אב"י הנחל - מכתב לד'

ב"ה, ז' סיון תש"ך, תל-אביב
יקירי איש גיבור חיל, מר ז.שזר, הגודל וצומח מטפי גן עדן של הצדיק שהוא שורש נשמת משיח, שיכול להעלות ולחדש את העולם לטובה, לקשר ולהמשיך את כולם לה' יתברך. שלום וישע רב לאורך ימים.

אהובי אחי נפשי ולבבי אשר אהבת דוד ויהונתן אהבתנו ולא תבטל לעולם. הסתכל היטב והתבונן במעשי ה' ונפלאותיו אשר הפליא לעשות עמנו, פלאי פלאות, אשר פקח עינינו לראות נקודת אמת אמתי כזה שלא נתגלה מימות עולם, שאי אפשר להסתירו עוד מדעתנו בשום אופן. עיקר הישועה הבאה אינה אלא על ידי אמונה, ומידת אמונה היא לפי מנהיג הדור!

צריך לראות למלאות את האמונה על ידי הארה של הצדיק שהוא כלליות השבעה רועים כי הוא רועה האמונה לתקנה ולהשלימה, וכל עיקר אמונת ישראל ממשיך הוא להדור, ואי אפשר לבוא לזה הצדיק ולהתקרב אל הקדושה כי אם על ידי עזות דייקא כמאמר חכמינו זכרונם לברכה "הוי עז כנמר", וכמו שכתב "נהלת בעזך אל נוה קדשך", היינו על ידי עזות נכנס אל הקדושה, כי יש רועים של הסטרא אחרא, והם גם כן מפורסמי הדור, ועיקר כוחם על ידי עזות, והם ככלבים בעזותם, בבחינת "והכלבים עזי נפש המה רועים" (ישעיה נ"ו), והן "פני הדור כפני הכלב", ועל כן אי אפשר להנצל מהם מתחת ממשלתם רק כשיהיה לו עזות גדול מאד לעמוד כנגד עזותם הרע, וכן אי אפשר להנצל מכל המונעים והחולקים והמתנגדים ולהתקרב אל האמת רק על ידי עזות דקדושה!

על ידי התגלות הרצון, היינו שנתגלה שהכל מתנהג ברצונו יתברך, ואין שום חיוב הטבע, על ידי זה נעשה יראה, כי אז יודעים שיש שכר ועונש, ושייך להתיירא מפניו יתברך. אבל כשנופלים לכפירה, כאילו הכל מתנהג על פי הטבע, אין שייך יראה כלל!

יש חכמי הטבע שרוצים להראות על פי חכמתם המוטעת שהכל על פי חיוב הטבע, וכאילו אין שום רצון חס ושלום, ואפילו האותות נוראות שעשה עמנו ה' יתברך משימים הכל בתוך דרך הטבע. והחכמים הללו הם בחינת חיות רעות, והם דורסים וטורפים רבים מבני עמנו שטועים גם כן אחריהם וסוברים כמותם כאילו הכל על פי חיוב הטבע חס ושלום, ואלו הנפשות הם כצפרים האחוזות בפח. על כן כל מי שחס על נפשו צריך לברוח ולמלט נפשו מדרכיהם ודעותיהם הנבוכות, שלא תהיה נפשו נטרפת ונדרסת חס ושלום על ידם, כי אין רעה גדולה מזו!

הצדיק האמת שהוא חכם גדול שבקדושה, שיכול לקשר כל הרצונות שבעולם לשורש הרצון, הוא מתגבר ומכניע וסותר הדעות הרעות והכפירות של חכמי הטבע, שהם בחינת שמד ממש, ומאיר אמונת הרצון בעולם לידע שהכל מתנהג ברצונו יתברך בלי חיוב הטבע כלל!

עכשיו, כל זמן שעדיין נסתר ונעלם אור הצדיק האמת, צריכים להתנהג כנגד חכמי הטבע בגנבה, לגנוב הנפשות שנלכדו אצלם ברשת טעותם, להטות דעתם אל האמת. כי עכשיו אי אפשר לצאת כנגדם ביד רמה, כי עדיין לא נכנע מצח הנחש בשרשו, אבל כשיתגלה אור הצדיק אז יהיה נכנע מצח הנחש לגמרי ויתגלה שורש הרצון, כי יתגלה אמונת הרצון לעין כל, ואז יתקיים "והיתה לה' המלוכה", כי יקבלו כולם את עול מלכותו באהבה, כי יתגלה לכל באי עולם שהכל ברצונו יתברך לבד, כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו!

אפילו כשהאדם נפל מאד ונתרחק מה' יתברך כמו שנתרחק, ואפילו אם עבר על כל התורה כולה אלפים פעמים רחמנא לצלן, אף על פי כן אין שום יאוש בעולם כלל וצריך להתחיל בכל פעם מחדש להתחזק לשוב לה' יתברך, כי זהו עיקר גדולתו יתברך, כשהרחוקים מאד מתקרבים אליו ומודים בו יתברך ומתחזקים באמונה, ועיקר בריאת שמים וארץ היה רק בשביל זה שיתחיל האדם בכל פעם מראשית כאילו נולד היום, וכאילו היום הוא ראשית התחלתו, שזה בחינת "בראשית ברא אלקים וכו'", "בראשית" דייקא, בשביל ראשית הנ"ל.

כל מה שנתעורר האדם לפעמים בימי חייו באיזה הרהורי תשובה מעט דמעט כחוט השערה אינו נאבד לעולם, וסוף כל סוף יהיה לו תיקון על ידי זה בכח הצדיק המנהיג הרחמן שמצדיק את כל ישראל, ומסתכל רק על הטוב שיש בכל אחד מישראל, ומלקט ומוצא כל הנקודות הטובות שיש בכל אחד אפילו כחוט השערה, ועושה מהם כלים וצנורות נפלאים להמשיך השגות אלקות על ידם לכל אחד, אפילו להנפולים והירודים מאד, להאיר גם בהם כי עדין ה' אתם ואצלם וקרוב להם, שזה עיקר תקותם ותיקונים.

המעתיק והמסדר, מהתפלל תמיד בעד שלומו וטובתו הנצחי, ומתגעגע וכמה להתראות בשמחה ואהבת אמת.
ישראל דב אודעסר
בן עטר 28
תל-אביב
(אב"י הנחל השלם מכתב לד')
רבי נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה