אב"י הנחל - מכתב ח'

ב"ה, יום ה', חג העצמאות העשור תשי"ח. טבריא.
לכבוד חמדת ליבי, מר ז.שזר הנעים. שלום ואור רב מהנשר הגדול, ירחף עליו בכל יום תמיד לאורך ימים.

הריני שולח לו את ברכתי הלבבית לחג העצמאות העשירי. ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה, שעשה לנו ניסים נגלים לעיני כל העולם, וניסים נסתרים הנעלמים מדעתנו - כן נזכה לגאולה השלמה על ידי התגלות הדעת הקדושה של הצדיק האמיתי, נ'נ'מ'ח' (נחל נובע מקור חכמה), זכותו יגן עלינו אמן.

על ידי קדושת ארץ ישראל זוכין לידע מרבי האמת, ויתגלה האמת בעולם ועל ידי זה הכל חוזרין לה' יתברך אפילו אומות העולם לעבדו שכם אחד וכפי מה שזוכה להתקשר ולהכלל בהצדיק האמיתי, כמו כן זוכה לירושת ארץ ישראל. ארץ ישראל היא כלליות הקדושה שבכל הקדושות, ושם זוכין לצאת מטבעיות ולידע ולהאמין שהכל בהשגחה לבד, שזה כלליות הקדושה. ארץ ישראל מקבלת קדושתה מהצדיק שאצלו כל הברכות וההשפעות.

אם היה האדם מאמין באמת בקדושת ארץ ישראל חלק אחד מאלפי אלפים מכמו שהוא באמת - בודאי היה רץ ופורח לארץ ישראל בכל כוחו, ולא היה שום מונע שימנעהו. כל אחד מישראל יש לו איזה חלק בארץ ישראל; ושם חיינו, שם קדושתנו, שם ביתנו, שם ארצנו, שם אדמתנו, שם חלקנו, שם גורלנו. ובחוץ לארץ אנו גרים, כאורח נטה ללון, המתגולל בחוצות ובשוקים וברחובות, כי אין זה אדמתנו וחלקנו כלל. ועל כן נקראת "חוץ" לארץ, חוץ דייקא, כי בחוץ אנו עומדין, בחוץ ממש, ואין איש מאסף אותנו הביתה, עד אשר נבוא על אדמת הקודש.

בזכות התורה שממשיך הצדיק זוכין לארץ ישראל. על ידי ישיבת ארץ ישראל משיגין השגחת השם יתברך על העולם.

היכן שמתקבצין אנשי שלומנו ראוי ליסע מכל קצוי ארץ לתחוב את ראשו ביניהם. אם נעשה עימנו מה שנעשה, יש לנו אב זקן ואנו בטוחים בכוחו הגדול כי רב הוא. אל תאמין בעצמך, "בעצמך" דייקא, כי כשהוא בעצמו בוודאי אין לו להאמין בעצמו, כי יפול באין סומך. אבל מי שאוחז עצמו בהצדיק האמת הוא בטוח ממכשול ונפילה, כי תורתו של הרבי האמת תנחהו בעולם הזה, ובקבר בעת התחיה לנצח.

עיקר האמנות והחכמה העמוקה של הצדיק האמת הגדול מאד, שיודע להלביש את חכמתו הגבוהה בכמה וכמה לבושים עד שיכול להורידה ולהכניסה בהנמוכים מאד, כשזוכים להתקרב אליו, עד שגם הם יזכו להשגת אלוקות שזה עיקר החיים האמיתיים חיים הניצחיים. גם בתוקף הגלות הזה, נזכה לצאת מכל הטומאות ולעלות לכל הקדושות עד שנזכה להשגת אלוקות על ידי גודל כוחו של הצדיק האמת.

העולם מלא צעקות וגניחות בלי שיעור, וכולם צועקים "ממון", וכל אחד צועק בקולות משונות כאילו לו חסר יותר מכל העולם עד שכמעט יוצאת נפשם מעומק מרירותם. ועיקר החיות מקבלין מהצדיק יסוד עולם הממתיק בכל עת מרירותא דעלמא ועל ידו ממתיקים מעצמו המרירות בהמתקות יתרות, וכל אחד כפי קרובו להצדיק, וכפי אמונתו בו - כמו כן נמתק מרירותו.

המשך יבוא בקרוב. בדרישת שלום לבבית.

ישראל דב אודעסר - טבריא

(אב"י הנחל השלם מכתב ח')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה