אב"י הנחל - מכתב כ'

ב"ה, כ"ז אדר ב' תשי"ט

ליבי ליבי נהורא דעיני, מר ז. שזר, המתוק ונעים, המתגעגע ומתאווה לגור באוהל האמת שנמצא בהר של זהב ומבצר של מרגלית, אשרי חלקו. שלום רב לו ולביתו ולכל הנלווים אליו לאורך ימים אמיתיים ונצחיים, אמן.

רבנו הנורא ז"ל אמר פעם לרבי נתן ז"ל: "איך האב אייך אריין גינארט אין זאק אריין"(אני תפסתי אתכם בשק שלי), ענה רבי נתן ואמר: "פאר בונד מיך גוט" (קשור אותי היטב)!

הרציגער ברודער גיואהלד, וואס שוייגען מיר. אז מיר האבין אזעלכעס זוכה גיוועהן (אהה אחי לבבי, מה אנו שותקים כשזכינו לדבר כזה), שבאנו לזה העולם בזה הזמן שמאיר אור האורות צח הצחצחות כזה, חידוש שבחידושים נורא כזה שעדיין לא היה מימות עולם, והוא כמוס ונעלם ונסתר מאד מכל העולמות, ואנחנו זכינו בנפלאות חסדי ה' בעת הזאת בימינו בימינו אלה בעצם קצף החושך ותוהו ובוהו נמצא כבר סוד חידוש חדש כזה המחייה ומקיים כל הנפשות שבעולם אפילו הגרועים ביותר שאין גריעות מהם - בכל דיבור ודיבור, ומגלה ומודיע לכל אחד בכל מקום שהוא, בכל מקום שהוא, בכל עת ורגע, כי ה' איתו ועימו וקרוב אליו מאד מאד. אשריינו מה טוב חלקנו וכו' שאנו יודעים מאוצרות נשגבות כאלה. הקיצו ורננו שוכני עפר, מה נאמר, מה נדבר, מה נשיב לשם כל תגמולוהי עלינו שהחיה אותנו - חולים וחלושים בחולי הנפש כמונו בדורות הללו, במטעמים קדושים כאלו, בשבעה משיבי טעם שיכולים להחיות ולהשיב בהם כל הנפשות שבעולם. ואם נכפול ונאמר אשריינו וכו' אלפים ורבי רבבות פעמים על זה - לא יספיק. בעל החסד ישביענו מרוב טובו הצפון וכו' ונרננה ונשמחה כל ימינו!

הצדיק האמת הוא מטה כלפי חסד תמיד ומוצא טוב בכל אחד מישראל, כי יודע ללקוט כל מיני שערות טובות שנמצא בכל אחד מישראל כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, ועל ידי זה הוא עוסק ברפואות כל אחד ואפילו אם הוא חולה גדול מאד מאד בחלי הנפש, כי הוא מוצא בו גם כן נקודות טובות בחינת שערות, דהיינו מה שמנתק עצמו מרע לטוב כשערה, ועל ידי זה ממשיך גם עליו שכליות וצמצומים עד שמכניס בו גם כן השגות אלוקות, שזהו עיקר גדולת הצדיק, כשיכול לרפאות גם החולה הגדול ביותר, כי כל מה שהחולה גדול ביותר - צריך רופא גדול ביותר. וזאת הנקודה טובה כחוט השערה שיש בכל אחד הוא בחינת צינור וכלי שהצדיק ממשיך על ידו גם עליו השגות אלוקות.

עיקר האהבה ואחדות על ידי השערות הנ"ל, על ידי שאין מסתכלין על הרע שבחברו רק משתדלין בכל כוחו למצוא בו איזה טובה. אפילו אם נדמה לו שרעתו רבה מאד, אף על פי כן יחפש וימצא בו שערות טובות על כל פנים.

עיקר יגיעת הצדיק האמת הוא להמשיך השגות אלוקות בתלמידיו בדרכים נפלאים, עד שיוכלו להאיר בתלמידיהם , ובתלמידי תלמידיהם לדורות עולם, עד שכולם ידעו את ה', ועל ידי זה יכולין להחיות את כל העולם כולו, וכל אחד יכול הבין ולהשכיל עצות ודרכים להתקרב לה' יתברך עד שיזכה להשגות אלוקות.

עיקר התרחקות ישראל מאביהם שבשמים, ועיקר כלל כל הפגמים ואריכת הגלות, הכל על ידי ההעלמה הגדולה שנתעלם אור הצדיק האמת שהוא הפאר והיופי והחן וההידור של ישראל והוא הראש בית. ועל ידי המחלוקת והקטגוריא נעלם אור הגדול והקדוש הזה מאיתנו, ואזי מתגבר בחינת הראש כל חוצות רב דקליפה, כמו שכתוב "תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות", ועל ידי זה נתעלם שם ה' ונסתלקו המאורי אור וגברו המאורי אש!

עיקר אריכת הגלות הוא מה שמתגבר השקר מאד כמעט בלי גבול חס ושלום, כי הסטרא אחרא שהוא השקר התפשט לאורך ולרוחב, וכל מה שמגלין איזה אמת בעולם להתקרב על ידו לה' יתברך, השקר מתנכל בתחבולותיו תכף לבלבלו ולהסתירו ולהפכו אל ההפך ממש!

עיקר הרחמנות שצריכים לרחם על ישראל הוא להכניס בהם אמת, ולהוציאם על ידי זה מעוונות ולקרבם לה' יתברך.

כשהחושך מסבב מאד את האדם ומקיפו מכל צד, והוא פונה עצמו רק אל האמת, ועל ידי זה ה' יתברך מפנה החושך ממנו ומאיר לו. ואם האמת מושלך ארצה עתה ואסור לגלות בפומבי, אף על פי כן האמת הוא כן, ושפת אמת תיכון לעד!

כל אחד כפי מה שיודע בנפשו גודל פחיתותו וגודל ריחוקו שנתרחק מאד מה' יתברך, כמו כן הוא צריך דייקא להתקרב להרבי והמנהיג אמת הגדול במעלה מאד מאד, כי כל מה שהוא קטן ביותר, הוא צריך רבי אמיתי גדול ביותר.

כל מה שהצדיק קדוש ביותר וגבוה מאד מאד, כמו כן הוא יכול להוריד את עצמו מאד מאד להגביה אפילו התחתונים, המונחים בשפל המדרגה ביותר. וזה עיקר שלמות מעלתו הגבוה.

יש צדיק גדול ונורא וחידוש נפלא ונורא כזה שהוא יכול להוציא כל העשרה מיני חיצים שבהם כלולים כל מיני חטאים ועוונות ופשעים וכל מיני פגם הברית שבעולם רחמנא ליצלן, הכל כאשר לכל הוא יכול לחזור ולהמשיך ולהוציא ולתקן הכל, ורק הוא יודע לרפאות את הבת מלכה בשלמות. "חזק ואמץ", ראוי לילך ולרחוש על ידיים ורגליים להתאחז בכנפיו, למען תהיה תקוה לאחריתנו והיתה לשלל נפשנו.

 (אב"י הנחל השלם מכתב כ')
רבי נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה