אב"י הנחל - מכתב פה'

ב"ה ח"י אדר תשכ"ד

לכבוד נשיא ישראל, חמדת ליבי ועיני, מר ש.ז.שזר, יאר ה' בליבך אור הדעת של הצדיק, שיתגלה לעתיד בשלמות על ידי מלך המשיח. ויפקח עיניך בתורתו ויוליכך בדרכי עצותיו, ותזכה במהרה להשקות כל העולם במימי חכמתו, שעל ידי זה יתתקן העולם לגמרי.

עכשיו כל עיקר תיקוננו הוא רק על ידי הצדיק הגדול, שיכול לירד לעומק הנפילה והירידה של כל אחד ולהעלותו בחכמתו הנפלאה לתכלית תכלית העליה. ואם היה כל העולם מתבטלים אליו, אזי כבר היה הכל מתוקן לגמרי. אבל בעונותינו, לא די שאינם מתבטלים אליו, רק אדרבא, הבעלי גאוה, השקרנים ועזי פנים, חולקים ומדברים חרופים וגידופים ושקרים וליצנות ולשון הרע על הצדיק האמת ואנשיו, כשרי הדור האמיתיים, עד אשר נשלך האמת ארצה, ועל ידי זה נעשה כל הקילקולים שבעולם, ומזה עיקר אריכת הגלות. ועתה כל תקותנו, שיתתקן הכל על ידי משיח צדקנו, שיגלה אור הצדיק בכל העולם, ויבטל המחלוקת ויעשה שלום נפלא בעולם.

לזכות לביטול השקר והתגלות האמת, הוא על ידי שמבטל את כבודו מכל וכל בתכלית הביטול, עד שהוא בבחינת עפר ממש, ואז יזכה להתקרב להצדיק ולחיות חיים טובים, אמיתיים וטובים. כל מי שרוצה לילך בדרך האמת וחס על חייו האמיתיים באמת, אזי הוא צריך להיות חזק ואמיץ וגיבור חיל מאד לעמוד כעמוד ברזל כנגד המונעים, ולא יסתכל כלל על בני העולם, ולא על אביו וחותנו ואישתו ושאר המונעים הרוצים להרחיקו מהצדיק האמת.

הצדיק האמת, הגדול במעלה עליונה וגבוה מאד מאד, בתכלית המעלה שאין מעלה אחריו, יכול להוריד מאד מאד להגביה אפילו הרחוקים ביותר, המונחים בשפל המדרגה התחתונה, עד שירדו לבחינת מיתה ממש, חס ושלום. וזה עיקר שלמות מעלתו הגבוה, כי אי אפשר לעלות למעלה למעלה כי אם כשיכולים לירד למטה למטה, להעלות ולקבץ גם כל הנידחים והרחוקים לגמרי ולקשר גם אותם להשם יתברך ותורתו בשלמות. ודע, כי כל עיקר גאולת נפשנו בפרטיות בפרט, וגאולת כלליות נפשות ישראל תלוי אך ורק בזה, שיתגלה ויזרח אור הצדיק האמת בכל הארץ, ולהרים את דגל הצדיק בעולם, עד שיתודע לכולם, שעל ידי ההתקרבות אל הצדיק האמת מאירים על האדם כל האורות הנפלאות ונוראות שהם אשר עתידים להאיר על ידי משיח צדקנו.

עכשיו בדור היתום הזה, שהגיע ישראל לתכלית הירידה והסתרה שבתוך הסתרה, עד שירדו פלאים למקומות רחוקים כאלה שלא ירדו ישראל לתוכם מעולם, עכשיו בדורותינו אלה שירדנו פלאים לתכלית הירידה וההסתרה שבתוך הסתרה שלא ירדו ישראל לתוכם מעולם. המלך זקן וכסיל, שהוא אבי אבות הטומאה של כפירות ומינות ואמונות כזביות של אלופי השקר הרודפים אחר כבוד והתנשאות ולוחמים וחולקים בחוצפא ועזות מצח להרחיק ולהפריד את ישראל.

עכשיו בדורותינו אלה שהגיעו ישראל לתכלית הירידה והסתרה שבתוך הסתרה וירדו פלאים למקומות רחוקים כאלה מקדושת ישראל שלא ירדו ישראל לתוכם מעולם וכל זה עיקרו נמשך מהמלך זקן וכסיל, שהוא אבי אבות הטומאה של כפירות ומינות ואמונות כזביות של אלופי השקר ועזי פנים הרודפים אחר כבוד והתנשאות ולוחמים בחוצפא ועזות מצח להרחיק ולהפריד את ישראל מהצדיק האמת, שהוא עיקר מקור ושורש חיותם וישועתם לדורי דורות לנצח, שזה עון פלילי מאד, יותר מכל עברות החמורות שבתורה, ועל ידי זה גרמו כל הכפירות ואפיקורסות וכל הצרות והחורבנות שבא על ישראל בגשמיות ורוחניות, ומעכבים את הגאולה {האחרונה השלימה}, כי עיקר הגאולה תלוי אך ורק בהתגלות אור הצדיק האמת ושיתקרבו אליו כל ישראל בהתקרבות כל נפשות ישראל אל הצדיק האמת שמכניס בנו האמונה השלימה הקדושה בשלמות, שעל ידי זה זוכין להשגת אלוקות. שמכניס להשגות אלוקות גם להרחוקים והנדחים לגמרי.

(אבי הנחל השלם מכתב פה')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה