אב"י הנחל - מכתב כא'

ב"ה, כ"ח אדר ב' תשי"ט

שלום שלום לאהובי וחביבי כנפשי, מ ז.שזר, הטוב ונחמד מפז, החפץ להתדבק בעץ החיים. יצו ה' את הברכה איתו ויזכה מעתה לילך בכל הדרכים העצות העמוקות הנפלאות והנוראות הנובעים ממעייני הישועה כל ימי חייו, עדי יזכה לחזות בנועם ה' בזה ובבא.

אם אמרתי אספרה אפס קצה מעוצם נפלאות חסדי ה' ופלאי פלאותיו שעשה עימנו בדורות הללו, שהאיר בעולם אור אמת קדוש ונורא ונשגב מאד מאד כזה שלא יכבה חס ושלום בשום אופן, מים רבים לא יוכלו לכבותו ונהרות לא ישטפוהו, יקצרו המון יריעות. ואף על פי שהצד השני, היינו הסטרא אחרא, אורב וחותר בכלליות ובפרטיות על כל אחד ואחד, ועושה את שלו בכל מה שאפשר לו לארוב ולחתור ולתפוס ברשתו חס ושלום, עד אשר נדמה שאי אפשר לשבר הסתרות ומניעות ובלבולים ותאוות וסכסוכים ועיכובים וטרדות והשלכות והתרחקות וכו' וכו' כאלה, עם כל זה הצדיק הגדול ממשיך תיקונים נפלאים כאלה עד שמאיר בחינת השגות אלוקות גם למטה למטה בדיוטא התחתונה מאד שמעולם לא ירדה השכינה לשם, כי בגודל כוחו יכול להאיר אפילו בהרחוקים מהתורה לגמרי חס ושלום, אם רוצים לקבל.

השקר הוא זוהמת הנחש סטרא דמותא, ואמת הוא סמא דחיי, ועל כן ברור האמת מתוך השקר הוא בחינת תחיית המתים.

לפעמים על ידי העליה שעולה האדם בעשירות או בחכמה, על ידי זה דייקא נוטה מן האמת ומהפכו מסדרו האמיתי וחולק על הצדיק האמת מחמת שאומר סברות הפוכות מן האמת, רק האמת עד לעצמו, ובוודאי החפץ באמת לאמיתו ואינו רוצה להטעות את עצמו אז יכול לידע ולהבין האמת היטב. וכן לפעמים האדם מחמת ירידתו הגדולה שיורד בגלות התאוות מאד כל אחד כפי ירידתו, עד שמחמת זה נופל בדעתו ונדמה לו שלפי האמת כבר אבדה תקוותו חס ושלום, וכל זה מחמת שמהפך האמת שלא כסדר, כי לא כך האמת האמיתי, כי כבר גילה לנו ה' יתברך ריבוי רחמיו שאינם כלים לעולם על ידי משה רבינו עליו השלום והצדיקים שאחריו, והם גילו לנו בפרוש שאסור לאדם לייאש את עצמו מן הרחמים, כי ה' יתברך בכל מקום ואפילו בתכלית דיוטא התחתונה גם שם נמצא ה' יתברך, ויש ענין כזה שיוכל להתקן הכל ויתהפך לטובה וכל העוונות יתהפכו לזכויות.

המעתיק, המתפלל תמיד לשלומו והצלחתו באמת.

ישראל דב אודעסר
בן עטר 28
תל-אביב (אב"י הנחל השלם מכתב כא')

רבי נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים 


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה