אב"י הנחל - מכתב ע'

ב"ה. אור ליום ג' ט"ז חשון תשכ"ג. ירושלים הקדושה

עצמי ובשרי, החביב לי באמת יותר מנפשי, מר ז.שזר, שהעיר את רוחו והקדיש את לבבו הרחב וכשרונותיו הברוכים, והכניס עצמו בכל כוחו בהשתדלות גדולה ויתרה ביותר, לגדל ולפרסם בכל העולמות את שם הצדיק האמת, היחיד בעולם, שעולה לעילא ולעילא על כל הצדיקים הנוראים יחידי הדורות, שהוא מחסה ומגן לנו גם עכשיו בתוך כל מיני חשכות והתרחקות אשר באחרית הימים האלה. אשריך אלפים פעמים, שפנימיות לבבך מבין ומרגיש אור האמת האמיתי שמאיר עכשיו בכל העולמות מראש ועד סוף. שלום רב.

מעוצם עייפות נפשי מחמת התלאות והמרירות אשר סבבוני מכל הצדדים לא עליך, אין דעתי צלולה לכתוב אך למען נועם אהבתך החרות על לוח ליבי, לא יכולתי להתאפק לעשות חובתי המוטל עלי וכתבתי בכל כוחי.

ה' יודע ועד, וגם לבבך רואה ומרגיש כי נפשך קשורה בנפשי תמיד בכל יום ובכל עת, ובפרט בעת ההתבודדות והשיחה עם ה' יתברך, כל מעייני בך. לאשר נפשי יודעת מאד כי נפשך בשרשה גבוה ויקרה מאד מאד, ובפנימיות לבבך מושרש נקודת האמונה הקדושה בה' ובתורתו, וליבך בוער כיקוד אשר להתחבר בכל מיני חיבור להצדיק האמת ואנשיו הנאמנים הכשרים האמיתיים, אשר במעיינות חכמת תורתו מאיר בנו אמונה אמיתית דאמיתית, שזאת האמונה היא שורש ומקור החכמה, שעל ידה באים להשגות אלוקות, לראות עין בעין אלקותו ומלכותו וממשלתו. אבל כנגד זה משתטחים מניעות ועיכובים בלי שיעור. לכן הנני פונה אליך מעומק ליבי להעמידך על החוב הקדוש המוטל עלינו, לחשוב מחשבות עמוקות, להתגבר ולהתאמץ ברצון חזק מאד לכסוף ולהשתוקק ולהתגעגע בכלות הנפש להגות בספריו הקדושים בכל יום ויום, לראות אורות החדשות הנוראות שבהם, עד שיכנס הריחות טובות מהדיבורים הקדושים בלבבך לקיום למעשה!

הבעל דבר אורב על האדם תמיד והעיקר על אחריתו וסופו מחמת שהאדם כל מה שמזקין יותר הוא צריך להתקרב לשורשו ותיקונו יותר, ועל כן מתגבר עליו מלחמת היצר ביותר, ואין שום עצה להנצל רק על ידי גודל כוח הצדיק האמת וספריו הקדושים.

כששני ישראלים האוהבים זה את זה מתקבצים ומתוועדים יחד באהבה ובשלום, ושמחים בראייתם זה את זה, אזי מברכים שהחיינו וקיימנו וכו', כי זה עיקר החיות והקיום של כל העולמות. צריכים לחפש ולמצוא בכל אחד מישראל איזה זכות וטוב כדי לאהוב אותו כנפשו, כי כל אחד מישראל כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, אי אפשר שאין בו איזה צד טוב וזכות, וצריכים לקשר את עצמו עם הטוב שבהם ולכלול עימהם יחד באהבה ואחדות! כל מה שהקיבוץ של הצדיק האמת נתרבה יותר, נתגדל כבוד ה' יתברך ביותר ונכללין יותר באחדותו יתברך.

באהבה ואחדות בשלמות, וברצונות וכיסופים לעסוק באור הדעת של הצדיק.
המעתיק ישראל דב אודעסר

מעלת הקיבוץ הקדוש האוחזים עצמם בהצדיק האמת באהבה ואחדות גדול ובתכלית השלום האמיתי ונזהרים בכבוד חבריהם ולישמור את עצמם מכל מיני מחלוקת ומבטלין כבוד עצמן לגמרי נגד כבוד רבם האמיתי שהוא כבוד שמים ומקשרין עצמם עם כל נקודת יהדותם רק להצדיק האמת וממשיכים על עצמם בכל עת הארת הדעת הקדוש שלו, ומתקבצים ומתוועדים בכל עת לדבר זה עם זה מיראת שמים ומהארת הדעת הקדוש שעוסק הצדיק להאיר בהם. הקיבוץ הקדוש הזה יקר ונעלה מאד, ועל ידי זה יכול הצדיק הרועה שלהם להאיר ביותר להדרי מעלה והדרי מטה, ולחזק את כל הנופלים והירודים והרחוקים ביותר שגם הם ידעו האמת כי עדין ה' איתם ואצלם וסמוך להם מאד, עד שגם הם ישובו אל ה' יתברך. ועל ידי זה הקיבוץ הקדוש תהיה הגאולה ויבוא משיח ויתקן הכל בשלמות.
המעתיק
(אב"י הנחל השלם מכתב ע')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה