אב"י הנחל - מכתב יז'

ב"ה, חצות ליל שישי כ"ו תשרי תשי"ט
לידיד ליבי, התאב וכמה לחזות במחזות הצחצחות הצפונות וגנוזות, מר ז.שזר, ירומם ה' קרן ישעו, ויפקח עיני שכלו להבחין ולראות האמת עין בעין.

בימינו בא שודד בגבולנו, והוא ראש לכל צוררינו. שם מצור ברזל עלינו, טמן מוקשים בדרכנו, פרש רשתות לרגלינו, עיניו לטש ושיניו חרק עלינו להתגולל ולהתנפל עלינו לכלותנו ולהשמידנו, ובכל יום ויום מתחדש ומתגבר עלינו, כוס תרעליו להשקותנו, ואין ביכולת כלל לעמוד כנגדו. לכך הפליא ה' לעשות עימנו והקדים רפואה למכה, והוריד לנו הצדיק האמיתי, ראש ומובחר מכל בחירי צדיקיא, שהוא הרבי ומנהיג היחידי שבדורנו ושל כל דורות הבאים, להשקות כל הארץ חכמה ודעה את ה', בנהרי ונחלי חכמתו ותיקוניו ועצותיו העמוקות לטהר טמאים, להרחיץ צואים, להלבין כתמים, לזכות אשמים, לכפר זדונים, לקרב רחוקים, לקבץ נדחים ואובדים, להוציא ממסגר אסורים, לשמח לב נדכאים ונדוים!

אשרי הזוכה להנצל מן הטועים והתועים בחושך ואפילה, לבל יראו ויביטו באור הצדיק האמיתי, שהוא שורש כלל כל הצדיקים שבכל הדורות, והוא יגמור בשלמות כל התיקונים שהתחילו הצדיקים שבכל הדורות, כי גם הצדיקים הגדולים עדיין לא גמרו ענין זה בשלמות ורק הוא יגמור כל התיקונים ויתקן כל העולם בתכלית השלמות, ובגודל כוחו יכניע ויבטל כל המינות ואפיקורסות מן העולם, וימשיך אמונה גדולה בעולם, וישובו כל באי עולם לה' יתברך ויקיימו כולם את התורה ויאיר לכל אחד התגלות אלקותו בהתגלות נפלא מאד, אשר עדיין לא נשמע ולא נראה כזאת מימות עולם.

יש נפשות נפולות מאד מאד שנפלו כמו שנפלו לתהום תחתיות עד אין קץ, עד שנאחז בהם הרע כל כך עד שאי אפשר להם בשום אופן לשוב לה' יתברך, ואי אפשר שיהיה להם שום תיקון בעולם כי אם על ידי נשמת הצדיק האמת שיש בכוחו הגדול לתקן הכל אפילו בכל המקומות ובכל העניינים העוברים עליו, להחיותו ולעוררו ולהקיצו ולהקימו מכל מקום שהוא, ואז השמחה גדולה מאד, כי אין שמחה לפניו יתברך כמו בעת שמחזירין אליו את הרחוקים מאד, כמו שמחזירין להמלך את בנו שגרשו מעל פניו בעוונותיו, ועל ידי זה שנתרחק קלקל בכל פעם ביותר מחמת שנפל בדעתו על ידי שרואה גודל ריחוקו מהמלך עד שטעה ונדמה בדעתו שהמלך הרחיקו לעולם ולא היה מצפה שישוב עוד אל המלך. ובאמת יש להמלך צער גדול בכל עת וזוכר את בנו הרחוק בכל עת. וכשנמצא אחד שמרחם על המלך ועל בנו והולך אל המקום המזוהם שנפל לשם ומרמז לו רמזים ומתנהג עימו בחכמה נפלאה פלא והפלא עד שמכניס בו הרהורי תשובה ומחזירו אל המלך, כמה שמחה ותענוג גורם אל המלך עד אין שיעור, כי זה עיקר שמחתו וגדולתו ותענוגיו ושעשועיו של המלך יתברך, כשמחזירין אליו הרחוקים מאד ועולין ונתקנין מחרפת עוונותיהם העצומים, איך שהוא, איך שהוא, אפילו אם עברו מה שעברו חס ושלום!

כשמתגבר תוקף זוהמת הנחש, חס ושלום, שהוא מקומות המטונפים ונתרחק מאד מקדושת יהדותו, והוא נע ונד ומטולטל ודוחין אותו מקדושתו מדחי אל דחי, עד שרוצה להפילו לגמרי מנקודת יהדותו חס ושלום ואזי מתעוררת קדושת נפש האדם. ואז דייקא, אם הוא חזק ואמיץ ומתחיל לבקש ולדרוש ולחפש ולחתור בכל עת ולהתגעגע ולכסוף למצוא אותו יתברך, אזי אף על פי שעדיין עוברים ימים ושנים הרבה ואינו זוכה למצאו יתברך ולהתקרב אליו, אף על פי כן ידע ויאמין כי בכל עת ועת, על ידי כל בקשה ובקשה ועל ידי כל דרישה ודרישה שדורש ומבקש ומחפש למצוא כבוד קדושתו יתברך, ועל ידי כל הבטה וגעגוע שמביט ותולה עיניו לרחמיו יתברך, ועל ידי כל תנועה ותנועה שפונה להקדושה על ידי כל זה זוכה בכל פעם לשבור חומות ברזל ודלתות נחושת שאף על פי שאחר כך מתגברין עליו בכל פעם יותר, רחמנא ליצלן, אף על פי כן אין יגיעו לריק, חס ושלום, ואין שום תנועה שפונה להקדושה נאבדת, חס ושלום, כי צריכים לעבור עליו עידן ועידנים הרבה וכמה ימים ונהרות ותהומות ומימות מחולפים צריכין לעבור עליו, ובכמה מדברות המלאים נחשים ועקרבים גדולים ונוראים צריך לעבור בהם עד שזוכה להכנס לשערי הקדושה באמת. ואם הוא חזק וגיבור כארי לבקש ולחפש יותר אף אם יעבור עליו מה ובוודאי סוף כל סוף יזכה למצוא אותו יתברך עד שיזכה לעלות בתכלית העליה.וכל זה הכח לחפש ולבקש אותו יתברך אפילו בתכלית הירידה, בתכלית גלות הנפש, עד שנתרחקנו מכבודו יתברך מאד, כל זה בכוח וזכות תורתו של הצדיק האמיתי שגילה סתרי תורה ששם כל רזין וסתימין דאוריתא שהם בחינת "איה". כי לולא זכות הצדיקי אמת לא היה לנו כח אפילו לחפש ולבקש כלל וחס שלום היו נטבעין חס ושלום ולא היה תקומה חס ושלום להנופלים והרחוקים שנתרחקו מן הקדושה כל כך. ובפרט עכשיו שיש בני אדם שנפלו לתהומות עד אין קץ וכו' וכו', ומהיכן היו מקבלים חיות וכוח להתעורר עוד לבקש ולחפש כבודו יתברך ולשוב אליו, בוודאי חס ושלום היה אבד תקותם חלילה. אך באמת על ידי כוח צדיק האמת שזכה לבחינת "איה", על ידי זה יש כוח לכל הנופלים אפילו למקומות המטונפים וכו' שיחפשו "איה" וכו', עד שיעלו בתכלית העליה.

הצדיק האמת, הוא שמטה כלפי חסד ומוצא טוב בכל אחד מישראל, כי יודע ללקט כל בחינות השערות טובות שנמצא בכל אחד מישראל, ועל ידי זה הוא עוסק ברפואות כל אחד, ואפילו אם הוא חולה גדול מאד מאד בחלי הנפש, כי הוא מוצא בו גם כן נקודות טובות, בחינת שערות, דהיינו מה שמנתק עצמו מרע לטוב כשערה, וזאת השערה הוא בחינת צינור וכלי, שהצדיק ממשיך על ידו גם עליו שכליות וצמצומים, עד שמכניס בו גם כן השגות אלוקות, שזהו עיקר גדולת הצדיק, כשיכול לרפאות גם החולה הגדול ביותר!

המעתיק והמסדר, המתפלל בכל יום לשלומו והצלחתו, ודבוק בנפשו היקרה והנעימה בכל עת תמיד, בכל לב ובכל נפש באמת, ודורש שלומו וטובתו ושלום הנלוים אליו.
ישראל דב אודעסר
גם אקרא לשלום החבר ה"ר יצחק געלבאך. (אב"י הנחל השלם יז')

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה