אב"י הנחל - מכתב כו'

ב"ה, א' דר"ח תמוז תשי"ט, טבריא
ליבי הנעים, מר ז.שזר, המשוטט ומתפזר בכל השערים לחפש את קול השירים והחידות של הצדיק האמת שמגלה אמיתת האמת בעולם עד תכלית שלמותו, ומבטל שורש אחיזת השקר בשורש שורשו, אשרי לו, אשרי המבלה כל ימיו להתגעגע ולהשתוקק ולכסוף לזה. שלום וחיים ארוכים.

יש צדיק גדול נפלא ונורא מאד,שהוא חכם גדול ונפלא ויש לו שלמות הדיבור, פה נורא ונשגב מאד בתכלית השלמות, והוא מליץ ודברן נפלא מאד ויכול לדבר חידות ושירים נפלאים עד שאין נמצא שום נברא בעולם שלא ירצה לשמוע אותו, ובאלו השירים והחידות שהוא יודע יש בהם כל החכמות שבהם תלוי עיקר חיות וקיום כל העולם עם כל הנבראים כולם. וזה הצדיק דייקא נראה בעיני העולם ככבד פה, מחמת שהדיבורים של העולם שאינם שבחים לה' יתברך אין בהם שלמות, על כן הוא כבד פה מאלו הדיבורים של העולם שאין בהם שלמות. אבל באמת אינו כבד פה כלל, רק אדרבא הוא מליץ ודברן נפלא בשלמות גדול שאין שלמות אחריו, רק מחמת גודל הפלגת שלמות מעלתו ומדרגתו הגבוה והעצומה והנוראה מאד, וכן מחמת תוקף התגברות ההעלמה והסתרה של זה העולם, על כן הוא נראה בעיני העולם ככבד פה. וכשמתחילים בני העולם לפקח על עסקיהם, היינו לחשוב מחשבות לתקן החיים טובים שנתקלקלו אצלם, אז כולם מודים על האמת שכל התיקון של כל הצדיקים וכן התיקון של כל באי עולם תלוי רק בהצדיק הכבד פה הזה!

כל מה שנמצא בדברינו איזה שבח על רבינו ז"ל הקדוש והנורא מאד, צריכין לידע שהכל נחשב כלא, ואינו אפילו כטיפה מן הים הגדול, כי אי אפשר לספר בשבחו כלל. כי היה נעלם בתכלית ההעלם משכל אנושי, ואפילו צדיקים גדולים אי אפשר להם להשיג מקצת מעלתו, ואין לנו שום השגה ותפיסא בו כלל, כי אם על ידי קצת התורות הנפלאים שגילה בספריו הקדושים והמעשיות הנוראות. אשרי ילוד אישה שזכה למעלה כזאת העולה למעלה למעלה מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. אשרי האיש אשר יש לו זכות גדול כזה שיהיו מחשבותיו משוטטות בדברי רבינו ז"ל הקדוש והנורא אשר אין ערוך אליו, ומהם יכול כל חד כפום מה דמשער בלביה להבין קצת מעט מזעיר עד היכן מגיע רום תקפו וקדושתו עד אין תכלית.

על ידי התקרבות לצדיק האמת זוכין לראות את הפתחים איך לצאת מהחושך שניצוד בו, גם עושה פתח שיצאו גם אחרים מן החושך שלהם אם ירצו לצאת.

מפאת חולשתי לא עליך הוכרחתי לסיים, ואקרא לשלום באהבה עזה ואהבת עולם לו ולכל אשר לו.

המעתיק והמסדר
ישראל דב אודעסר   טבריא
בית זלמן אודעסר  (אב"י הנחל השלם מכתב כו')

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה