אב"י הנחל - מכתב כג'

ב"ה, ו' אייר תשי"ט, טבריא.
נאמן ליבי, מר ז.שזר, הדגול בנשמה גבוהה ויקרה, שנשאו ליבו לחתור ולמצוא המים עמוקים שמהם גדלה האמונה לכל דור, אשרי חלקו. שלום וישע רב.

עלינו לעשות פורים גדול בשמחה רבה בכל יום ויום על הניסים והנפלאות הנוראות פלאי פלאות אשר הפליא ה' חסדו עימנו בדורות הללו שזכינו להיות בחלקו של הצדיק אור החדש חידוש שבחידושים פלא נורא ונשגב וכו', שהוא המנהיג האמיתי היחידי שבדורנו, הצופה ומביט עד סוף כל הדורות להעלותם משמד לרצון ולתקנם בתכלית התיקון. הממשיך אמת כזה בעולם שהוא שורש תכלית האמת לאמיתו שאי אפשר לקלקלו בשום אופן, שעל ידו עיקר ביטול השקר בשרשו לגמרי עד קצה אחרון!

עיקר אריכת מרירת הגלות של עכשיו מחמת ריבוי המחלוקת שבין ישראל עד שאין יודעים היכן הוא הצדיק האמת שיכול לשמח את ישראל מתוך מרירת הגלות, להאיר בהם התנוצצות אלקותו יתברך שזה עיקר השמחה. הצדיק האמת שהוא בחיר שבצדיקים מגלה ומאיר בלב האדם עצות עמוקות מאד מאד, עצות קדושות אמיתיות לתוך תוקף החושך הגדול המתגבר ומשתטח על האדם בכל פעם להחשיך הכל חס ושלום. לזכות להכיר את הבורא יתברך על ידם על ידי האמונה הקדושה שנמשך על ידם. הצדיק הגדול שהוא בחינת משה, הוא ממשיך תורה ממקום עליון נורא ונשגב כזה בשכל נפלאה כזה, עד שיש כוח בתורתו להשיב ולהחיות כל הנפשות שיעסקו בתורתו לעולם ועד!

הסטרא אחרא והבעל דבר מקים בעולם מנהיגי הדור של שקר שמתפארים בגדולות ונפלאות ומטעים את העולם כאילו אין שום דבר נמנע מהם והכל בידם, כדי שיפלו על ידם למכמורת היצר הרע. אלו השקרנים נקראים נביאי השקר!

כשיהיה נדחה השקר, ויתגבר ויתגלה האמת בעולם ויזכו כולם לידע מהרבי האמת שיתפרסם ויתגלה, על ידי זה הכל יחזרו לה' יתברך ואפילו אומות העולם, ויהיה שפה אחת לעבדו שכם אחד!

כשאדם נתרחק מה' יתברך מאד, ויש שנפילתו גדולה מאד מאד וירד לעמקי עמקי תהום תחתיות עד שנדמה לו שאי אפשר לו עוד להתקרב לה' יתברך מחמת שנתרחק ממנו מאד על ידי מעשים רעים וכו', אף על פי כן כשהוא מחזק את עצמו עדיין ודורש ושואל ומחפש ומבקש עצה ותחבולה לשוב אליו יתברך, אזי זוכה שתהיה הירידה תכלית העליה. והעיקר כפי התקרבותו לצדיק האמת העוסק להעלות כל הנופלים והרחוקים מהתורה מאד ממקומם שהם, להארת הרצון העליון בכוח תורתו ועצותיו ורמזיו הקדושים העמוקים ונשגבים מאד מאד עד אין סוף ותכלית שאינו נפסק לעולם.

זה כלל גדול, שכל התיקונים שבעולם נעשין רק על ידי הצדיק הגדול בחינת משיח, וכל אחד ואחד כפי מה שמתגבר להתקרב לזה הצדיק ולהטות אזנו וליבו לדבריו היטב ולהאמין בו, כמו כן יוצא בכל פעם מכל המקומות הרעים שבעולם שנדח לשם, ויעלה אותו ויתקנו.

ה' יתברך חושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח. וכשרואה שהאדם נופל למקום נמוך ורחוק מהתורה ביותר, בתכלית השפלות והפחיתות, והסטרא-אחרא והטומאה מתפשטין עליו מאד ומסבבין אותו מכל צד ורוצין לבלעו לגמרי, חס ושלום, חס ושלום, אזי דווקא השם יתברך מרחם עליו ומזמין לו שם רמזים לפי אותו המקום, ומזמין לו איזו זכות שיכול לזכות בזה המקום הרחוק דייקא, וזהו הניסיון והבחירה שלו. ואם יזכה לזכור שם בה' יתברך ולעשות שם מה שמרמז לו השם יתברך בכל מקום שהוא, בקל יוכל לשוב להשם יתברך.

הצדיק הגדול במעלה מאד, שזיכך עצמו מכל וכל, הוא אינו מת כלל, כי גם לאחר הסתלקותו הוא עוסק בתיקון נפשות ישראל יותר מבחייו, מחמת שאז עולה בכל פעם למדרגות גבוהות ונפלאות ונשגבות כל-כך, עד שיכול לתקן הכל, כי עיקר התיקון צריכין לקבל ממקום הגבוה ביותר, וכל אחד כל מה שקילקל יותר ויותר, חס ושלום, הוא צריך לקבל התיקון מבחינה הגבוה ורחוקה עוד יותר. עד שיש שפגמו כל כך בפרט עתה בדורות הללו, שאי אפשר להם להתקן רק על ידי הצדיק הגדול במעלה יותר, וכל מה שהוא חולה ביותר - הוא צריך רבי גדול ביותר, כי צריכין לזה רבי גדול וחכם בחכמה אמיתית במעלה מופלגת ועצומה מאד מאד שידע איך להמשיך תיקונו מבחינה גבוה ורחוקה מאד באופן שיוכל לתקן מקולקל כמותו. וזה בחינת "מרחוק ה' נראה לי", מרחוק דייקא, "ממרחק תביא לחמה", שעיקר התיקון צריכין לקבל ממרחק, מבחינה הגבוה ורחוקה ממנו מאד. אבל העיקר, שצריכין לשבר מניעות הרבה קודם שזוכין לזה להתקרב לזה הצדיק, כי המניעות רבים ועצומים מאד בלי שיעור, בפרט מניעת המוח שיש, שאינם מאמינים בעצמם שיוכלו לקבל תיקון, לפי עוצם ריבוי קילקולם בכל פעם בלי שיעור ימים ושנים הרבה. ואף על פי שתולין הקלקלה בעצמם, גם זה הוא בחינת מניעת המוח, שאינם מאמינים בגדולת חסדי השם יתברך, אשר לא תמנו ולא כלו לעולם, ובגדולת הצדיק האמיתי שיש לו כוח לתקן הכל בכל פעם יהיה איך שיהיה בפרט אחר הסתלקותו שעולה בכל פעם למדרגות עצומות כל כך וממשיך חסדים נפלאים חדשים בכל פעם, עד שכל מי שחפץ לקבלם יכול לזכות על ידו ולהתתקן אף אם הוא כמו שהוא אפילו אם קלקל כמו שקלקל, חס ושלום.

עיקר הארת כבודו יתברך בעולם הוא רק על ידי הצדיק, המצדיק את הרבים ומשתדל לקרב את הרחוקים ולהחזירם להשם יתברך, שזה עיקר כבודו יתברך, ונתעלה ונתגדל כבודו בעולם. על כן צריך כל אדם להשתדל מאד לקרב הרחוקים לה' יתברך. גם אין לאדם לומר: איך אני יכול להתקרב להשם יתברך, ואני רחוק כל-כך על ידי ריבוי מעשי הרעים. כי אדרבא, כל מה שהוא רחוק ביותר, יתגדל על ידו כבוד השם יתברך ביותר כשישתדל לשוב ולהתקרב אליו יתברך, כי זה עיקר כבודו יתברך.

המעתיק והמסדר, המתפלל תמיד בכל יום בעד שלומו וטובתו בכל לב, במסירות נפש. דורש שלומו ושלום הנילווים אליו.
ישראל דב אודעסר - טבריא (אב"י הנחל השלם כג')
רבי נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה