אב"י הנחל - מכתב י"א

ב"ה, ב' דר"ח תמוז תשי"ח, טבריא
לאיש חכם ומשכיל על דבר אמת, ז.שזר, שלום וישע רב

כבר עברו משנותינו הרבה, וימינו כצל עובר, ואם לא עכשיו אימתי. הט אזניך ולבבך ושמע והבן היטב מה שנעשה איתנו עתה בימינו מעשה כזאת שעדיין לא היה, שבאנו לעולם בעת שנתגלה אור קדוש וחדש נורא ונשגב כזה, רבי אמת מנהיג רחמן כזה אשר הוא יסוד העולם, העומד בין שמד לרצון, להעלות נפשות ישראל משאול תחתיות ומתחתיו, מבחינת שמד וכפירות לרצון. דוקטור גדול כזה שבקי מאד ברפואות נפשנו עד תכליתן, עד הסוף האחרון, ויודע היטב בכלליות ובפרטיות כל מה שנעשה עם כל הנפשות בכל דור ודור מיום ברוא אלוקים אדם על הארץ עד הנה ועד הסוף, הסוף האחרון, ויודע כל התיקונים של כל אחד, וכל הידיעות הם אצלו דבר קטן.

ברוך המקום, ברוך הוא, שבימינו אלה בתוך שטף מים רבים ורפש וטיט היון נתגלה נוראות כאלה פלאי פלאות וכו', אשר אין שום חושך ותהום תחתיות שיוכל להסתיר אור האורות כזה שמאיר לכל אדם בכל עת בכל מקום שהוא.

וכל עיקר הרעש והקטגוריה הגדולה שעלינו אשר קמו עלינו לבלעינו חינם להשמיד ולהרוג, הוא רק מחמת זה שרבנו הגדול זצ"ל רוצה להחיות מתים ופגרים ממש, שנפלו מאד מריבוי עוונותיהם העצומים כפגרים ממש, וכל הרעש הגדול הוא רק בשביל זה. אבל מה לנו בזה, כל אחד ילך בדרכו, ואנחנו בחסדו הנפלא נקיים "אחזתיו ולא ארפנו עד" וכו'.

מה שהעולם רחוקים כל כך מה' יתברך, הוא רק מחמת התגברות ההטעאות ושקרים והחליפין והתמורות של היכלי התמורות עד שממירין ומחליפין רע בטוב וטוב ברע וכו' להפך מן האמת, ועל ידי החילוף והתמורה נתנה כל הממשלה והמלוכה לבן העבד, ובן המלך האמת הוכרח לעקור ממקומו ולהיות בורח ומגורש ומטולטל ונע ונד, וחושבין מחשבות להעביר את הבן המלך לגמרי מן העולם חס ושלום. והתמורות התגברו כל כך עד אשר הס מלהזכיר מענין החילוף כלל, ולומר עליו כי אולי הוא הבן מלך האמת, וכל המדבר מזה מענישין אותו ומתנקמין ממנו.

אבל "ואתה מרום לעולם ה", שהופיע והמשיך איזה הארה והתנוצצות קודש ממקום שהמשיך עד שנסתבב שהתחילו התמורות להתברר קצת עד שנתקן העולם.

בסוף הקץ שאז יתגבר הסטרא אחרא מאד, ואזי יהיה עיקר התיקון על ידי הצדיק האמת שהוא בחינת משה משיח שדן את הכל לכף זכות, ומוצא נקודות טובות אפילו בהנדחים והרחוקים ביותר, ומעורר הטוב שנעלם ונסתר במקומות הרחוקים מה' יתברך, ומעלה הטוב מעמקי עמקי הקליפות. שזה עיקר עבודת הצדיק שמשתדל לרפאות החולים ביותר על ידי גודל כוחו שיכול לעשות כלים וצימצומים נפלאים כאלה בחכמה נפלאה באופן שיוכלו להאיר גם בהם השגות אלוקות כדי שיתקרבו גם הם, ועל ידי זה דייקא יהיה עיקר התיקון והגאולה בקץ האחרון.

לפעמים כשיפקח עינו של אחד ורואה נפלאות נוראות אמיתת האמת של הצדיק האמת, הוא ממתין עדיין עד שישובו כל העולם אל האמת, ויתקרבו כולם אליו, ואז לא יהיה לו שום פחיתות כבוד כשירצה להתקרב, ואז דייקא יתקרב הוא גם כן. ובאמת לא כך הוא המידה, כי אדרבא זהו עיקר הנסיון שלו שיתקרב דייקא בעת שהאמת נשלך ארצה. ועל כן מי שפקח ה' את עיניו ורואה מעט אמיתת האמת, ראוי לו לרוץ בכל כוחו אליו כבורח מבאר שחת אל מקור מים חיים, כי כל אחד יודע בנפשו מה שפגם וקלקל מעודו, ובמה יזכה להתקרב לאורות כאלו בלי בזיונות ושפיכות דמים. על כן כל תיקונו כשיעמוד בניסיון ויתקרב עתה דיקא.

עצות אמיתיות להנצל מבילבול ועקמימיות של זה העולם צריכין עתה בדורות הללו לחפש ולבקש מספרי רבינו ז"ל, ואצל תלמידיו, אצל תלמידי תלמידיו וכו' וכו'. ואלמלא זכו העולם על כל פנים גם עכשיו זה שנים רבות אחר הסתלקותו ז"ל להנות מאורו כבר היה העולם בא לידי תיקונו בשלמות.

אם היה מבין כל אחד ורואה בדעתו עוצם האמת, וגדולת מעלתם וצדקתם, ואיך הוא יכול זכות לכל טוב אמיתי ונצחי על ידם, בוודאי היה הולך ורץ על ידיו ועל רגליו להתקרב אליהם ולהתאבק בעפר רגליהם, אך מחמת שהאמת נתעלם ונסתר מאד מאד על ידי עוצם המחלוקת והקטגוריא, עד שמכניסים בלב כמה וכמה קושיות ומבוכות ובילבולים, על ידי זה קשה מאד להתקרב. ואף על פי שהדעת לפני העיניים, אף על פי כן אין רואין אותו מחמת ריבוי ההסתרות והעלמות. אך מי שאינו רוצה להטעות את עצמו ומסתכל בעין האמת לאמיתו, יכול על ידי זה לראות אמיתת נקודת האמת היכן שורה, ולמי להתקרב.

קודם שיורדת נשמת הצדיק האמת לעולם, שהוא האמת לדורות עולם, אזי מכריזין בכל העולמות עליונים שכל מי שיש לו ללמד חוב על זאת הנשמה יבוא, ומסתמא אין גם אחד שילמד איזה חוב חס ושלום על נשמה קדושה כזאת. בתוך כך בא הבעל דבר שהוא הס"מ בעצמו וצועק: אם זה הצדיק יבוא לעולם מה לי לעשות עוד, ועל מה שווא בראתני. כי בוודאי יחזיר למוטב את כל העולם וכל העולם יתקן על ידו בשלמות. אזי משיבין לו להס"מ: זאת הנשמה צריכה לירד להעולם בוודאי. ואתה חשוב לך עצה. ואזי הבעל דבר נותן לעצמו עצה שיהיה הצדיק הזה רשאי לירד להעולם, ואף על פי כן יהיה אור אמיתתו וקדושת צדקתו נעלם וגנוז ומכוסה מהעולם מאד. ומסתמא העצה על ידי שמעמיד עליו איזה מפורסם הדור שיחלוק על זה הצדיק ויעלים אורו בהעלמה גדולה. וזה החולק, מסתמא יש לו להס"מ הכרות עימו מכבר. ולולא שהבעל דבר מתגבר עצמו כל כך בכל דור ודור להעלים אור הצדיק האמת, בוודאי כבר היה תיקון העולם בשלמות. אך אף על פי כן "עוצו עצה ותופר", ו"רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום", והנשמה הזאת יורדת בעולם, ואף על פי שבאמת עובר עליה מה שעובר, אף על פי כן הצדיק הזה כובש מלחמות רבות וסוף כל סוף יתקן העולם על ידו בשלמות .
בדרישת שלום בכל לב ונפש
ישראל דב אודעסר

{אב"י הנחל השלם - מכתב יא'}
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה