ומתדבקין בו רק מחמת שמו לבד, ששמו לבד הולך ומתפשט בעולם ועל ידי זה לבד הם נתדבקין בו, והוא מלמד אותם חכמתו ומכניס בהם דעתו כדי להצילם מסטרא דמותא, בחינת שנה, ומכניע ומבטל ושורף הרע לגמרי ונתקבצים ונתקרבים ועולים כל הנדחים והמפוזרים לה' יתברך!

אפילו האדם הגדול שבגדולים צריך להזהר מאד שלא יכשל חס ושלום על ידי ריבוי חכמתו, כמו שהיה אצל הבן מלך עם החכמים שלו, שעל ידי ריבוי חכמתם נפלו לאפיקורסות רחמנא ליצלן. והבן מלך בעצמו, אף שמחמת שהיה בו טוב היה נזכר לפעמים היכן הוא בעולם, והיה גונח ומתאנח הרבה על שנפל למבוכות כאלו, אבל תכף כשהתחיל לשמש עם השכל חזרו ונתחזקו אצלו החכמות של אפיקורסות, וכן היה כמה פעמים, כמבואר בתחילת הסיפור הנורא של השבעה בעטלערס עיין שם. מזה מובן איך צריכין להזהר ולהשמר שלא לכנוס בזה כלל.

לפעמים יש בני אדם שמרבים לעסוק רק בחכמות, ועל פי רוב כוונתם בזה רק בשביל הבלי עולם הזה, דהיינו בשביל חשיבות וכבוד או ממון וכיוצא, ומחמת שעוסקין רק בחכמות על ידי זה שוכחין טכסיסי מלחמה לגמרי, היינו איך ללחום המלחמה הגדולה שצריך האדם ללחום בעולם הזה שהוא מלחמת היצר, ולפעמים באים לאפיקורסות גמור על ידי החכמות, ועל כן צריכין לזהר מזה מאוד!

בכל דור נמצאים זקנים וחשובים שחולקין על הצדיק הגדול שהוא חידוש נפלא העוסק לקרב נפשות הרחוקות ביותר לה' יתברך, וממשיך הארתו על כל אחד עד שיאיר לו בכל מקום שהוא שם, כל אחד לפי בחינתו!

העזי פנים ערבבו את העולם מאד עד שאי אפשר לרוב העולם לידע היכן הצדיק והמנהיג האמת שיכול להנהיג את ישראל כראוי, ועיקר ברור האמונה וקיום העולם בזה הדור על ידו דייקא. ועיקר הכנעתם הוא רק על ידי אמת, כי מי שמסתכל על האמת לאמיתו ומשתדל ומתייגע תמיד להשיג נקודת האמת, בוודאי אינו מתיירא משום רע עין. וצריך להיות חזק מאד בדעתו לבלי להניח את עצמו להתנצח משום אדם, כי האמת מנצח תמיד, וסוף כל סוף יגמור ה' יתברך כרצונו, ויכרת ה' כל שפתי חלקות, ובעלי לשון הרע ומחלוקת יכרעו ויפולו ולא יוכלו לבלבל העולם מלשמוע קול דברי הצדיק, אדרבא יתגלו ויתעלו האמרות טהורות של הצדיק בכל העולם עד שידע כל פעול כי אתה פעלתו וכו' ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך וכו'.

לרגל היסורים הקשים דעדו עלי לא עליך לא כתבתי זמן רב כל כך, אבל אהבתו אהבת אמת חקוק בעומק ליבי תמיד בלי שום הפסק, ומעתיר בעד שלומו וישועתו ודורש שלומו ושלום ביתו הנכבדה.

המעתיק ישראל דב אודעסר
בית זלמן אודעסר
טבריא

(אב"י הנחל השלם - מכתב כז')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה