אב"י הנחל - מכתב קכ'

ב"ה ר"ח ניסן תש"ל טבריא

לכבוד נשיא ישראל אהוב ונחמד בעיני ה" מר ש.ז.שזר אשר בו בחר ה" מכל ישראל ונתן לו מתנה חמודה טמונה וטמורה את הצדיק נחל נובע. ורודף ורץ ופורח במהירות בזריזות לשאוב מימי חכמתו עלאה מכל עלאין להשקות לכל ישראל להשיב נפשם. כי רק הוא לבד יכול להעלות ולהוציא אותנו משטף מים הזידונים מים עכורים מים סרוחים ומטונפים שנלכדנו בו. כי עכשיו בעוצם תגבורת ההסתרה והירידה העמוקה, כל ישראל רעבים וצמאים ותאבים ומשתוקקים בפנימיות לבם בכלות הנפש למצוא מנהיג אמתי שיוציאם מחושך וצלמות הנורא מאד
שלום לך אל תירא ואל תחת ה" עמך ואצלך וקרוב לך

אנן בחביבותא תליא בחיבורא חדא בגופא ונשמתא חדא אין עוד אהבה בעולם כמו אהבה שלנו, כי הוא כולה רק אמת לבד אמת ברור צח וצלול בלי פסולת ופניות עצמית רק לשם ה" ואמת ה" היא לעולם ולעולמי עולמים. אנחנו צריכים להזהר מאד מאד להלהיב ולחדש את האהבה בכל פעם ביתר שאת ויתר עוז כי היא טובת כלל ישראל לדורות.

דע אחי עצמי ונשמתי אשר עיני ולבי אצלך תמיד כל הימים לרבות הלילות בעת ההתבודדות והשיחות ותחינות ובקשות ביני לבין קוני, כי מן היום הראשון שהוא ט"ו בשבט תשי"ז אשר בו ביום אשר נתת את לבך ליכנוס בהיכל המלך משיח ה" החי וקים נחל נובע חפץ בך ה" לתת לך את כסא ממלכתך על ישראל, לאורך ימים ושנים טובים נעימים ובריאים. רק יהיו אזניך ועיניך פתוחות ללכת בדרכיו ולקיים באמת בלבב שלם את הדברים אשר צוה אותנו בספריו הנוראים. למען דעת כי ה" הוא האלקים.
ודע והאמין באמונה חזקה ונכונה כי רק בעבור זה זכינו לכל הנסים הנפלאים ונוראים אשר עשה ה" עמנו בחסדו הגדול לעיני כל העמים עד שנתעלה ונתגדל ונתייקר בכל העולם כבוד ה" וכבוד עמו ישראל עם הנבחר וכבוד ארץ ישראל הנבחר מכל הארצות, אלו היו ישראל יודעים רק מעט מן המעט מזה היו כולם כורעים ומשטתחים לפני הדרת ממלכתו ומנשקים כפות רגליו.

ברב עונג ושמחת לב קבלתי מתנת פורים ה"ק הסך מאה ל"י ישלם ה" פעלך הטוב אשר תשוקתך חזק תמיד לתומכיני בכל לבך, ה" הטוב ילבישך בגדי ישע ומעיל צדקה וחסד ורחמים גדולים ויאציל עליך ועל ביתך ברכה ושלום וחיים טובים וארוכים שתזכה להתגבר להיות תמיד בשמחה איך שהוא בגודל חסדי ה" ונפלאותיו שנתן לך מתנת חנם כזאת. ולהתחזק בכיסופים וגעגועים ורצונות חזקים לחזות בנועם ה" שהמשיך הנחל נובע בפלאי נפלאותיו תורותיו תפילותיו מעשיותיו שיחותיו הנוראות הסתומות ונעלמות מכל העולמות שלא נתגלו עדיין מעת בריאת העולם שעל ידם תפרח ותצמח גאולתינו הקרובה מאד.

אם אמנם היה לי צער ועגמת נפש מהכבוד הגדול אשר כבדיני בפורים הקדוש הזה בטבריא, כי באמת אני יודע בנפשי כי לפי מעשי ופשעי ועוונותי העצומים אינני ראוי לכבוד כלל וכלל ואני מחויב במסירת נפש לברוח ולהתרחק מן הכבוד בתכלית תכלית הריחוק, אולם למרות כל זאת גדלה שמחתי בלי שיעור בראותי בזה גודל אהבתו ואמונתו בהצדיק האמת ואנשיו הכשרים ותוקף תשוקתו לשמוע סוד נוראות גדולתו אשר אין ערוך לו עד אשר יתגלה לך רב טובו הצפון וטמון. הסתכל והסתכל ושים לבך היטב על הרמזים אשר השי"ת מרמז לך בכל פעם להתקשר עם הנחל נובע מקור חכמה בקשר אמיץ וחזק בל ימוט לעולם בזה ובבא כי הוא חייך ואורך ימיך ובימיך תוושע יהודא וירושלים בהתגלות אור הצדיק המאיר עכשיו בדורות אלה. אני מתפלל ומצפה להשי"ת שיעזריני ויזכיני לדלג על כל המכשולים לבוא בכתובים מעתה לעתים תכופות כי הוא זכות הרבים לדורות שאין עוד כמוה.

בברכת חג כשר ושמח מאת עבדך הנאמן והמסור בכל לב ונפש המעתיר ומתפלל תמיד על שלומך וטובתך
ישראל בר אודיסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב קכ'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה