אב"י הנחל - מכתב לב'

ב"ה, ערב חנוכה תש"כ
נפשי, יקירי וחביבי, מר ז. שזר, ששם את ליבו לשזר עצמו אל האמת האמתית הפודה מכל צרות, אשר כל העולם צריכים מאד מאד לקבלו, שלום וכל טוב.

זה שאנו מדליקין נר חנוכה כל אחד בביתו למטה מעשרה טפחים, כי הצדיק הגדול ממשיך תקונים נפלאים כאלה, עד שמאיר בחינת השגת אלוקות על ידי צמצומים גם למטה בדיוטא התחתונה מאד, שהוא בחינת למטה מעשרה טפחים, שמעולם  לא ירדה השכינה לשם, כי בגודל כוחו יכול להאיר אפילו בהרחוקים והגרועים מאד, אם רוצים לקבל, בבחינת: "כי אשב בחושך, ה' אור לי", עיקר מצות נר חנוכה הוא להדליק ולהאיר אור האמת בעולם, שיזכו הכל לידע היכן הצדיק האמתי, שהוא ראש מובחר האמת שבין הצדיקים. עיקר הנס של חנוכה, שנכנע מלכות הרשעה שהוא בחינת שקר, בחינת עבד, זוהמת הנחש, ונתגבר ונתעלה מלכות דקדושה של ישראל, שהם בחינת בן המלך, בחינת אמת. צריך לכוון בהדלקת נר חנוכה, שנזכה על ידי זה להמשיך הארת האמת, ונזכה להתקרב לנקודת האמת תמיד!

כשכבר הימים באים, והגיע האדם לעת זקנותו וקיצו, ומתחיל היום לערוב, וכשרואה שעברו רוב שנותיו, ורוצה להתחיל לרחם על עצמו להרהר בתשובה ולהתקרב לה' יתברך באמת, אזי על פי רוב מתגבר הבעל דבר ומתפשט מאד למונעו מדרך החיים, ואינו רוצה להניחו לצאת מתאוותיו ורשתיו אשר נלכד בהם, ואזי עיקר הנסיון של האדם. אז צריך להסתכל בעצמו מאד על אחריתו וסופו, ולהתגבר ביותר ויותר לקשר עצמו היטב לצדיק האמת שהוא בחינת משה משיח שמחזק אותנו בהתחזקות גדול מאד בלי שיעור וערך ומספר, להתחזק להתחיל בעל פעם מחדש להתקרב לה' יתברך כאילו היום נולד, ולבלי לפול משום דבר שבעולם. והעיקר שצריך להתגבר כנגד בחינת המוחין דקטנות שהם מתגברים מאד על האדם ורוצין להפילו בדעתו כאילו אין לו עוד תקוה חס ושלום. רק ידע ויאמין בדברי הצדיק האמת שצעק בקול גדול וחזק כי אין שום יאוש בעולם כלל, כי לגדולתו אין חקר, ובגודל רחמיו יתברך יכול להפוך הכל לגמרי, מרע לטוב, ומעוונות לזכויות!

המעתיק והמסדר, הזוכרו תמיד בלי שום הפסק. הכוסף ומתגעגע להתראות באהבה ושמחה, בלב אמת, דורש שלומו ומעתיר בעד שלומו וישועתו והצלחתו לנצח.

ישראל דב אודעסר
בית זלמן אודעסר
טבריא
(אב"י הנחל השלם מכתב לב')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה