אב"י הנחל - מכתב סג'

ב"ה, כ"ו כסלו, חנוכה תשכ"ב. תל-אביב.
ליבי יקיר, מר ז.שזר, שזכה לשתף עצמו עם הצדיק האמת, שהוא ראש מובחר האמת שבין הצדיקים המובחרים האמיתיים יחידי הדורות, שגילה אמת כזה בעולם, שאי אפשר לקלקלו בשום אופן בעולם, שלום וחיים וכל טוב.

צריך לזכור היטב היטב כל ימי חייו, בכל יום ויום, גודל חסדי המקום שעשה עימו וסבב סיבות נוראות בתחבולותיו לקרבו להצדיק האמת, שהוציאו ממקום שהוציאו, ומודיע לו כי עדיין ה' עימו, ולא יעזוב את חסדו ממנו לנצח. ואף על פי שעדיין שעובר מה שעובר, אף על פי כן בוודאי החסד והטובה שעשה עימו השם יתברך בוודאי אינו לריק, חס ושלום. וסוף כל סוף יגמור השם יתברך את שלו ויזכה לשוב למקורו בשלמות, בגודל, בזכות וכוח הצדיק, {נוסח אחר: כוח וזכות הצדיק}, כי דבר אלוקינו יקום לעולם.

על ידי אור הקדוש הנפלא והנורא של נר חנוכה הקדוש, אנו ממשיכין עלינו אור הצדיק האמת, שכבר המשיך {נוסח אחר: שהמשיך} שלמות הגאולה שתהיה על ידי משיח צדקינו. עיקר ביאת המשיח הוא, לגלות האמת בעולם, כי עכשיו האמת בגלות גדול וכל אחד אומר שאצלו האמת, ועיקר האמת יתגלה על ידי משיח.

השקר הוא סטרא דמותא, ואמת הוא סמא דחיי, ועל כן ברור האמת מתוך השקר הוא בחינת תחיית המתים. {האמת הוא בחינת כסדר, היינו שאומרים הדברים כמות שהוא, שזה בחינת כסדר, אבל השקר הוא בחינת שלא כסדר, מאחר שמשנה הענין והסיפור מסדרו האמיתי}. עיקר מצות נר חנוכה הוא, להדליק ולהאיר אור האמת בעולם, שיזכו הכל לידע היכן האמת, שמדליק ומאיר כל נפשות ישראל באורו של משיח בכל מיני חושך ואפילה, ומבטל כל החשכות וכל אהבות הנפולין, ומצילם משטף מים רבים המתגברים בכל פעם להחריב את העולם, להשכיחם התורה.

השם יתברך ברחמיו נוהג בחסדו בכל דור, על ידי הצדיק הגדול האמיתי ואנשיו הכשרים האמיתיים. שיש לפעמים שחוטפין אנשים ומוציאין אותם ממקומות רחוקים ומלוכלכים מאד, ומתחילין לטהר אותם ולקרבם להשם יתברך ומאירים בהם אורות גדולים, אורות גדולים בהארה גדולה. אף על פי שיש הרבה שנופלים אחר כך ממדרגתם, רחמנא ליצלן, אף על פי כן הם משתדלין לקרב בכל פעם יותר, כי "אתה מרום לעולם ה'", לעולם ידך על העליונה, עד אשר סוף כל סוף יתתקן הכל בשלמות.

{עכשיו שארך עלינו הגלות מאד} עכשיו בגודל עוצם החושך, שהאמת נעדרת, וסור מרע משתולל ויראי חטא נמאסין, ועל פי רוב אנשי אמת הם נרדפים מאד, מחמת הקיטרוג שעל הצדיק האמת. ועיקר התיקון הוא, לבלי לכנוס בחקירות וקושיות ותרוצים כלל, רק להסתכל על האמת לאמיתו, ולשמור את עצמו לבלי להלכד ברשת הרודפים, בחלקלקות לשונם ובחכמתם וליצנותם, אשר כל זה קשה מהרדיפה בגשמיות, כי מניעת המוח קשה מהכל.

מי שרוצה לכנוס בים החכמה, אי אפשר לכנוס בו, כי אם על ידי מנהיג אמיתי, שידע כל הדרכים והנתיבות שבים החכמה, ויעשה אניות בחכמה ואמנות נפלא, לעבור ולשוט עליהם בים החכמה. כי מי שאינו מקבל מהרבי האמת, שהוא בחינת משה, את בחינת צמצום ומחיצות השכל, שלא יכנוס להשיג יותר מדי ובמופלא ממנו, ולא יכנוס בחקירות וקושיות ותרוצים וכו' רק יסמוך על אמונה, וירצה לכנוס בים החכמה, בוודאי יושקע ויוטבע בתוך הים, ברוחניות וגשמיות. וזה היא עיקר הנס של קריעת ים סוף, שנבקע להם בכוח וזכות משה רבינו, עליו השלום, ים החכמה ברוחניות, וזכו לעבור בו בשלום, וכמו כן נבקע להם הים בגשמיות, "ויעברו ביבשה בתוך הים". והעיקר היה, על ידי שהאיר עליהם בחינת שתיקה, לבלי להרהר אחר מידותיו יתברך, בחינת "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון".
(אב"י הנחל השלם מכתב סג')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה