אב"י הנחל - מכתב עד'

ב"ה. י' תמוז תשכ"ג
לכבוד נשיא ישראל, מר ש.ז.שזר, החכם היחידי שבדורנו זה, אשר לטש שיכלו וחכמתו להכיר ולהשיג האמת הצח והמצוחצח, ומוסר עצמו למיתה על האהבה וההתקשרות להצדיק האמת, שממרק ומצחצח העיניים לראות הפתחים, איך לצאת מהיכלות הטומאה והחושך של המינות ואמונות כזביות, שמסמאים העיניים של ישראל מלראות אור הצדיק, שמגלה ומודיע אור ידיעת אלקותו ומלכותו לכל בני העולם, אפילו להרחוקים ועובדי כוכבים, שכולם ידעו שיש אלוקים שליט ומושל ויתגיירו וישובו אליו יתברך. ה' יאריך ימיו על ממלכתו באופן שיתגדל על ידו כבוד ה' יתברך.

עכשיו, בגודל עוצם החושך אשר בדורותינו אלו האחרונים, בסוף הגלות, אין לנו שום תקנה ושום תקוה בשום פנים, רק על ידי התקשרות והתדבקות בהצדיק המנהיג האמת, מושיען של ישראל לדור דור לנצח.

אבל השקר מתגבר ומחשיך כל כך, עד אין רואים האמת כלל, כאילו לא היה בעולם, אך בודאי הצדיק הבעל כוח גדול יגמור את שלו, כי לא ישקוט האיש עד אשר כילה הדבר אשר דיבר לגאלינו ולרפאינו מתחלואינו העצומים.

אחי, אחי, ליבי ובשרי, הריני כותב בלב מלא דמעות מתוך רוב שמחה שאין לה קץ על הניסים והחסדים הנפלאים, ועל הסיבובים הנוראים שסיבב עימנו בעל הרחמים, בעל החמלה והחנינה, שהאיר עינינו ופתח ליבנו להשתוקק ולכסוף ולהתגעגע לדבק עצמנו בהצדיק החכם האמת שיש לו כוח להרים ולהגביה אותנו מעומק ירידתנו מכל מקום שאנו שם ולהפוך כל מיני ירידות לתכלית העליה. עדין אין אנו רואים עד היכן מגיע החסד הנפלא הזה. בודאי ראוי לך שתתגבר בכל כוחך בכל העסקים וטרדות רבות שיש לך עכשיו לחטוף וליגזול לעצמך איזה שעה בכל יום לעיין בדברי הצדיק, ותשים ליבך ועיניך היטב להבין נפלאות אורם הצח והנפלא, ועוצם העמקות והמתיקות שנעלם ונסתר בהם, כי זה העיקר לזכות להרגיש המתיקות והנעימות שיש בהם, ועל ידי זה יכול לראות נפלאות, וזה זוכין על ידי תיקון הכבוד, שלא יקבל שום כבוד להנאת עצמו חס ושלום, רק כל הכבוד והמלכות שיש לו יעלה להמלך שהכבוד שלו, בבחינת "והיתה לשם המלוכה". על ידי שמרגישים מתיקות דברי הצדיק ניצולין מלהיות אלמן. מי שחננו ה' להבין ולהשיג איזה דבר אמת - היושר מחייב שיגלה ויכניס זאת ההבנה לעם סגולה ויטיב מטובו לאחרים.

צריך לסלק הדעת לגמרי ולהוריד עצמו לבחינת אמונה, שהיא בחינת ארץ ישראל, ועל ידי זה זוכים לדעת גבוה מאד. ועיקר האמונה האמיתית הוא שה' יתברך מקבל תענוג ושעשועים מבני אדם התחתונים דייקא, אפילו מהרחוקים והנמוכים ביותר. ולזכות לזה בשלמות הוא רק על ידי הצדיק הגדול שזכה לענוה של משה, ומגודל ענותנותו הוא מוריד את עצמו לכל אדם שבעולם, אפילו אם עבר כל עברות שבתורה אלפים ורבבות פעמים אין מספר, ומעלה ומקשר כולם לה' יתברך.

המעתיק המתפלל על שלומו וישועתו בכל יום ובכל עת ובכל שעה.
ישראל דב אודעסר
(אב"י הנחל השלם מכתב עד')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה