אב"י הנחל - מכתב א'

ב"ה, יום ה' פקודי, כ"ז אדר א' תשי"ז, טבריא
חיים טובים, חיים ארוכים, לכבוד אוצר החכמה והמדע, מבקש אמת מחפש אמונה, ידידי כנפשי, מר זלמן שזר, יהי ה' עימו ויפקח את לבבו ועיניו ואזניו, ויראה וישמע ויבין האמת.

טוב להודות לה', אשר סיבב בנפלאות השגחתו, שהצלחתי להכיר את גדולת ויקר מעלתו הרם, אחרי כמה שנים ששמעתי משמו הטוב על ידי ידידי ר' מאיר אנשין. ומאז נכספתי מאד להתועד עימו, ולא עלתה בידי. אך תשוקתו החזקה אל האמת היה הגורם, שסיבב ה' בחסדו נפלאות, שזכיתי לראותו ולהתקשר איתו באהבים, אהבת אמת. לדעתי, גנוז בזה רמזים המשתמעות לכמה פנים יפות. למרות שבאמת איש פשוט לגמרי אני, אולם עץ קטן יכול להדליק ולהבעיר עץ גדול מאד. ואם אמנם אנו בדיוטא התחתונה, בשפל המדרגה מאד, כמו שאנחנו יודעים בעצמנו שאין פנינו יפות כלל כי הרוח סערה וענן גדול מסעיר ומחשיך מאד, בפרט בימינו אלה. אך כבר הקדים לנו השם יתברך רפואה ותיקון גמור, על ידי נהרות ונחלי החכמה האמיתית של הצדיק האמת. וכל מי שיסתיר את עצמו בצל כנפיו וילך על פי דרכי תורתו, וישליך מאיתו כל החכמות, ויסלק דעתו לגמרי נגדו, בוודאי יהיה לו תיקון גמור בשלמות.

רבינו הקדוש ז"ל, קודם הסתלקותו, היה מתאנח וצועק מאד בקולות משונות ואנחות וצעקות גדולות, על הכפירות והאפיקורסות שעתיד להתפשט בעולם. כי זו הרעה הגדולה מכל הרעות והצרות שבעולם, אין רע מזה רחמנא לצלן. ואז היו אנשי שלומנו מתאנחים לפניו מאד כאומרים: מה נעשה, ועל מי יעזור אותנו. והשיב מה לכם לדאוג, מאחר שאני הולך לפניכם וכו'. וגילה דעתו בפרוש וברמז, שכל מה שעסק עם אנשי שלומו המקורבין אליו, הוא את אשר ישנו פה, ואת אשר איננו פה, דהיינו אף עם הדורות העתידין לבוא. ואמר "רק אתם תחזיקו עצמכם יחד באחדות והתחברות ואהבת חברים, אז תהיו אנשים כשרים; ולא כשרים בלבד, אלה אפילו צדיקים וטובים תהיו, כי ה' יתברך יעזור לי בוודאי, שיהיה כרצוני כאשר רציתי מכבר, כי, בעזרת השם יתברך, גמרתי ואגמור כרצונו בוודאי" (איך האב אויס גיפירט און וועל אויס פירן!) ואמר, שכל מי שיגע ויתחבר לאחד מאנשי שלומו, בודאי יהיה איש כשר באמת; ולא איש כשר בלבד, אלא אפילו צדיק גמור, כמו שאני רוצה.

בראש השנה האחרון שקודם הסתלקותו אמר רבינו, ז"ל, התורה הנוראה "תיקעו תוכחה". מבואר שם, שצריכין לבקש ולחפש מאד מאד את הרוח הקודש, רוח נבואה של הצדיק המנהיג האמיתי, שעיקר שלמות האמונה, שהיא עיקר היהדות, על ידו דיקא. ואז, אחר אמירת התורה הנזכרת לעיל, הזהיר אותי ביותר לכתוב אזהרה הגדולה הזאת, שכל אדם שבעולם, מגדול ועד קטן, צריכין לזהר בזה מאד, וצריכין להזהיר ולהזכיר אותם אזהרה זאת אלפים פעמים, שיזכרו מאד בכל יום ויום לחפש ולבקש הרבה את הצדיק המנהיג האמת, שיש לו רוח נבואה, רוח הקודש, שיוכל לתקנם באמת לנצח.

כי בודאי אין החיפוש והבקשה אחרי גוף הגשמי של הצדיק, כי אם אחרי רוח הקודש שלו, שעל ידי זה עיקר תיקונו. וזה צריכין לחפש ולבקש תמיד, כי ממה נפשך: אם לא מצאו עדיין כלל - בוודאי הוא צריך לילך על ידיו ועל רגליו לבקשו ולחפשו בכל כוחו, בכל העולם, מקצה ועד קצה, כל ימיו אשר הוא חי על פני האדמה, אולי יוכל למצוא חיי נפשו לנצח, על כל פנים יום אחד או שעה אחת לפני מותו. ואם כבר נדמה לו שמצא את הצדיק האמת - בוודאי זה צריך לבקש ולחפש עוד יותר ויותר. כי יכול להיות שהוא אצל הצדיק, אורו חשוך אצלו ואינו מרגיש נעימות אמיתת עצותיו הקדושים, ומחמת זה הוא רחוק מתיקונו, ולזה צריך יגיעה גדולה וחיפוש הרבה עד שימצא, ואם יחפש באמת, בודאי ימצא.

עיקר החיות והקיום והשארית של כל ישראל, הכל על ידי הצדיק האמת, שזוכין ישראל לבקשו ולחפשו בכל מיני חיפוש, במסירת נפש ממש עד שמוצאין אותו ומתקרבים אליו, ועל ידי זה זוכין לאמונה ונתבטלין הכפירות ועל ידי זה זוכין לגאולה שלמה, ולהשיר שיתער לעתיד - אשרי הזוכה ומחכה ומשתוקק לזה באמת. צריך להזהר מאד לגרש מקירבו הרוח שטות, מה שליבו מלא מרוח שטות הדבוק בו. ועל ידי שנתקשר להצדיק האמיתי, היינו שיאהב את הצדיק אהבה שלמה שיהיה נפשו קשורה בנפשו, על ידי זה מגרש במהירות גדול את הרוח שטות מקירבו, ועל ידי זה זוכה ללב נשבר. הצדיק האמת - נגד העולם הוא בחינת ראש, והעולם נגדו - הם בחינת גוף. ועיקר התיקון, כשזוכין להיות מקורב ומקושר להצדיק כמו הגוף עם הראש, שעיקר החיות שבכל האברים הוא רק מהראש.

על ידי התקרבות לצדיק האמת, נפסק זוהמת הנחש; ולהפך, על ידי מנהיג של שקר, מתגבר הזוהמא. על ידי מחלוקת על הצדיק, שוכחין את התורה. על ידי שדוברים על הצדיק, על ידי זה נתגבר הפילוסופיא בעולם, וכן להפך! ביאת המשיח תלוי בקירבת הצדיק. על ידי השלום שיש בין בני אדם, והם חוקרים ומסבירים זה לזה האמת, על ידי זה משליך כל איש שקר אלילי כספו ומקרב עצמו על האמת. ולפי השלום שבדור, כן יכולין למשוך את כל העולם לעבודתו יתברך, לעבדו שכם אחד, וכולם ישליכו את אלילי כספם וזהבם ויתפללו אל ה' לבד. כשיש אמת, יש שלום. האמת הוא פודה מכל הצרות. על ידי אמת , העולם נשמר מכל הזקות. כשאין אמת, אין חסד.  על ידי אמת יזכה לשם עולם. מי ששומר את עצמו משקר, הוא מנצח תמיד. על ידי ענוה תזכה לאמונה. על ידי אמונה יכול להבין את השם יתברך. על ידי אמונה הקדוש ברוך הוא יסלח לך על עוונותיך. לא תיבנה ירושלים, עד שיהיה שלום בין ישראל. אין הבית המקדש נבנה, עד שתכלה גאוה. על ידי אחדות שיהיה בישראל, יבוא משיח. על ידי אמונה נתבטלין הגזרות, שאומות גוזרין על ישראל.

אבקש סליחתו, שלא שלחתי עדיין הספרים הקדושים, כי הייתי חולה ועברו עלי יסורים קשים, לא עלינו, ובוודאי הכל לטובה. גם עכשיו עדיין אני חלוש כוח מאד, והתגברתי בכל כוחותי לכתוב קצת דיבורים קדושים, שיש בהם כדי להחיות ולהשיב את כל העולם. מעת שנפרדנו לא שכחתי אותו, כי אהבתו חקוקה בעומק ליבי באהבה רבה ואהבת עולם, ואני מתגעגע ומשתוקק אליו תמיד להתקשר איתו בשבת אחים גם יחד. אני מתפלל תמיד עבורו, שיזכה לראות בתפארת אור השמש הקדוש המאיר עכשיו בעולם, ולהעביר ולסלק העננים המחשיכים את אור השמש, באופן שנזכה לצאת מאפלה לאורה, מחושך לאור גדול, וכאור בוקר יזרח עלינו שמש צדקה ומרפא בכנפיה. ברגשי כבוד ויקר, הנני דורש שלומו ושלום אנשי שלומו הנילוים אליו, ובפרט לידידנו הנעים והנחמד מר דוד הכהן שליט"א אשר זכה לאור התורות והתפילות ובוודאי יעשו בו פעולות לטובה אם יטה אזניו וליבו אליהם.

המחכה ומצפה לתשובתו המהירה. נא לשמור את המכתב, כי אקוה בקרוב להתראות, ויש לי מה לבאר בעל-פה.
ישראל דב אודעסר - טבריא - בית זלמן אודעסר
(אב"י הנחל השלם - מכתב א')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה