אב"י הנחל - מכתב מד'

ב"ה כ"א טבת תשכ"א. תל-אביב
ליבי יקירי, מר ז.שזר הנעים, אשר חם ליבו בקרבו, ובוער כלבת אש, להדליק ולהאיר הארת הצדיק האמת בעולם המדע אשרי לו ואשרי חלקו שזכה לזה. שלום וכל טוב לאורך ימים.

בשמחת לב ונפש קיבלתי את ברכתו היקרה לי מכל הון, בצרוף מתנת ליבו הנעים על סך חמישים לירות ישראליות. גם המברק בברכתו הלבבי הגיע איזה רגעים לפני החופה. וכל הקהל קראו אותו ונהנו ושמחו על אהבתו והתקשרותו האמיתי אל הצדיק ואנשיו כל כך.

אני מודה לו מאד מקרב לב עמוק על הנחת רוח והשמחה שהיה לי מזה. באמת אני יודע בנפשי שמצד עצמי בוודאי איני כדאי להכבוד הגדול הזה. אבל זאת נחמתי, שכל כוונתי בעסקנו הוא לשם שמים וכל חפצי ומגמתי הוא רק בעסקי הצדיק הקדוש והנורא שאני חפץ ומשתוקק לשרתו ולעשות רצונו להפיץ מעיינותיו חוצה. הבט וראה את ישועת ה' ונפלאותיו עד אין קץ שנזכה עתה בעת כזאת. לראות בעינינו נוראות אור הצדיק המאיר ומגלה אור אלקותו יתברך בכל העולמות בדרי מעלה ודרי מטה וכו'. וכאשר החל השם יתברך להראות חסדו וטובו עם כלל ישראל ועימנו, כן יגמור נא בעדנו להאיר בלבנו אמיתת האמת ויקוים במהרה הבטחתו שהבטיח, בכמה מיני לשונות, איך האב אויס גיפירט און וועל אויס פירן! {גמרתי ואגמור כרצונו בוודאי}. מיין פייערל וועט שוין טלוען ביז וכו' {האש שלי כבר תוקד עד וכו'}. ה' יצליחו בכל אשר יפנה וירים קרנו בכבוד לילך בדרכיו הקדושים.

ביקר ובדרישת שלום באהבה ורחימתן עזיזא לו ולביתו ולכל הנלווים אליו הסרים למשמעתו.

ישראל ד.אודעסר
(אב"י הנחל השלם מכתב מד')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים סבא ישראל מלך ישראל וגואלו

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה