אב"י הנחל - מכתב עז'

ב"ה יום ב' פ' תבוא על ר"ה אל המקום אשר בחר ה' לעם סגולתו

לכבוד נשיא ישראל, בת עיני וליבי, מר ש.ז.שזר, שהשקיע כל מוחו ליבו בים החכמה של הצדיק האמת, המנחם והמחזק ומעורר ומקיץ אותנו בקול ה' חוצב להבות אש, ומגלה ומאיר לנו אור הדעת, לידע כי עדיין ה' עימנו ואצלנו וקרוב לנו מאד, בכל מקום שהוא. שנה טובה ומבורכה בחיים טובים, אמיתיים ונצחיים, לך ולביתך.

ליבי, יקירי, חוס וחמול על נפשך היקרה ועל רבבות רבבות עולמות בלי שיעור התלויים בנפשך. ואל תשמע לשום דחיות שבעולם, שרוצים להפרידך מהקיבוץ הקדוש בראש השנה, רק תחזק ידך בהם ותעמוד על רגליך בכל עוז ותשליך כל כבודך וכל נפשך לגמרי, ותאחז עצמך בכל כוחך בהקיבוץ של הצדיק האמת כל ימי חייך, כי כל חייך תלוי בזה, ועל ידי זה לא תימוט לעולם.

עיקר התיקון הנפלא שזוכין בראש השנה הוא על ידי שמצטרפין אל הקיבוץ של הצדיק, שהוא עיקר הרועה האמיתי, שבו כלולים כל הרועים האמיתיים שהיו בכל הדורות, שעוסק עכשיו ביותר לקבץ את ישראל כרועה עדרו, והוא רחמן אמיתי, שמקבץ כל הנדחים והאבודים, שהם הרשעים גמורים הרחוקים מאד מאד מהשם יתברך, להשיבם אל הקדושה, ומאיר בלב כל אחד ואחד בכל מקום שהוא איך לשוב מכל המקומות רעים שרוצים לדחותו לשם, ומכניס בהם קיום התורה כל ימי חייהם בכל מה שיעבור עליהם, שזהו עיקר הרחמנות על ישראל. בעתיד הקרוב יבוא עת, שיתגלה ויאיר אור הצדיק האמת גם בכל הגויים והעמים, ויקהלו ויתקבצו כולם אל הצדיק לשמוע דבר ה', ואז כולם ידעו את ה' ויקראו כולם בשם ה'.

מי שרוצה לקרב רשעים ומרוחקים ביותר להשם יתברך, יש עליו סכנות גדולות מאד בלי שיעור, וצריך לזה כמה תחבולות בלי שיעור עד שיזכה לפעול פעולתו בשלמות.

עבדו הנאמן המסור בכל לב ונפש, העומד בתפילה ותחנונים בעד שלומו וישועתו תמיד בכל עת.
המעתיק - ישראל דב אודעסר
(אב"י הנחל השלם - מכתב עז')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה