אב"י הנחל - מכתב עג'

ב"ה. כ"ח אייר, תשכ"ג. זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו.
לכבוד נשיא מדינת ישראל, מר ש.ז. שזר, המצוין בגדולת יקרת נפשו האצילה, שנחצבה ממקור קודש, מגדולי ישראל עמודי התורה, זצ"ל. שהיטה דעתו ולבבו לשמוע בקול ה' הקורא אותו בקול גדול בכל יום שימשיך עצמו בזריזות גדול אל הצדיק האמת שיש לו כוח המושך להמשיך ולקרב כל העולם לה' יתברך. סימן טוב ומזל טוב לברכה ולחיים ולשלום אין קץ לך ולביתך ולכל אשר לך.

כשאחד מישראל בא לו כבוד ומלכות, אזי צריך יגיעה גדולה ומלחמה גדולה, להתגבר בכל עוז וגבורה כגיבור חזק ואמיץ, לבטל כבודו כאין וכאפס ממש נגד כבוד השם יתברך ולא ישתמש עם הכבוד לצרכו ולהנאת עצמו ולא יקח לעצמו כלל מן הכבוד, שלא יהיה המלכות אצלו כעבד למלאות תאותו, חס ושלום, רק להעלות הכבוד והמלכות שיש לו להשם יתברך, כדי שעל ידי זה הכבוד והמלכות, יתגדל ויתעלה כבוד השם יתברך וכבוד הצדיק האמיתי, שמקרב הכל להשם יתברך, אפילו הרחוקים והנדחים והנאבדים שנפלו לשאול תחתיות ומתחתיו עד אין קץ ותכלית, הוא מעלה ומקשר אותם מעמקי תהום רבה - למעלה למעלה גבוה כהררי אל, שעל ידי זה דיקא נתייקר ונתעלה כבוד השם יתברך ביותר בכל העולמות.

שוש אשיש בישועת ה' וחסדיו העצומים, שגילגל וסיבב ברוב רחמיו הנפלאים, שנבחרת לנשיא המדינה. אחרי עבור חמישה שנים שזכית להתחדש ולצמוח בגן החיים הקדוש והנורא של הצדיק האמת, אור החדש, הגנוז וצפון ונעלם מאד, שהוא עיקר החיים, שחידש חדשות נוראות ונפלאות, פלאי פלאות עד אין חקר שלא נתגלו עדיין מעולם, כדי לחיותנו כהיום הזה גם בתכלית תכלית החושך הגמור אשר בדורותינו אלה, בסוף הגלות האחרון המר הזה, שישראל תועים עכשיו מאד אחרי הבל תעתועים של החכמים בעיניהם שנסוגו אחור מהשם יתברך ותורתו הקדושה, על ידי זוהמת וטומאת השקר של כפירות ואמונות כזביות, רחמנא ליצלן.

"מי שרוצה לעשות טובה להצדיק, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח לזה".

אחי, אחי, ליבי ובשרי, עתה עתה כבר הגיע העת והשעה שתעמיק מחשבתך לחשוב ולחשוק בכל נפשו להוציא לפועל תבערת ליבך הטוב הבוער כאש עד לב השמים לרחם על ישראל ברחמנות האמיתי הגדול מכל מיני רחמנות, להאיר בליבם אור הצדיק המאיר מסוף העולם ועד סופו, ולהודיע ולפרסם בעולם שנמצא עכשיו אצלנו חכם אמת נורא ונשגב שעדין לא היה כמוהו מעולם, להחיות כל הנפשות הנפולות אשר רבו כמו רבו בדורות הללו.

עלינו לשמוח ולרקד בלב שלם בשמחה גדולה שזכינו לידע מהעוסק בתיקוננו לנצח בכל דור. ואוי ואבוי להם להחולקים והמתנגדים על העוסק בתיקון נפשיהם בכל עת. ואף על פי שהם חולקים כמו שחולקים ומתלוצצים כמו שמתלוצצים, אף על פי כן סוף כל סוף יתגלה האמת לעין כל עד שכל חלוקת הכבוד יהיה אצל האמת ואז בודאי הכל ירוצו לעבוד את ה' באמת ולהתקרב לצדיק האמת שהוא עיקר שלמות האמת.

המעתיק והמסדר הדורש שלומו וישועתו בכל עת בזה ובבא, מברכו בברכות מאלפות וחג כשר ושמח על גאולתינו ופדות נפשינו. המחכה ומצפה לראותו היום לשמוח איתנו יחד על שמחתנו.
ישראל דב אודעסר
(אב"י הנחל השלם מכתב עג')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה