אב"י הנחל - מכתב עה'

ב"ה, אור ליום כ"ו תמוז תשכ"ג
לכבוד נשיא ישראל, מר ש.ז.שזר, הזוכר בכל מקום שהוא שם את גודל יקר מעלת נפשו, שבעצם שורשו הוא בא ממקום קדוש ועליון מאד ומחמת זה נכנס האמת בליבו כאש בוערת ונתעורר לקשר עצמו בהצדיק האמת, והכניס כל מוחו ונשמתו להבין ולהשיג נפלאות נוראות תורתו שהמשיך ממקום גבוה ועליון נורא ונשגב מאד מאד שלא קיבל ממנו שום אדם מעולם, שעל ידו הכל נכנסים לה' יתברך ומכירים אותו. ה' ירבה ימיו על ממלכתו למען יפתח אור הצדיק האמת בעולם עד שכל הרחוקים יתגיירו וישובו לה' יתברך, ויזכה לבוא יחד עם כל ישראל אל המנוחה והנחלה, ועיר האלוקים על תילה בנויה.

דע אחי, כי רבינו ז"ל הוא מנהיג אמיתי לכל, מרום המעלות עד תכלית נפשות העשוקות כקטן כגדול להועילו.
נפשנו חכתה מאד נעם אמרותיו,
חשקה נפשנו מאורות נוראות תורותיו,
מה נמלצו חביבת נעימות פלאותיו,
נאמנים מאמריו חשוקים נחמדים לעד לכל בני ישראל לדורותיו.


אמר רבינו ז"ל, איך אפשר שלא יחלוקו עלי מאחר שאני הולך בדרך חדש שעדיין לא הלך בו אדם מעולם, וגם הבעל שם טוב לא, ושום בריאה לא. אף על פי שהוא דרך ישן מאד, אף על פי כן הוא חדש לגמרי. רבינו ז"ל סיפר התפארות נפלא מענין החיים שלו, ובענין גנות החיים של העולם שאינם חושבים על תכליתם. והכלל שעיקר החיים הוא חיים אמיתיים שהוא חכמה אמיתית, ועיקר החכמה להשתדל לידע ולהכיר את ה' יתברך שהוא חי החיים, וכל אחד כפי קרובו לזה כן חייו חיים, ולהפך להפך, כי חוץ מזה הכל הבל ואין שום חיים כלל. אבל חיים שזכה הוא ז"ל היה במעלה עליונה ונפלאה מאד, שעדין לא טעמו שום אדם מעולם. אשרי מי שיזכה להרגיש מעט התנוצצות מנעימות החיים שלו שהיה חי חיים ארוכים חיים טובים באמת. כמובן בהמעשה של השבעה בעטלירס, עיין שם.

כשמגרשין את האדם מהגן עדן, היינו שכל מה שרוצה לעשות איזה דבר שבקדושה שהוא בחינת כניסה לגן עדן מגרשין אותו ומבלבלין אותו, אזי עיקר תקנתו שיעמיד עצמו אצל אמונה, שאף על פי כן יאמין שה' יתברך מושל בכל וידו על העליונה, וסוף כל סוף יגמור הכל כרצונו, כי יש תשובה בעולם. ואף על פי שהוא רחוק עתה מתשובה מאד, אדרבא מתגרין בו עד שפוגם חס ושלום בכל יום יותר חס ושלום, אף על פי כן על כל פנים הוא מאמין שיש צדיק כזה בעולם שיש לו כוח לתקן הכל בעצותיו העמוקות בלי גבול כלל, ועל כן צריך להעמיד עצמו אצל הצדיק שמגלה ומצחצח האמונה.

המעתיק ומסדר, המזכירו תמיד לטובה ומצפה לישועתו והצלחתו בזה ובבא, ומעתיר בעדו ובעד ביתו.
אוהבו מעומקא דליבאי
ישראל דב אודעסר
קרית אגודת ישראל
גבעת שאול
עיר הקודש ירושלים

"כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם".
קל וחומר כשהצדיק מסביר פנים יפות ומקרב אותנו באהבה עצומה עד אין סוף, בודאי אנחנו חייבים לאהוב אותו לשבחו ולפארו ולהודיע ולפרסם שמו בעולם ולעסוק בענייניו ולהפיץ מעיינותיו חוצה לכל מקומות הרחוקים החיצוניים מהקדושה, כדי להיטיב לכל בני ישראל לדור דור.
(אב"י הנחל השלם - מכתב עה')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה