אב"י הנחל - מכתב כה'

ב"ה, עש"ק מ"ג לעומר תשי"ט. טבריא

יקירי, מר ז.שזר, המבין דבר מתוך דבר וחותר חתירות למצוא את הצדיק שכל תקוותו ותיקונו על ידו, אלמלא לא בא לעולם אלא בשביל זה די. שלום רב.

צריך לשים לב להבין מתוך דיבורנו דבר מתוך דבר, לקבל מהם רמזים בענין ההתקשרות להצדיק, שבכוחו הגדול יכול גם הרחוק והירוד בירידה  עמוקה בלי קץ להתקרב להשם יתברך. אם אמנם מעשינו אינם עולים יפה, ועשינו מה שעשינו, וקילקלנו מה שקילקלנו, ונתרחקנו כמו שנתרחקנו, ובאנו למה שבאנו, עד שהחרבנו את בית החכמה ושרפנו את היכלי השכל והגלינו את דעתנו למקום שהגלינו, אבל השם יתברך עושה את שלו, וחסדי ה' לא תמו ולא כלו רחמיו, כי לא דבר ריק הוא מה שסיבב ה' יתברך עימנו כמה וכמה סיבות ותחבולות שזכינו לידע שיש בעולם רבי אמת כזה וכו' המקיים את כל העולם כולו עד הסוף כפי הדור וכפי האדם והמקום והזמן, ומעלה גם את הירודים מאד מאד מתכלית תכלית הירידה עד תכלית העליה למעלה למעלה.

אילו כל הימים דיו וכל אגמים קולמוסים ובני אדם לבלרים ולשונות מקלסים, אין מספיקים להודות ולהלל ולספר על אחת מאלף אלפי אלפים ורבי רבבות, רבבות רבבות נפלאות נוראות וניסים וחסדים כאלו שלא נשמעו מעולם, אשר המשיך בכוחו הגדול לרחם את אשר אינם ראויים לרחם ולחון את שאינם הגונים לחון כמונו היום בדור עני כזה. אשריינו שזכינו להנצל בניסים ונפלאים מלהיות מתנגד וחולק על הצדיק האמת שכל תיקון נפשות ישראל על ידו וכל עיקר הגאולה תלוי בו. הוא חיינו, הוא תקוותנו. אוי להם להחולקים עליו עליהם נאמר "ומקולליו יכרתו", כי הם נכרתים משרשם ויורדים חיים שאולה ואינם יכולים להגביה עצמם למעלה. והצדיק האמת הוא בעל חסד ורחמים כזה עד שסוף כל סוף יעלה ויתקן גם אותם הנפשות של החולקים עליו גם כן, רק שצריכין לסבול מרירות גדול וצער גדול וקשה ומר ימים ושנים הרבה עד שסוף כל סוף אחר המרירות דמרירות שסבלו חרפות ובושות בלי שיעור וערך, יצטרכו עוד להתבייש הרבה ולבוא לפני הצדיק בחינת משה ולקבל תיקון. עיקר התיקון כשאוחז עצמו בהצדיק שיוכל להעלות גם הנפשות הנפולות מעמקי עמקי התהום תחתיות, מתכלית תכלית הריחוק למעלה למעלה עד למעלה מהמקום, ולגלות מלכותו יתברך בכל העולם שעל ידי זה תבוא הגאולה.

כשרוצה להתקרב להצדיק האמת שבזה תלוי הכל אזי בוודאי מתגברים המניעות ביותר ומתפשטים ומשתטחים לפניו מאד מאד מכל הצדדים למנעו מזה העסק דקדושה, על כן ידע האדם שאין שום מניעה בעולם שלא יוכל לשברה אם ירצה באמת כי המניעות הם רק בשביל התגברות החשק, כי על ידי המניעה מתגבר החשק. כי כן דרך האדם שכל מה שמונעים אותו מאיזה דבר - הוא חושק ביותר לעשותו, וכשיהיה לו חשק ורצון חזק וכיסופין גדולים כראוי לזה העסק שצריך לעשות, בוודאי יזכה לגמרו ולהוציאו מכוח אל הפועל.

מי שהוא הולך בגשמיות כל ימיו, ואחר-כך נתלהב ורוצה להתקרב להצדיק, שיוליכהו בדרכי השם יתברך, אזי מידת הדין מקטרגת עליו ואין מניח אותו ומזמין לו מניעה, והכסיל כשרואה המניעות, חוזר לאחוריו. אבל מי שהוא בר דעת, הוא מקרב את עצמו אז דייקא, כי באמת השם יתברך בעצמו נסתר בהמניעה הזאת. אין השם יתברך שולח על שום אדם מניעות רק כפי כוחו ויכולתו שיוכל לעמוד בהן, אם ירצה להתגבר עליהן כראוי, על כן באמת אין שום מניעה כלל, כי כל המניעות הן רק באחיזת עיניים. והעיקר הוא לב חזק ואמיץ, ואז אין לו שום מניעה מלהתקרב אל האמת, כי הכל בטל ומבוטל למי שמחזק ומאמץ את לבבו בהשם יתברך!

בני אדם יש להם כח למנוע ולהסית את האדם, לרחקו מהשם יתברך ומהצדיק האמיתי, יותר מן היצר הרע. על כן מי שרוצה באמת להתקרב אל האמת, צריך שיהיה לו התחזקות גדול כנגד המסיתים והמונעים, לעמוד בעזות גדול נגד עזותם הרע, ויהיה מצחו חזק לעומת מצחם, ואל יתבייש מפני המלעיגים.

מי שרוצה לבחור בחיים ולהתקרב לצדיק האמת, אי אפשר לו להתקרב כי אם על ידי שיחשוב שאין בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם ולא יסתכל על שום אדם המונעו כגון אביו ואימו ואישתו ובניו, או המניעות שיש לו משאר בני העולם המלעיגים ומסיתים ומונעים מן דרך האמת, וצריך שלא יחוש ולא יסתכל עליהם כלל, רק יהיה בבחינת "אחד היה אברהם", כאילו הוא יחיד בעולם.

הצדיק האמת ואנשיו הכשרים הם נטורי קרתא האמיתיים המגלים כבודו יתברך בכל העולם, ועל ידי זה זוכים כל הנופלים למקומות המטונפים הרחוקים מכבודו יתברך לעלות בתכלית העליה ולמצוא שם השם יתברך על ידי הבקשה והחיפוש לבד, כשדורש ומבקש ומחפש את כבודו יתברך. ודייקא על ידי התגברות תוקף ההעלמה כל כך, על ידי זה נתרומם ונתעלה אחר כך כבודו יתברך ביותר, ולסוף נתהפך הכל לטובה ונתתקן העולם בשלמות!

מחמת טרדת ערב שבת קודש, ההכרח לסיים. אוהבו הקשור בליבו בכל יום תמיד, המעתיר לשלומו וטובתו באמת. דרישת שלום לביתו העדינה ולכל הנלווים אליו, שלום רב.

המעתיק והמסדר ישראל דב אודעסר
בית זלמן אודעסר
טבריא
(אב"י הנחל השלם מכתב כה')

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה