אב"י הנחל - מכתב ד'

ב"ה, ג' שבט תשי"ח, טבריא
לכבוד בעל נפש עשירה יקרה מפנינים, מר ז.שזר הנעים. ישמרהו ה' ויחייהו לאורך ימים בשובע שמחות ונעימות נצח

לשמחת לב ועונג נפש רב היה לי הסיבה מהשגחה העליונה שזכיתי לבקר בהיכלו בשבת אחים גם יחד בלב אחד לב אמת, התרגשתי מאד על היחס הלבבי.

הספקתי להכיר קצת את מעלת נפשו העדינה יותר מהפגישות שלנו בטבריה אשתקד.

באמת אומר לו כי אינני מסיח דעתי ממנו, הוא נחקק בליבי ומוחי תמיד, ואיך אזכה לגלות ולהאיר לו אור הדעת של אור האורות הגנוז וצפון של רבינו הקדוש זצ"ל המאיר בכל העולמות. הנני שולח לו כמה קטעים משיחותיו הקדושות:

אמר, אני אוליך אתכם בדרך חדש שלא היה מעולם. איך אפשר שלא יחלוקו עלי מאחר שאני הולך בדרך חדש שעדיין לא הלך אדם בו מעולם וכו'. אף על פי שהוא דרך ישן מאד אף על פי כן הוא חדש לגמרי. אמר, אם היה הבעל שם טוב שומע תורתי היה אצלו גם כן חידוש, אם היה רשב"י שומע תורתי היה גם כן חידוש גם אז. אני רוצה לגלות ולהכניס יראה באנשי, יראה נפלאה שעדיין לא היתה יראה כזאת בעולם.

אמר, לעניין המפורסמים של שקר, כי על הבעל דבר קשה מאד לטרוח עם כל העולם להטעותם מדרך הישר, על כן העמיד מפורסם אחד במקום פלוני ומפורסם אחד במקום פלוני.

אמר על אנשי שלומו שקשה להם שירימו עצמן להנהיג ברבנות והתנשאות מחמת שהכנסתי בהם אמת הרבה יותר מדי. הפחות שבאנשי אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול מאד וכו'. מי שיתקרב לאנשי שלומי ואפילו מי שרק יגע בהם בוודאי יהיה איש כשר באמת, ולא איש כשר בלבד כי אם אפילו צדיק גדול מאד יהיה מי שיזכה להתקרב לאנשים שלי. אמר אני נהר המטהר מכל הכתמים.

אני אילן נאה ונפלא מאד עם ענפים נפלאים מאד, ולמטה אני מונח בארץ ממש. אם הייתי רוצה לגלות מאיתי - היו כל העולם רצין אחרי. אני יודע בברור שאני מנהיג הדור יחידי בעולם ואין מנהיג כמוני. עוד יהיה זמן שתהיו מתגעגעים מאד על שהיה בידיכם חידוש נפלא כזה ועזבתם אותו וכו'.

כבר גמרתי ואגמור. לעתיד יהיה כל העולם אנשי ברסלב. "ונתתי לכם לב בשר" - אותיות ברסלב.

הבעל דבר מתגבר על האדם, ואינו מניח אותו להתקרב אל הצדיק האמת שממנו יונקים הכל, אך כל זמן שהוא עדיין בתוך כלל ישראל ולא יצא לגמרי, אז עדיין יש לו תקוה להתקרב אליו.

צריך האדם להעמיק עיונו לדעת ולהכיר גדולת הבורא על ידי כל דבר ודבר מהבריאה, עד אשר יבוא לבחינת התכלית של אותו הדבר. וקטני ערך כמונו היום שכולנו במדרגה פחותה מאד שאי אפשר לנו לבוא לידיעה זאת, יש לנו לכסוף ולהשתוקק מאד מי יתן והיה לנו מנהיג הדור רועה נאמן שיוכל להאיר גם בנו ידיעת והשגת הבורא יתברך בלי שום מסך המבדיל, כדי שנזכה לבוא אל התכלית. אפילו מי שנפל מאד ומונח בשאול תחתיות חס ושלום, אף על פי כן יש לו תקוה גדולה על ידי הצדיק הגדול האמיתי, כי על ידו יכולים הכל לקבל חיות מהקדושה בכל מקום שהם, על כן באמת אין שום יאוש בעולם, והעיקר הוא "מבטן שאול שועתי", כי גם צעקה משאול תחתיות אינה נאבדת לעולם, ויצעק ויצעק לפני ה' יתברך תמיד יהיה איך שיהיה עד אשר ישקיף וירא ה' משמיים.

עיקר שלמות הצדיק הוא שיוכל להראות למי שהוא למעלה ונדמה לו שהוא במדרגה עליונה - יהיה מראה לו שהוא ההיפוך. וכן למי שהוא למטה במדרגה התחתונה יהיה מראה לו שעדיין לא אבדה תקותו וגם משם יוכל לדבק עצמו אליו יתברך לשוב אליו, כי אין שום יאוש בעולם כלל.

חכמות אין צריכים כלל, והעיקר הוא רק תמימות ופשיטות ואמונה שלמה בה' יתברך ובהצדיק האמת. אשרי ההולך בתמימות. אשרי למי שזוכה להתקרב להצדיק האמת, אשרי לו אשרי חלקו. והבעל דבר שם ליבו על זה מאד לבלבל את העולם, והקים בעולם מפורסמים הרבה של שקר. וגם בין הצדיקים האמיתיים הכניס מחלוקת עד שאין אחד יודע היכן האמת.

פעם אחת ישב רבינו הקדוש זצ"ל יחד עם תלמידו הרב הקדוש המגיד מטירהאוויצע שהיה איש זקן והיה מקודם מגדולי תלמידי הבעל שם טוב זצ"ל, חבר להמגיד ממעזריטש, ותפס בזקנו של המגיד הנ"ל בדרך חיבה ואמר לו, חידוש כמוני עוד לא היה בעולם, אותי צריכים כל העולם מאד מאד, כי העולם אין יכולין להיות בלעדי כלל, יש לאל ידי להחזיר כל העולם למוטב, כי גם הצדיקים צריכים להחזירם למוטב, ולא מבעיא ישראל קדושים, אלא כל האומות העולם כולם אני יכול לחזירם לה' יתברך, והייתי יכול להחזירם לה' יתברך להוליכם סמוך לדת ישראל, אך דיו לעבד להיות כרבו.

אמר, הלא גם מי שנוגע בי מעט אפילו באצבע קטנה - אין לשער מעלתו. מה לכם לחשוב מחשבות, אין אתם צריכים רק לתת אבנים וסיד, ואני בונה מהם בנינים נפלאים ונוראים. ומשך מאד תיבת "בנינים" כמפליג בשבח נפלאות תפארת הבנינים הנוראים שבונה מזה ואמר, הלא אני אוצר של יראת שמים ומדוע לא יהיו להוטים ורצים אחרי לקבלו. ושאלו אותו, איך אפשר לקבל, והשיב, עם הפה והלב צריכים לחתור ולבקש. צדיקי אמת הם מגלין אלקותו ומלכותו יתברך לכל באי עולם. אפילו להרחוקים מאד מאד שהם הרשעים והעכו"ם, שזה עיקר כבוד ה' יתברך כשהרחוקים ביותר מקרבין את עצמם לעבודת ה'  יתברך כי אז נתגדל כבוד שמו יתברך ונתעלה, על כן צריך כל אדם להשתדל מאד לקרב הרחוקים לה' יתברך. וגם אין לשום אדם ליאש את עצמו מלהתקרב לעבודת ה' יתברך מחמת שנתרחק מאד מה' יתברך על ידי חטאיו המרובים, אף שהרבה לעשות הרע חס ושלום, כי אדרבא כל מה שהוא רחוק ביותר - על ידו יתגדל כבוד ה' יתברך ביותר כשישתדל לשוב ולהתקרב אליו יתברך, כי זה עיקר כבודו יתברך. אבל זה אי אפשר שיתקרב הרחוק לה' כראוי כי אם על ידי הצדיק האמת!

אני בטוח כי יקרא את הליקוט הזה בעיון רב ויכניסם בעמק ליבו. הייתי שמח מאד אם היה אפשר להשיב לי את דעתו עליו. מוקירו ומכבדו ומתפלל עבור שלומו ובריאותו תמיד, דורש שלומו וטובתו באמת ודורש שלום כל הנלוים אליו.

ישראל דב אודסר - בית זלמן אודסר - טבריא
 (אב"י הנחל השלם ד')
נ נח נחמ נחמן מאומן בירושלים
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה