אב"י הנחל - מכתב ב'

ב"ה יום שני חג העצמאות תשי"ז, זה היום עשה ה' עימנו ניסים ונפלאות למען יתגדל ויתקדש שמו הגדול בעולם, נגילה ונשמחה בישועתו, ונודה ונהלל לפניו יתברך. כן יגמור עימנו הגאולה השלמה שאין גלות אחריה.
לכבוד ידידי יקירי וחביבי הנעים, איש משכיל וחכם להבחין ולהבין האמת, מר זלמן שזר, שלום וחיים לנצח.

מתוך השתוקקות וגעגועים ואהבה רבה אהבת אמת שאינו תלוי בדבר בטל, ולא יכבה לעולם, הריני בזה לשמח את ליבו הזך במעט מטעמים ומעדנים יקרים אשר אהב נפשו, דברים מתוקים מדבש מאירים עיניים, ומשיבים את הנפש מדרכי מיתה לדרכי חיים, הנובעים ממקור החכמה שגילה אור האורות הגנוז רבינו הקדוש והנורא זצ"ל.

קודם כל אכפיל ואשלש את תודתי העמוקה מקרב לב אמת על נדבת ליבו הטהור סך עשרה ל"י שקיבלתי בחודש העבר על ידי גב' ד. אסובסקי, וידע כי תכף נתתי כל הסכום הנ"ל לידי רבינו הקדוש ז"ל לפדיון נפשו, היינו בקופת הצדקה לענייניו הקדושים, לזכות הרבים. ואני מעתיר ומקוה כי בגלל הדבר הזה יברכהו ה' מציון בחיים ארוכים וכל טוב, ויחדש נפשו לטובה באופן שירגיש היטב בליבו ומוחו ובכל עצמותיו נעימת מתיקת אור הדעת של הצדיק האמת המאיר גם עכשיו כשמש בצהריים בכל העולם כולו, עד שיזכה בחייו לתקן הכל בתכלית התיקון ולהפוך כל העוונות לזכויות.

האמת אגיד שזמן רב הייתי בשמחה ונחת גדול בראותי בעיני שיש לו זכות לדבר יקר ונפלא ונעלה לעילא ולעילא שאין למעלה הימנו.

מי שחפץ באמת לאמיתו ואינו מטעה את עצמו, יכול להבין מרחוק היכן הדעת האמיתי שראוי לסמוך עליו ולהאמין בו, ומי הם הצדיקים והכשרים באמת, ולמי ראוי לדבק את עצמו באמת.

עיקר תיקון וכפרת כל העוונות הוא רק על ידי הצדיק האמת שעוסק להמשיך אורות המקיפין ולהאיר הדעת בישראל שעל ידי זה מוציאם מעוונות, ולא די שמציל את ישראל על ידי זה מעוונות אף גם יש לו כוח כביכול לכפר עוונות, כי אורות המקיפין שלו הם בחינת עולם הבא, בחינת תשובה, בחינת יום כיפורים ששם נתכפרין כל העוונות, ונתהפכין שם כל העוונות לזכויות.

כל אחד כפי מה שיודע בנפשו גודל פחיתותו וגודל ריחוקו שנתרחק מאד מה' יתברך, כמו כן הוא צריך דייקא להתקרב להרבי האמת הגדול במעלה מאד מאד, כי כל מה שהוא קטן ביותר - הוא צריך רבי אמיתי גדול ביותר.

הכלל, שהממשלה ביד הצדיק לפעול פעולות כרצונו, ועיקר הממשלה להאיר ולעורר לב ישראל לעבודת ה' יתברך. על כן העיקר שיתקשר לצדיקי אמת ומהם יקבל כוח והארה והתעוררות לה' יתברך עד שישוב אל ה' באמת.

יש שדה העליונה ששם גדלים כל הנשמות, ואלו הנשמות צריכים בעל השדה שישגיח עליהם ויעסוק בתיקונם. וצריך כל אחד שרוצה לרחם על נשמתו לבקש ולהתחנן הרבה לפני ה' יתברך כל ימיו שיזכה להתקרב להצדיק הזה שהוא בעל השדה, שהוא מסתכל על כל אחד להביאו אל התכלית האמתי, כי אי אפשר לבוא אל התכלית הטוב הנצחי כי אם על ידי הצדיק הזה שהוא בחינת בעל השדה העליונה.

כל העצות צריכים לקבל מצדיקי אמת, ועל ידי זה נמתקין הדינים ויבוא לו ישועה.

המעתיק ישראל דב אודסר
בית זלמן אודסר
טבריא
(אב"י הנחל השלם ב')

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה