אב"י הנחל - מכתב מה'

ב"ה, ב' שבט תשכ"א, טבריא
יקירי חביבי געגועי, מר ז.שזר, המתאבק בעפר רגלי הצדיק להנות מנועם זיוו, ולדשן נפשו בצחצחות אור תורתו לשאוב משם חיים נצחיים. ה' יאריך שנותיו ברוב טוב אמיתי.

ברודער האלט זיך, לאז דיך ניט אפ, מאך זיך פריש {אחי, אחוז עצמך, אל תרפה, ותחדש עצמך} כאילו היום נולדת, אזור נא כגיבור חלציך אחי יקירי להתחזק בכל עוז בכל כוחך לשמח נפשך מאד, ותסמוך על כוחו של זקן דקדושה זקן שבזקנים, כי הוא הולך לפנינו תמיד בכל עת ומהפך הכל לטובה, עוונות לזכויות, ומאיר לנו אור אלקותו יתברך גם בתוקף התגברות החושך המר הזה העובר עכשיו.

אם אמנם כבר נלכדנו כמו שנלכדנו אף על פי שאנו בעצמנו חייבים, אף על פי כן אשרינו אלפים ורבבות פעמים אין מספר, כי דייקא אנחנו בדור עני כזה, בימינו אלה, זכינו למה שזכינו, מה שלא זכו כל הדורות שהיו לפנינו מיום בריאת העולם, כי אנחנו באנו לזה העולם בזה הזמן שנתגלה סוד כמוס ונעלם, חידוש שבחידושים, נורא ונשגב כזה כזה שעדיין לא היה בעולם, שגילה דברים גבוהים ונוראים כאלה שעדיין לא נשמעו מעולם, תורות, שיחות ומעשיות נוראות כאלה, אשר אפסו הדיבורים והצרופי אותיות לספר בשבחם וגדולתם ותקפם וגבהם ומעלתם ותפארתם, ואין לנו פה וכלים לבאר חלק מן החלק של אלף אלפי אלפים ורבי רבבות עד היכן הדברים מגיעין ברום גבהי מרומים, אך גם בפשיטות הם מחיין את כל הנפשות בחיי עולם בכל עת בכל דור. זכור נא, אחי חביבי, את החסד הנפלא והנורא עד אין סוף ואין תכלית שעשה עמך ה' יתברך לקרבך לאור האורות קדוש ונורא כזה, להסתופף בצל קדושתו ולעסוק בדבריו הקדושים, הפוך בהם והפוך בהם בכל תורה ובכל שיחה, בוודאי תוכל להחיות עצמך תמיד, ולהחיות גם אחרים בסגולות יקרות וחמודות של נפשך היקרה וגבוהה מאד, בהסברתך המזהירה, בדבריך הנלהבים וברוח ליבך החם כלהב אש להפיץ אור האמת בין אנשי מדע ובין המוני הדור הצעיר. אני בטוח שעל ידי חוזק ליבך בהאמת כל כך, יתן לך ה' חיים ארוכים טובים ותצליח ותזכה לזה בזכות וכוח הצדיק שהוא המלך האמיתי על כל ישראל לדור דור.

תדע ותאמין באמונה שלמה שאין שום דבר ולא שום עבודה קלה נאבד לעולם, ואפילו התעוררות בעלמא ומחשבה טובה אין נאבד לעולם, כי תכף כשנתעורר באיזה התעוררות בעלמא, ומכל שכן כשעושה איזה עובדה דקדושה, אזי תכף חוטף אותו הצדיק האמת העוסק בתיקון נפשות ישראל ומכניס אותו למקום שמכניס לצורך הבנין הנפלא והנורא שהוא עוסק לבנות להכניס לשם כל הנדחים שבעולם ולא ישאר אחד מהם בחוץ.

כשהאדם במיצר גדול והרע והסטרא אחרא מתגברים עליו כמו שמתגברים עד שאין לו דרך לנטות ימין ושמאל, עד שנדמה שאפס תקוה חס ושלום, והוא בעוצם דחקו ומיצרי נפשו פונה לה' יתברך מן המיצר, אף על פי שמה שפונה עצמו לה' יתברך הוא רק כחוט השערה הוא יקר מאד בעיני ה' יתברך, ונעשה ממ'צ'ר' צ'מ'ר', בחינת חוט של צמר שמלבין העוונות ביום הכיפורים.

הצדיק המנהיג האמת מלמד תמיד זכות על ישראל אפילו על הגרוע שבגרועים והפחות שבפחותים, כי בכולם נמצאים כמה שערות טובות מה שממשיכין עצמן לפעמים מרע לטוב כחוט השערה, ואלו השערות מתקבצים יחד ונקלעים ונשזרים ונעשה מהם אור הציצית הקדושים שהם בחינת חסד עליון ונורא מאד, שורש כל השלוש עשרה מידות של רחמים ששם נמחלין כל העוונות ונתהפכין לזכויות.

דרישת שלום ברגשי אהבה וגעגועים.
המלקט ישראל דב אודעסר
(אב"י הנחל השלם מכתב מה')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה