אב"י הנחל - מכתב סח'

ב"ה, אור ליום ד' אלול תשכ"ך, תל-אביב
עצמי ובשרי, מר ז.שזר, שיש לו לב חזק ותקיף ללבוש רוח גבורה ללחום מלחמת ה' להכניע זוהמת השקר של המינות ואמונות כזביות, ולהגדיל ולפאר ולפרסם שם הצדיק האמת ההולך לפנינו ובכוחו הגדול והנורא מאד יתקן גם אותי גם אותך גם את כל העולם כמו שהוא עתה. שלום וחיים וכתיבה וחתימה טובה.

הקשר אשר בינינו, וכל מה ששמעת ממני מסוד נוראות גדולת הצדיק האמת לא דבר קטן הוא, כי הוא מעשה גדולה עמוקה ונוראה שאי אפשר לשער, ואם יאמר החכם לדעת לא יוכל למצוא. לכן אחי, ראה והבן וחכם וזכור היטב כל הדברים ששמעת. ואני עיני צופיות ומייחלות לה' שיצמח על ידי זה ישועתך הנצחית להתקרב לה' יתברך. כבר עברה השנה ופרחה במהירות רבה, ומתקרבים לימי ראש השנה, ותתחיל לברך במחשבתך שהחיינו והגיענו וקיימנו לזמן הזה שהוא ראש השנה הקדוש, שנזכה אז להתועד יחד בתוך הקיבוץ הקדוש של הצדיק שיודע ענין ראש השנה לעומקא, וכוח החסד הנפלא והנורא של ראש השנה שממשיך הצדיק יגן ויעזור לך ולביתך, שלום וחיים וכל טוב.

אם אמנם כעת אין דעתי צלולה ואין עימי דברים מחמת היסורים הקשים והמרים העובר עלי, לא עליך, אך מעוצם אהבתך אשר בליבי הכרחתי עצמי לדבר עימך לטובתך הנצחי, כי אני יודע שליבך בפנימיות נכסף מאד להתקרב לה' יתברך באמת, וה' יתברך ישים מילים בפי באופן שאפעל למען ייטב לך לעד. כל אחד על ידי חטאיו גורם הסתלקות אור אלקותו יתברך, שעל ידי זה אין יכולים לידע מה' יתברך חס ושלום. ועיקר התיקון שלנו ושל חטאי כל הדורות הוא רק על ידי הצדיק שהוא הרועה שלנו האמיתי שמקרב כל הרחוקים והנדחים, שכולם ישובו לה' יתברך באמת, ויעמדו על עמדם, שלא יפלו בדעתם מכל מה שעבר עליהם יהיה איך שיהיה. רק להתחיל בכל פעם מחדש, בכוח החסד חינם שהמשיך הצדיק בעולם.

עיקר התגלות אלקותו ומלכותו יתברך לכל באי עולם הוא על ידי בחינת זכרון, שצריכים לשמור את הזכרון מאד, ועיקר הזכרון הוא להתגבר מאד לקשר היטב במוחו ובדעתו אור הזריחה הקדוש והנורא שמאיר הצדיק לכל אחד בכל עת. וכל זמן שלא נמשך דעת הצדיק לתוך הלב היטב עד שלא נשכח אותו לעולם אזי עדיין אין יודעים ממנו יתברך כלל.
המעתיק המצפה לישועתך בכל יום ובכל עת.
ישראל דב אודעסר
(אב"י הנחל השלם מכתב סח')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה