אב"י הנחל - מכתב מ'

ב"ה י"ז מרחשון תשכ"א טבריא
כשהצדיק נתפרסם בעולם עי"ז נתחדשים ניגונים בעולם

ליבי יקירי מר ז.שזר אשר כולו רצוף אהבה אל הצדיק שיש לו כלי נפלאה שכשמניחים אותה על איזה מין חיה ובהמה שבעולם מיד היא מתחלת לנגן הניגון הנפלא והנעים מאד מאד שהוא תענוג נפלא ועצום מאד לשמוע זאת. שכל התענוגים של העולם כולם כאין ואינם נחשבים ובטלים לגמרי נגד התענוג הנפלא הזה של הנגינה הזאת. ה' יחייהו ויורהו הדרך האמת

ברית אהבתנו לא תופר ולא תכבה לעולם. כמו שהזהיר רבינו ז"ל הרבה על אחדות ואהבת החברים. ואמר אנן בחביבותא תליא. העולם צריך לתמוה על האהבה שלנו. ה' יודע פנימיות לבבי שהוא קשור ודבוק בעומק ליבי באהבה יתרה באהבה רבה ואהבת עולם באמת בכל עת ובכל שעה והנני מוכן ומזומן למסור נפשי עבור טובתו וישועתו הנצחי. והריני מתפלל תמיד יום ולילה שיוסף ה' עליו שנות חיים חיים ארוכים חיים טובים אמיתיים ויגלה לו אור הצדיק הגנוז והצפון הנעלם מכל העולמות. שיודע לנגן הניגון והשיר העליון והמובחר על כל השירים והניגונים שבעולם. שעל ידו הוא משבר ומבטל ומכלה לגמרי כל מיני שקר וטעות שבעולם.

הן השטותים והשקרים של המנהיגי שקר המנחשים וקוסמים שמתגאים ומושלים על עם דל שלא לשם שמים. ורודפים אחר הכבוד והתנשאות להנאתם. והם מגבירים תאות ניאוף וכפירה בעולם וגורמים מה שגורמים.
והן הטעותים והמבוכות וקושיות ואפקורסות של חכמי הטבע שהם בחינת חיות רעות הדורסים וטורפים הרבה הרבה מבני עמינו.
השם יתברך ברחמיו הגדולים הבדילנו משני התועים האלה וצונו להתרחק מדרכיהם לברוח ולמלט נפשו מהם.

ובכן מי שיש לו מח אמת בקדקדו ומסתכל על האמת וחס על חייו האמיתיים ראוי לו להתגולל ברפש וטיט. ולרחוש על הארץ גם בין נחשים ועקרבים עד שיזכה לשאוב ולינוק מאור החדש הנורא והנשגב הזה שעדיין לא היה מימות עולם. אשר בכחו הגדול יכול להעלות הכל אפילו מבחינת שמד ממש לתכלית העליה.

המחבר ומסדר. הדורש שלומו והצלחתו בזה ובבא לנצח.
ישראל דב אודעסר
(אב"י הנחל השלם מכתב מ')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה