אב"י הנחל - מכתב מג'

ב"ה. אור ליום ג' ערב חנוכה תשכ"א. תל-אביב
יקירי מר ז.שזר, השואף וחותר לשוט ולפרוח במימי הדעת הנפלאים ונוראים מאד, המהפכים ומעלים מחול לקודש, מטמא לטהור, ה' יאריך שנותיך בברכה ושלום וכל טוב נצחי.

ליבי, יקירי, צריך שתשים ליבך, שכל מה שאנו מדברים מגדולת רבינו ז"ל אין כוונתנו לדיבורים בלבד כי אם לילך בזה, ולהציל נפשנו על ידי זה מהגיהנום של עולם הזה, המלא צער ומכאובות...

חנוכה היא בחינת המשכת אור האמת, להכניע זוהמת השקר, שהוא בחינת מלוכת העבד, ולהגביר האמת, שהוא בחינת מלכות דקדושה של בן המלך האמיתי. על ידי אור הנר של חנוכה זוכין להמשיך הארת האמת גם בחשכת לילה, לבטל החילוף של העבד שנחלף בבן המלך, שנזכה לברר אמיתת השם, לידע מי ראוי לקרותו באמת בבחינת שם בן העבד, ומי ראוי לקרותו באמת בשם בן המלך, עד שיתגלה ויתפרסם שם הצדיק האמיתי, המאיר לכל אחד מישראל בכל מיני חושך ואפלה, ומצילו משטף מים רבים, שהם בחינת מימי המבול, המתגברים בכל פעם להחריב את העולם, חס ושלום.

כל בחינת השקר והחילוף של בן המלך שנחלף בעבד הוא רק בהשם, שמשקרין ומחליפין את השם מזה לזה, כמו בהמעשה הנוראה, שהחליפה המילדת את הולדות, והניחה את בן המלך אצל השפחה ובן השפחה אצל המלכה, ועל ידי זה טעו העולם וסברו, שבן השפחה הוא בן המלך ובן המלך האמתי הוא בן השפחה - הנה עיקר החילוף הוא רק בהשם, כי בוודאי גוף הולדות אי אפשר להחליף, כי בן המלך בכל מקום שהוא הוא בן המלך באמת, וכן להפך, בן השפחה, בכל מקום שהוא הוא בן השפחה, רק עיקר השקר והחילוף הוא בהשם, שעל ידי החילוף גרמה שקראו לבן השפחה שם של שקר, כי קראו אותו בשם בן מלך, וכן להפך, את בן המלך קראו שם בן השפחה. וכן בכל החילופים והשקרים שבעולם, מה שיש אחד שמפורסם בשם צדיק בשקר או להפך שחולקין על הצדיק האמת ואומרים עליו שקרים כאילו היה רשע, או ששניהם צדיקים אבל אחד גדול מחברו אלפים ורבבות מדרגות בלי שיעור. ואצל העולם הוא בהיפוך שהקטן במעלה הוא גדול ומפורסם אצלם מאד והגדול במעלה קטן אצלם. וכיוצא בזה שאר השינויים והחילופים שיש בעולם - בכלליות העולם ובפרטיות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, כל אלו החילופים והשינויים הם רק בבחינת השם, כי הצדיק האמיתי בכל מקום שהוא הוא צדיק אמיתי, ואותו בעצמו בוודאי אינם יכולים להחליף, חס ושלום, רק עיקר החילוף הוא בהשם שקורין לו שם של שקר שאומרים עליו שקרים שאינו צדיק וכיוצא בזה. וכן כשרשע או קטן במעלה מפורסם בשם צדיק גדול מאד. באמת אף על פי כן זה המפורסם בכל מקום שהוא הוא כמו שהוא, רק עיקר השקר והחילוף הוא בשם, שקורין לו שם של צדיק גדול בשקר!

הצדיק האמת באש התורה והדעת שמגלה ברשפי אש, בבחינת "הלא כה דברי כאש", הוא שורף ומכלה כל החוחים והקוצים, שהם בחינת האמונות כוזביות של המנהיגים המפורסמים של שקר, שעל ידם נתגבר הכפירות והקושיות והמבוכות שמכניסים הכופרים על ה' יתברך ועל תורתו וצדיקיו האמיתיים, שמשם עיקר אריכת הגלות!

המחלוקת שחולקים על הצדיק האמת זאת היה בעכרנו יותר מכל העוונות, כי הכל היה מתקן על ידי הצדיק האמת שהוא מאיר בישראל דרכים קדושים להשיבם מדרכיהם הרעים ולתקנם כולם, אך הבעל דבר מתפשט לארכו ולרחבו להרחיק מאד מהצדיק האמת שבו תלוי כל תקות ישראל. וכל מה שהאדם גדול במעלה ביותר ויש בו בחינה גבוה ביותר מתגבר עליו ביותר למנעו מלהתקרב לצדיק זה, כי אם היה הוא מתקרב, מי יודע מה נצמח מזה טובה ותיקון לכלל ישראל!

המעתיק באהבה וגעגועים וברכת שלום וחיים אמיתיים.
ישראל ד.אודעסר
(אב"י הנחל השלם מכתב מג')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה