אב"י הנחל - מכתב כח'

ב"ה, י"ט אלול תשי"ט
ידיד ליבי, מר ז.שזר, החכם ומבין האמת מי הוא העבד הרוכב על הסוס ומי הוא השר המושל האמיתי. עושה חדשות יחדש עליו שנה טובה מאושרה ומאירה, שיאירו שערי ליבו באור הצדיק האמת, באופן שיזכה להתחיל מעתה להתקרב לה' יתברך באמת ובתמים כל ימי חייו, לחיים טובים ארוכים ולשלום.

כשמגיע השנה להיות נגמרת ונפסקת, היינו בחודש האחרון של השנה, הוא חודש אלול, שאז הם ימי רצון וכיסופים דקדושה, בוודאי צריך להתעורר אז ביותר בכיסופים גדולים לה' יתברך, ולבקש ולדרוש ולחקור דרך לתשובה, כל אחד ממקום אשר הוא שם, ולהמשיך על עצמו זכות וכוח האיש חסד האמת הגדול במעלה מאד, שעל ידו עיקר קיום העולם והבריאה כולה שנברא בראש-השנה.

יש שני ציפורים, אחד זכר ואחד נקבה והם רק זוג אחד בעולם, ושני צפורים הנ"ל נתעו ונתרחקו זה מזה עד שאין יכולים למצוא אחד את חברו, וכשמגיע הלילה אז מייללין בקול יללה גדולה מאד, כי כל אחד מיילל על זוגו. והשני ציפורים אלו מרמזים בשרשם על יחוד קודשא בריך הוא וכנסת ישראל שעיקר הגאולה תלוי בחיבור שני הציפורים אלו. ויש צדיק אחד שיש לו צוואר יפה ונפלא מאד וקול נפלא מאד, וכל מיני קולות שבעולם כולם הוא יכול להוציאם בקולו, היינו כי הוא יכול לכוון לעשות בקולו כמו כל מיני הקולות שיש בעולם של כל מיני חיות ועופות ושל כל מיני כלי שיר וכיוצא בזה. וגם הוא יכול להשליך קולות, היינו שבמקום שהוא מוציא הקול לא יהיה נשמע הקול כלל, רק בריחוק יהיה נשמע שם הקול, ועל ידי זה הוא יכול להמשיך ולחבר השתי ציפורים הרחוקים שנתעו זה מזה ולייחדם זה עם זה ולהשקיט יללתם ולגמור התיקון בשלמות. אך מחמת שיש הבלי עולם, וזה הצדיק הנ"ל אינו רוצה להוציא שום הבל ורוח ונשימה בהבלי העולם, על כן הוא דייקא נראה בעיני העולם כמו שצווארו עקום, כי הוא באמת מעקם צווארו לגמרי מהבלי העולם ואינו רוצה להוציא שום הבל ורוח בהבלי העולם. אבל באמת אין צווארו עקום כלל, רק אדרבא יש לו צוואר שווה ויפה מאד וכו' כנ"ל, וסוף כל סוף בוודאי יחזיר למוטב את כל העולם וכל העולם יתקן על ידו בשלמות.

המעתיק הדורש שלומו ומאחל לו שנה טובה ומבורכה ממקור הברכה, המזכירו תמיד לפני ה' יתברך ומעתיר בעד אריכת ימיו בנועם העליון, ודרישת שלום וברכת שנה טובה לביתו נעלה ונכבדה מאד וכן לכל הנלווים אליו.

ישראל דב אודעסר
בן עטר 28
תל-אביב (אב"י הנחל השלם מכתב כח')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה