אב"י הנחל - מכתב קו'

ב"ה כ"ט תשרי תשכ"ז
לכבוד נשיא ישראל שמחת לבי מר ש.ז.שזר אשר שזר ודבק עצמו באמת להצדיק האמת בעל הנפלאות פלאי פלאות עד אין סוף לרפאות ולהחיות אותנו בכל עת בכל דור ודור לנצח בזכותו וכחו הגדול והנורא ימשיך עליך ה' רפואה בשלימות ויתן לכם חיים בריאים ונעימים חיים ארוכים חיים אמתיים.

בגודל ענותנותך בטחתי לפתוח פי ולדבר לפניך דברי אמת שבלבי. אהובי אחי נפשי ולבבי, מעוצם נועם אהבתך המושרש בלבי תמיד בכל עת עמדתי מרעיד ומשתומם וצירים וחבלי לידה אחזוני מהשמועה לא טובה שאתה שוכב בבית החולים, הומה לבי על צערך וכאיבך צר לי מאד עליך אחי חביבי כנפשי. לבי בטוח בגודל חסדי ה' ונפלאותיו כי בוודאי ירחם עליך ועל עמו ישראל וירפא אותך מהרה רפואה שלימה מן השמים כי לא יטוש ה' את עמו בעבור הצדיק האמת שאנו חוסים בצלו הקדוש. כחו הגדול הנשגב והנורא של רבינו נַ נַחְ נַחְמָ נַחְמָן מאומן יעמוד לך ולביתך ולכל נפשות בית ישראל למחסה ולמגן לנצח.

הנחל נובע אשר זכית לשאוב ממנו חכמה שעל ידה זוכין להכיר ולידע את ה' לא תחליפנו ולא תמיר אותו ח"ו. נא אחי זכור היטב גודל רחמנות ואהבת רבינו אלינו שלקח אותנו ממקום שלקח והוציאנו ממקום שהוציא וקירבנו להבורא יתברך, בהתקרבות גדול, לכן ראוי לנו לחשוב מחשבות עמוקות להתגבר על כל המניעות ולהתקרב לאור הצדיק האמת מעתה מחדש, ללמוד ספריו הקדושים ולומר בכל יום ספר לקוטי תפלות כמה שאפשר, ועי"ז יומתקו מעליך כל הדינים והיסורים ויתבטלו כל הגזירות ממך.

המתפלל תמיד בכל לב על שלומך ורפואתך בגוף ובנפש.
ישראל דב אודסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב קו'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה