אב"י הנחל - מכתב יט'

ב"ה, ח"י תשי"ט, טבריא

נפשי ולבבי הקשור ודבוק בעומק ליבי ומוחי בקשר אמיץ וחזק בל ינתק לנצח, מר זלמן שזר, הטוב, הכוסף, ומתגעגע לאמת האמיתי. שלום וישע רב.

אשרי האיש שמקשר עצמו לצדיק האמת ואינו הולך בעצת רשעים המרחיקים ממנו. העיקר הוא התקשרות להצדיק שעליו עומד כל העולם ומלואו, כי הוא הגשר דקדושה שעל ידו עוברים בתוך כל המים השוטפים וניצול מכולם, וזהו בחינת קריעת ים סוף שהלכו ביבשה בתוך הים.

כל עובדה ותנועה קלה שהאדם מתגבר לעשות בשביל התקרבות להצדיק הוא יקר מאד בעיני ה' יתברך ותכף הוא מנצח הרבה נצחון אמיתי ונצחי שישאר קיים לנצח.

כל אחד כפי מה שיודע בנפשו גודל פחיתותו וגודל ריחוקו שנתרחק מאד מה' יתברך, כמו כן הוא צריך דייקא להתקרב להרבי האמת הגדול במעלה מאד מאד, כי כל מה שהוא קטן ביותר הוא צריך רבי אמיתי גדול ביותר.

לפעמים יכול האדם ליפול חס ושלום על ידי האמת דייקא, כי יודע בנפשו שבאמת קלקל ופגם הרבה וגם עתה הוא כמו שהוא, ועל כן מסיתו הבעל דבר לדחותו לגמרי חס ושלום על ידי האמת שלו, והרבה יצאו מעולמם לגמרי על ידי האמת הזה. אבל כבר גילה לנו הצדיק האמת שהאמת לאמיתו אינו כן, כי צריך כל אדם להתחזק עצמו בה' יתברך תמיד, ואפילו בשאול תחתיות חס ושלום ידע ויאמין שהוא סמוך עדיין לה' יתברך ואין שום יאוש בעולם, ויכולין לשוב גם משם ולהתקרב לה' יתברך באמת. כי בוודאי צריכין לשמור את עצמו מן החטא ואפילו מפגם כל שהוא, אבל אף על פי כן אם כבר נכשל, אפילו אם נכשל כמו שנכשל אפילו אלפים ורבבות פעמים חס ושלום, אף על פי כן בכל עת ורגע חסדי ה' לא תמנו ויכולין לקרב עצמו לה' יתברך בכל עת ומכל מקום שהוא כי לגדולתו יתברך אין חקר, ועל ידי התקרבות להצדיק יכול להתהפך הכל לטובה ועוונות נתהפכין לזכויות וזה עיקר האמת לאמיתו.

הוכרחתי לסיים כי כמעט אינני בדעתי מגודל ההרפתקאות והתלאות דעדו עלי, לא עליך. הזוכרו היטב ומזכירו תמיד לפני ה' יתברך ומתפלל בעד שלומו והצלחתו הנצחי בזה ובבא, ושלום רעייתו הכבודה והעדינה ואחותו הכשרה וזכת הלב שיחיו לאורך ימים ושנים טובים אמיתיים ואקרא לשלום הנלוים אליו.

המעתיק ישראל דב אודעסר

כל מה שהאדם חותר ומתייגע למצוא דרך לשוב לה' יתברך, אף על פי שאינו עולה בידו, אין שום יגיעה נאבדת, והעיקר הוא התקרבות לצדיק האמת ולתלמידיו, ועל ידי זה אין שום קלקול ופגם שלא יוכל להתקן, רק העיקר שלא יתרחק מהצדיק לעולם חס ושלום בכל מה שיעבור עליו.

(אב"י הנחל השלם יט')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה