אב"י הנחל - מכתב טז'

ב"ה, ח' תשרי תשי"ט, תל-אביב. בן עטר 28
לאהובי המשליך ומגלגל עצמו ברפש וטיט בשביל נקודת האמת, מר ז.שזר, ה' עימך לא יעזבך ולא יטשך אל תירא ואל תחת!

עלינו לשבח ולומר הלל שלם והלל הגדול שזכינו בימינו לרבי ומנהיג אמת כזה שהוא הרפואה לכל מכותינו יהיה איך שיהיה, ועל ידו יש כבר תקוה לאחריתנו אפילו להגרוע שבגרועים וכו'. ואלמלא זכו העולם על כל פנים גם עכשיו להנות מאורו כבר היה העולם בא לידי תיקונו בשלמות.

ה' יתברך שולח אחרינו וקורא אותנו בכל עת ומרמז לנו רמזים קדושים להתקרב אליו יתברך, וצריך להעמיק ולהגדיל מחשבתו בזה להבין רמיזותיו. לפעמים נתעורר האדם מאד בהתעוררות גדול להתדבק ולהתקשר להצדיק שבו תלוי כל קדושת יהדותו וכל תיקונו בשלמות, רק שהבעל דבר מתגרה מאד בזה. עד שגורם שנתרחק ונתגרש האדם מקדושת יהדותו למקום מדבר שממה מקום מסוכן מאד, ואורב עליו לתפסו במצודתו, ואזי יכול לעשות דבר מבוהל ומה שנראה באמת לשיגעון, ואין שום שכל אדם שיסכים לזה איך שיוכל להשיג דבר זה, אך אף על פי כן מחמת ההתעוררות אמיתי שלו ה' מצליח בידו וזוכה לעבור על כל הגדרים והמניעות ולשבר את כולם עד שזוכה לגמור הדבר בשלמות.

החכמה הגדולה שבכל החכמות לבלי להיות חכם כלל, רק להיות תם וישר בפשיטות. אפילו מי שיש לו מוח גדול באמת, צריך להשליך כל החכמות ולעסוק בעבודתו יתברך בפשיטות ובתמימות, וצריך אפילו להתנהג ולעשות דברים הנראים כשיגעון כדי לעשות רצונו יתברך, כי צריכין להתגלגל בכל מיני רפש וטיט בשביל עבודת ה' ומצוותיו, ולאו דווקא בשביל מצוה ממש, אלא כל דבר שיש בו רצון ה' יתברך נקרא מצוה, וצריך לגלגל עצמו בכל מיני רפש וטיט כדי לעשות איזה רצון ונחת לה' יתברך. וכשאהבתו חזקה כל כך לה' יתברך אז הוא בחינת בן יקיר וחביב מאד לה' יתברך ועל ידי זה זוכה לחפש בגניזא דמלכא הגנוזים וצפונים ביותר, עד שזוכה שנתגלה לו בחינת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, וזוכה להעלות המשפט שנפל עד התהום ולתקנו, כי זוכה להשיג צדיק ורע לו רשע וטוב לו, שזה נראה כעיוות המשפט. ועכשיו כשזוכה להשיג ולהבין זאת זה בחינת תיקון המשפט. כל עיקר תיקון העולם תלוי בזה שיתבטלו מן העולם כל דרכי החכמות הרעות שמהם נמשכים גם כן כל מיני כפירות ואפיקורסות, ולהתקשר באמת אל הצדיק האמת שיכול לתקן הכל אפילו בכל המקומות והעניינים העוברים עלינו. זה ינחמנו ממעשינו, זה ישועתינו, זה תקותיו, זה שמחתנו לנצח נצחים.

כשאדם הולך אחר שכלו וחכמתו יוכל ליפול בטעותים ומכשולות רבים ולבוא לידי רעות גדולות חס ושלום, כי עיקר היהדות הוא לילך בתמימות ובפשיטות בלי שום חכמות, ולבלי להשגיח כלל על כבוד עצמו, רק אם יש בזה כבוד ה' יתברך יעשה, ואם לאו - לא. אז בוודאי לא יכשל לעולם.

עיקר הגבורה הוא בלב. כי מי שליבו חזק אינו מתירא משום אדם ומשום דבר והוא יכול לעשות גבורות נוראות ולכבוש מלחמות חזקות על ידי חוזק ואומץ ליבו. יש שעברו עברות כל כך עד שנפלו בבחינת הסתרה שבתוך הסתרה באלפים ורבבות הסתרות. ומחמת זה נדמה להם שאין להם עוד תקוה חס ושלום. אבל הצדיק יכול לעורר גם אותו ולהודיעו מה' יתברך שיש לו תקוה גם כן עד שישוב אל האמת ויתקרב לה' יתברך. כי באמת בכוח הצדיק האמת הכל יכולים להתקרב לה' יתברך תמיד בכל עת, איך שהם בכל מקום שהם.

אסור לאדם לייאש עצמו חס ושלום, ואפילו אם נפל למקום שנפל ונפילתו וירידתו גדולה מאד מאד רחמנא ליצלן, ומונח בשאול תחתיות ממש חס ושלום, אף על פי כן אל יתייאש עצמו בשום אופן בעולם, כי הצדיק האמת יש לו כוח להחיות ולהרים את אלו שנפלו מאד לחזקם ולאמצם לעוררם ולהקיצם ולגלות להם כי עדיין ה' איתם עימם ואצלם וקרוב להם. וכן להפך, צריך הצדיק להראות לאלו שהם במדרגה גדולה, שעדיין אינם יודעים כלל בידיעתו יתברך! אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן. ה' יתברך חפץ חסד הוא ורוצה לקרב המרוחקים אף על פי שאין ראויים לקרבם, אבל אין יכולים להתקרב כי אם על ידי התקרבות להצדיק שעל ידו עיקר תיקונו לנצח!

קודם שמקורב להצדיק אזי ליבו אטום ואזניו סתומים ועיניו עורים מלראות האמת, אבל כשמדבק עצמו להצדיק ומקבל ממנו עצות אזי נפתח לבבו ועיניו ואזניו ורואה ושומע ומבין האמת וזוכה לתשובה.

על ידי התקרבות להצדיק וילך בדרך עצתו על ידי זה נחקק בו אמת, וזוכה לאמונה ותפילה וניסים וארץ ישראל ועל ידי זה תבוא הגאולה.

המתנגדים והרשעים החולקים על הצדיק האמת הם מקבלין הרוח חיים שלהם מהרב דקליפה. כי יש רב דקליפה וסטרא אחרא כנגד הרב דקדושה, כי את זה לעומת זה עשה אלוקים, ועל כן הם גדולים בשעתן, כי הרוח חיים הנמשך מהרב דקליפה הוא בחינת רוח סערה שהוא גדול בשעתיה אבל הוא רק לפי שעה ולבסוף כלה ונאבד, ועל כן הם בחייהם קרויים מתים, כי אין להם רוח חיים האמיתי דקדושה שנמשך על ידי הצדיק האמת דייקא. הצדיק שומע כל האנחות של הדבוקים בו כי ממנו תוצאות חיים לכל אחד. הצדיק מגלה אלקותו ומלכותו יתברך לכל באי עולם אפילו להרחוקים מאד מאד שהם הרשעים והעכו"ם, שזה עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא, כי עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא שגם הרחוקים מאד ואפילו העכו"ם ידעו שיש אלוקים שליט ומושל.

המעתיק המסור וקשור בנפשו יומם ולילה בשכבי ובקומי, מתפלל תמיד לשלומו והצלחתו, מברכו בגמר חתימה טובה לברכה וחיים טובים וארוכים, חיים אמיתיים.
ישראל דב אודעסר
דרישת שלום וחתימה טובה לרעייתו ואחותו וכל הנלווים אליו.
(אב"י הנחל השלם טז')

נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה