אב"י הנחל - מכתב יב'

ב"ה, ז' תמוז תשי"ח
למחמד עיני הקבוע במוחי ותקוע בליבי באהבה חזקה, מר ז.שזר, הנחמד מאד, שלום וחיי עולם לנצח.

יש לי נחת ועונג רב מהפגישה הסמוכה שהיה לנו, אף שלא דיברנו מעסק האמת אשר בינינו כרצון ליבי. אמנם גם כשזוכין רק להתראות בלב אמת שאינו תלוי בדבר בטל, הוא גם כן דבר גדול ומועיל מאד, בפרט שנולד מזה פנים חדשות. התקשרות עם אישיות עדין כזה מ.ויס. וגם זכהו ה' במתנה יקרה כזו הנחמדה מכל הון, מי יתן שיזכה לעיין בו בתמידות בעין אמת בפרט בליקוטי תפילות בכל יום ויום, המחיה נפש כל חי, בטח ימצא שם כל מיני סגולות ורפואות וישועות לכל ענייניו לתקן הכל בתיקון גמור בשלמות.

רבינו זצ"ל לפני הסתלקותו הזהיר כמה פעמים את תלמידיו וכל תלמידי תלמידיו לדורות להשתדל מאד להודיע ולפרסם דעתו וכוחו הקדוש בעולם, ויפוצו מעינות ונחלי חכמתו גם לכל העומדים בחוץ מקדושת ישראל, להאיר לכל הרחוקים והנופלים שנפלו וירדו בעומק החושך לתהום תחתית כי רק הוא יכול להעלותם ולתקנם בתכלית התיקון, ולהפוך כל עוונותם לזכויות, ושעדיין לא היתה כזאת מימות עולם, כי אורו הקדוש לא יפסוק ולא יכבה לעולם בשום אופן, אף על פי שהס"מ שהוא השקר מתגבר מאד ואורב וחותר בכלליות ובפרטיות על כל אחד, ועושה את שלו בכל מה שאפשר לו לארוב ולחתור ולתפוס ברשתו, חס ושלום חס ושלום, עד שנדמה שאי אפשר לשבור הסתרות וכפירות ומניעות ובילבולים ותאוות וסכסוכים ועיכובים וטרדות וכו' וכו' כאלה, אבל "אדיר במרום ה'", ומים רבים לא יוכלו לכבות אור אמת קדוש ונורא ונשגב מאד מאד כזה ונהרות לא ישטפוהו, כי אור האורות צח הצחצחות הזה גנוז וצפון וטמון מכל העולם באתכסיא בהעלם גדול - הוא הוא מושל בעולם, ועושה פעולות גדולות נוראות ונפלאות בעולם עד שידע כל הארץ כי ה' הוא האלוקים.

ידעו הדורות הבאים, כי כלל מונח בידינו, כי הצדיק והמנהיג הדור בדורות אלו, וכן לדורות עולם, הוא רבנו הגדול והקדוש זצ"ל. כי קדושתו וכל מעשה תוקפו וגבורתו וכל תיקוניו הנפלאים והנוראים, וכל האותות והמופתים, וכל היד החזקה, וכל המורא הגדול אשר עשה רבנו זצ"ל לתקן העולם, בפרט כל נפשות הנדחים האבודים, הם חיים וקיימים לעד עלינו ועל כל דורות הבאים אחרינו כמו בחיים חיותו ויותר ויותר. אשרי המכניס ראשו בין אנשיו הכשרים האמיתיים המקורבים אליו ושותים מימיו הטהורים המטהרים מכל הטומאות והזוהמות והולכים בדרכי עצותיו. בוודאי לא יבושו ולא יכלמו לנצח כל החוסים בצילו הקדוש.

בוודאי הוא מלאכה גדולה ואמנות נפלא מאד מאד להאיר הדעת באנשים רחוקים כאלה שנכשלו כמו שנכשלו רחמנא ליצלן, במזידין גמורים בעוונות עצומים מאד. והצדיק הוא רחמן כזה שאפילו להם הוא מאיר בטובו ורחמיו הדעת הקדוש, ומודיע להם כי גם בכל מקומות המטונפים מאד מאד שנפלו לשם - גם שם נמצא ה' יתברך ועדיין עדיין ה' איתם ואצלם וקרוב להם. וצעק בקולו הקדוש "גאט איז מיט דיר, בייא דיר, לעבין דיר" (ה' איתך, אצלך, לידך), ועל ידי זה הוא מגרש מהם הרוח שטות.

באחרית הימים יתגבר ויתפשט השקר לארכו ולרחבו מאד בלי שיעור, להטעות את כל העולם חס ושלום מה' יתברך, ולתפוס הכל בשקריו בכמה וכמה מיני פיתויים והסתות ודברי חלקלקות וערמימיות וטענות ואמתלאות של הבל, אבל על ידי התפשטות השקר ביותר עד שהוא סמוך למרגועו ומנוחתו חס ושלום, שכמעט יתעו הכל בשקריו חס ושלום, אז דייקא על ידי ריבוי השקר מאד מאד יתהפך השקר אל האמת, ועל ידי זה בעצמו הכנעת השקר וביטולו, ומשם דייקא חוזר וצומח האמת, בבחינת "אמת מארץ תצמח","מארץ" דייקא, שנשלך עד לעפר וארץ, אז דייקא יתגלה האמת.

(אב"י הנחל השלם יב')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה